Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Sabermula maka najiklah 'ija masokh parahu, dan menjabaranglah, lalu datanglah kadalam negerij dirinja. Maka bahuwa sasonggohnja 'awrang bawalah kapadanja sa`awrang tejpokh lasa, jang baring 2 terhentar di`atas kasur.

2Maka satelah delihat Xisaj 'iman marika 'itu, sabdalah 'ija pada 'awrang tejpokh lasa 'itu, pertataplah hatimu, hej 'anakh, segala dawsamu sudah ter`ampon padamu.

3Maka bahuwa sosonggohnja barang 'awrang deri pada Katib 2 berkatalah sama sendirinja, 'awrang 'ini 'ada menghodjat.

4Maka Xisaj pawn kenallah segala kira 2 annja, lalu katalah: karana 'apa kamu meng`ira 2 ija djahat didalam hatimu?

5'Antah 'apa 'ada lebeh gampang berkata 2, bangonlah, lalu berdjalanlah?

6Tetapi sopaja kamu dapat meng`atahuwij, bahuwa 'Anakh 'Insan 'itu berpang`awasa di`atas bumi 'akan meng`ampon segala dawsa (tatkala 'itu bersabdalah 'ija pada 'awrang tejpokh lasa) bangonlah, 'angkatlah kasurmu, lalu pergilah kapada rumahmu.

7Maka bangonlah 'awrang 'itu, lalu pergilah kapada rumahnja.

8'Adapawn tatkala segala raxijet melihat 'itu, maka hhejranlah 'ija dan memulijakanlah 'Allah, jang sudahlah karunjakan sabagitu peng`awasa pada manusija.

9Maka satelah Xisaj lalu deri sana, 'ijapawn melihat sa`awrang manusija dudokh didalam pentjokejan, jang bernama Mataj, dan sabdalah padanja: 'ikotlah 'aku. Maka bangonlah 'ija meng`ikot dija.

10Bermula per`istiwalah tatkala 'ija dudokh makan sahidangan didalam rumah, maka bahuwa sasonggohnja banjakh 'awrang pentjokej dan 'awrang berdawsa datanglah, lalu dudokhlah makan sahidangan dengan Xisaj dan murid 2 nja.

11Maka demi 'awrang Farisij melihat 'itu, katalah marika 'itu pada murid 2 nja, karana 'apa guruw kamu makan serta dengan 'awrang pentjokej dan 'awrang berdawsa?

12Tetapi serta Xisaj dengan 'itu, katalah 'ija pada marika 'itu: 'awrang jang njaman bukan 'ulah 'akan thabib, hanja 'awrang jang tijada betah.

13Tetapi pergilah kamu ber`adjar, 'apatah 'ada, kukahendakij kamurahan dan bukan persombilehan. Karana sudah tijada kudatang memanggil 'awrang xadil, hanja 'awrang berdawsa 'akan membawa tawbat.

14Tatkala 'itu berdatanglah murid 2 Jahhja kapadanja, sombahnja: tagal 'apa kamij dan 'awrang Farisij berpowasa banjakh kali, hanja murid 2 mu tijada berpowasa sakali?

15Maka sabdalah Xisaj pada marika 'itu, dapatkah taman 2 perdjamuwan mampilej 'itu berkabong, salama mampilej laki 2 'ada sertanja?

16'Adapawn barang sa`awrang tijada tampalkan satampal sakhalat baharu pada badju jang lama: karana panggalnja jang terdjahit 'itu meng`ambil 'apa 2 deri pada badju 'itu, maka tjarik 'itu djadi lebeh djahat.

17Lagipawn tijada 'awrang membuboh 'ajer 'angawr baharu kadalam chikh 2 jang lama: maka tjara lajin terbelahlah chikh 'itu, dan 'ajer 'angawr 'itu tertuwang habis, dan chikh 'itu rusakh: tetapi 'awrang membuboh 'ajer 'angawr baharu, maka kaduwanja 'itu depaliharakan sama 2.

18Tatkala lagi 'ija katakanlah segala perkara 'ini pada marika 'itu, bahuwa sasonggohnja datanglah sa`awrang panghulu sudjud padanja, sombahnja: bahuwa 'anakhku parampuwan baharu tadij 'ini sudah wafat, tetapi datanglah kiranja membuboh tanganmu di`atasnja 'itu, maka 'ija 'akan hidop djuga.

19Maka bangonlah Xisaj meng`ikot dija,sama 2 dengan murid 2 nja.

20(Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang parampuwan jang sudah malileh darahnja duwa belas tahon lamanja 'itu berdatanglah deri balakang, mendjamah kelim badjunja.

21Karana katalah parampuwan 'itu sama sendirinja, djikalaw sadja patek mendjamah badjunja, maka patek 'akan desombohkan.

22Maka Xisaj pawn berpaling dirinja, dan melihat parampuwan 'itu, sabdanja: pertataplah hatimu, hej 'anakh parampuwan, 'imanmu sudah memaliharakan dikaw. Maka sombohlah parampuwan 'itu deri pada djam 'itu djuga.)

23Maka tatkala datanglah Xisaj masokh rumah panghulu 'itu, lalu lihatlah segala 'awrang berbangsij, dan raxijet jang huro hara,

24Bersabdalah 'ija pada marika 'itu, 'ondorlah kamu, karana ka`anakh parampuwan 'itu bukan sudah mati, hanja tidor djuga. Maka 'awrang 'itu tertawakanlah dija.

25'Adapawn satelah sudah raxijet 'itu dekaluwarkan, maka masokhlah 'ija memegang tangannja: maka bangonlah ka`anakh 'itu.

26Maka kaluwarlah warta 'ini kapada saluroh tanah 'itu djuga.

27Sabermula tatkala Xisaj ber`angkat deri sana, maka duwa 'awrang buta meng`ikotlah dija, jang berterijakh dan sombah: kasijankanlah kamij, haj 'anakh Da`ud.

28Maka satelah sudah 'ija datang masokh rumah, berdatanglah 'awrang buta 'itu kapadanja: maka sabdalah Xisaj pada marika 'itu, 'adakah kamu pertjaja, bahuwa 'aku kawasa berbowat 'itu? marika 'itu sombahlah padanja: behkan, ja Tuhan.

29Tatkala 'itu dedjamahnjalah mata 2 nja, sabdanja, 'atas perij 'imanmu djadilah djuga pada kamu.

30Maka terbukalah mata 2 nja: maka Xisaj pawn melarangkan dija dengan meng`amang, sabdanja, 'ingatlah djangan sa`awrang pawn meng`atahuwij 'itu.

31Tetapi kaluwarlah marika 'itu mewartakan 'itu pada saluroh tanah 'itu djuga.

32'Adapawn tatkala kaluwarlah marika 'itu, maka bahuwa sasonggohnja 'awrang menghadapkanlah kapadanja sa`awrang manusija jang keluw dan madjnun.

33Maka satelah sudah terbowang djin 'itu, berkata 2 lah 'awrang keluw 'itu. Maka hhejranlah segala raxijet, 'udjarnja: bahuwa bulom penah kalihatan barang jang sabagejnja di`antara 'awrang Jisra`ejl.

34Tetapi berkatalah 'awrang Farisij: 'awleh parentah panghulu segala djin 'ija membowang djin 2.

35Maka Xisaj pawn meng`idar samowa negerij dan djadjahan 2, sambil meng`adjarkan didalam Kanifah 2 nja, dan menchothbatkan 'Indjil karadja`an, dan menjombohkan segala djenis penjakit dan segala djenis dlaxafet 'antara khawm.

36Maka demi delihatnja segala raxijet 'itu pilulah 'ija 'akan marika 'itu, 'awleh karana 'adalah 'ija lelah dan tertjerej berej seperti domba 2 jang tijada bergombala.

37Tatkala 'itu bersabdalah 'ija pada murid 2 nja, songgohpawn banjakhlah panuwijan, tetapi sedikitlah 'awrang bakardja.

38Sebab 'itu mintalah kamu kapada Tuhan jang 'ampunja penuwijan itu, sopaja dekaluwarkannja babarapa 'awrang bakardja datang kapada penuwijannja. <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran