Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

1Sabermula komedijen deri pada demikijen 'ini, maka berdjalanlah Xisaj didalam tanah DJalila: karana tijadalah 'ija mawu berdjalan didalam tanah Jehuda, 'awleh karana 'awrang Jehudij sukalah membunoh dija.

2Maka masa raja 'awrang Jehudij hampirlah datangnja, katahuwij 'angkatan tatarop 2.

3'Arkijen maka berkatalah sudara 2 laki 2 kapadanja 'itu: berpindahlah deri sini dan pergilah kapada tanah Jehuda, sopaja lagi murid 2 mu memandang segala kardjamu, jang 'angkaw berbowat.

4Karana barang sa`awrang pawn tijada berbowat 'apa 2 ditampat jang sunji, dan 'ija djuga suka 'ada masjhur wartanja. DJIkalaw 'angkaw berbowat perkara 2 'ini, njatakanlah sendirimu pada 'isij dunja.

5Karana lagi sudara 2 nja laki 2 tijadalah pertjaja 'akan dija.

6'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: kotikaku bulom sampej; tetapi kotika kamu santijasa 'ada hhadlir.

7'Isij dunja tijada sampat membintjij 'aku, 'awleh karana 'aku 'ini bersjaksi 'akan dija, bahuwa segala sjaksi 'akan dija, bahuwa segala perbowatannja 'ada djahat.

8Mudikhlah djuga kamu 'ini 'akan memulijakan masa raja 'ini: 'aku 'ini bulom mudikh 'akan memulijakan masa raja 'ini, karana kotikaku bulom ganap.

9Maka satelah sudah 'ija katakan perkara 2 'ini pada marika 'itu, tinggallah 'ija di-DJalila.

10Tetapi satelah sudah sudara 2 nja laki 2 mudikh, tatkala 'itu maka mudikhlah 'ija sendirij 'akan memulijakan masa raja 'itu, bukan njata 2, tetapi sarasa sunji 2 'adanja.

11'Arkijen maka 'awrang Jehudij tjaharilah dija pada masa raja 'itu, dan katalah: dimana 'ada 'ija 'ini?

12Maka di`antara segala raxijet 'adalah banjakh kulom 2 'akan dija 'itu. Satengah 'awrang berkata bahuwa bajik 'adanja: dan 'awrang lajin pawn berkata, bukan: hanja 'ija menjasatkan raxijet.

13Tetapi barang sa`awrang pawn tijadalah berkata 'akan dija dengan kaluwasan, 'awleh karana takotnja deri pada 'awrang Jehudij.

14Tetapi satelah sudah sakarang pertengahan masa raja, maka mudikhlah Xisaj masokh Kaxbah, saraja meng`adjarlah 'ija.

15Maka hhejranlah 'awrang Jehudij, 'udjarnja: bagimana 'ija 'ini meng`arti segala Surat 2 an, sedang sudah tijada 'ija bel`adjar?

16Sahutlah Xisaj pada marika 'itu, dan sabdalah: pang`adjaranku 'itu bukan 'ada punja 'aku, hanja punja dija jang sudah menjuroh 'aku.

17DJikalaw barang sa`awrang suka melakukan kahendakhnja, 'ija 'akan meng`akaw 'akan perij peng`adjaran 'ini, kaluw 2 'itu deri pada 'Allah mulanja, 'ataw kaluw 2 'aku berkata deri pada sendiriku.

18Sijapa jang berkata deri pada sendirinja, 'ija mentjaharij hhormat dirinja: tetapi sijapa jang mentjaharij hhormat 'awrang jang sudah menjuroh dija, 'ija 'ada benar, dan barang persalahan bukan 'ada dalamnja.

19Bukankah Musaj sudah memberij Tawrat pada kamu, maka barang sa`awrang deri pada kamu tijada menurut Tawrat? meng`apa kamu ber`usaha membunoh 'aku?

20Sahutlah raxijet dan katalah: 'angkaw kena djin: sijapa ber`usaha membunoh dikaw?

21Sahutlah Xisaj dan sabdalah pada marika 'itu: sawatu kardja sudah kubowat, maka kamu sakalijen hhejran.

22Sebab 'itu Musaj sudah memberij pada kamu chitanet, (bukan bahuwa mulanja 'ada deri pada Musaj, tetapi deri pada nejnekh mawjang,) maka pada sabtu kamu chatankan sa`awrang manusija.

23DJikalaw sa`awrang manusija tarima chitanet pada sabtu, sopaja Tawrat Musaj djangan derombakh, kamukah gusar 'akan daku, sebab 'aku sudah djadikan sa`awrang manusija somboh saganap tubohnja pada sabtu?

24DJanganlah kamu menghhukumkan menurut muka, tetapi hhukumkanlah hhukum jang xadil.

25'Arkijen maka berkatalah satengah 'awrang deri pada 'awrang 'isij Jerusjalejm: bukankah 'ija 'ini 'ada dija 'itu, jang 'awrang suka membunoh dija?

26Maka bahuwa sasonggohnja 'ija berkata 2 dengan kaluwasan, maka marika 'itu tijada berkata 'apa 2 padanja: 'antakah songgoh 2 segala panghulu tahu, bahuwa 'ija 'ini songgoh 2 'ada 'Elmesehh?

27Tetapi kamij meng`atahuwij dija 'ini deri mana 'adanja: deri mana 'adanja: tetapi 'Elmesehh, manakala 'ija 'akan datang, sa`awrang pawn tijada 'akan meng`atahuwij deri mana 'adanja.

28'Arkijen maka bersarulah Xisaj didalam Kaxbah, sambil meng`adjar dan meng`atakan: bahuwa kamu meng`enal 'aku, dan meng`atahuwij deri mana 'adaku: maka deri pada sendiriku sudah tijada kudatang, tetapi 'ija 'ada benar, jang sudah menjuroh 'aku, jang kamu 'ini tijada meng`enal dija.

29Tetapi 'aku 'ini meng`enal dija, karana bahuwa 'aku 'ada deri padanja 'itu, dan 'ija 'ini sudah menjuroh 'aku.

30'Arkijen maka sukalah marika 'itu menangkap dija: tetapi barang sa`awrang pawn tijadalah mendjamahkan tangan kapadanja, karana bulomlah sampej djamnja.

31Maka banjakh 'awrang deri pada raxijet pertjajalah 'akan dija, dan katalah: bahuwa 'Elmesehh, manakala 'ija sudah datang, masakah 'ija 'akan berbowat lebeh banjakh tanda deri pada segala 'itu, jang 'ija 'ini sudah berbowat?

32Dengarlah 'awrang Farisij, bahuwa raxijet 'itu berkulom 2 lah demikijen 'akan dija: maka 'awrang Farisij dan kapala 2 'Imam pawn surohlah barang sakej pergi, sopaja detangkapnja dija.

33'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: lagi sakotika djuga lamanja 'aku 'ada serta kamu, maka 'aku pergi kapada dija jang sudah menjuroh 'aku.

34Kamu 'akan mentjaharij 'aku, maka tijada kamu 'akan mendapat: dan dimana 'aku 'ini 'ada, tijada kamu 'ini sampat datang.

35'Arkijen maka berkatalah 'awrang Jehudij sa`awrang kapada sa`awrang: kamana 'ija 'ini nanti pergi berdjalan, sahingga kamij 'ini tijada 'akan mendapat dija? 'ijakah nanti pergi berdjalan kapada 'awrang Junanij jang tertjerej berej, dan meng`adjar 'awrang Junanij 'itu?

36'Apatah 'artinja perkata`an 'itu, jang telah dekatakannja: kamu 'akan mentjaharij 'aku, maka tijada kamu 'akan mendapat: dan dimana 'aku 'ini 'ada, tijada kamu 'ini sampat datang?

37Maka pada harij jang terkomedijen, jaxnij, harij jang terbesar deri pada masa raja 'itu, berdirilah Xisaj dan bersarulah, sabdanja: djikalaw barang sa`awrang berdahaga, bajiklah 'ija datang kapadaku, lalu minom.

38Sijapa jang pertjaja 'akan daku, seperti 'Elmektub babunji, babarapa 'alir 2 an 'ajer jang hidop 'akan ngalir deri dalam purutnja.

39('Adapawn dekatakannja 'itu djuga 'akan Rohh, dan segala 'awrang jang pertjaja 'akan dija 'itu nanti tarima: karana bulom 'adalah Rohhu-'lkhudus, sedang Xisaj bulom sudahlah depermulijakan.)

40'Arkijen maka banjakh 'awrang deri pada raxijet, jang dengar perkata`an 'ini, berkatalah: sabenarnjalah 'ija 'ini 'ada Nabij 'itu.

41'Awrang lajin pawn berkatalah, 'ija 'ini 'ada 'Elmesehh. Maka 'awrang lajin pawn berkatalah: 'adakah kalakh 'Elmesehh datang deri pada DJalila?

42Bukankah 'Elmektub babunji, bahuwa 'Elmesehh 'akan datang deri pada beneh Da`ud, dan deri pada Bejt Lehhem, djadjahan 'itu dimana 'adalah Da`ud?

43'Arkijen maka djadilah tjidera 'antara raxijet 'awleh karana dija.

44Maka satengah 'awrang deri pada marika 'itu mawulah menangkap dija: tetapi barang sa`awrang pawn sudah tijada mendjamahkan tangan 2 kapadanja.

45'Arkijen maka datanglah segala sakej kapada kapala 2 'Imam dan 'awrang Farisij: maka bersabdalah marika 'itu padanja; tagal 'apa sudah tijada kamu membawa dija 'itu?

46Sahutlah sakej 2 'itu: bulom penah barang sa`awrang manusija sudah berkata 2 demikijen, seperti manusija 'ini.

47'Arkijen maka sahutlah 'awrang Farisij pada marika 'itu: sudahkah lagi kamu 'ini desasatkan?

48Sudahkah barang sa`awrang deri pada panghulu 2, 'ataw deri pada 'awrang Farisij pertjaja 'akan dija?

49Tetapi raxijet 'ini, jang tijada meng`atahuwij Tawrat, 'itu kakutokan 'adanja.

50Katalah kapada marika 'itu Nikodejmus jang pada malam sudahlah datang kapadanja, jang 'ada sa`awrang deri pada marika 'itu.

51'Adakah Tawrat kamij menghhukumkan manusija, melajinkan dihulu 'awrang dengar deri padanja, dan tahu 'apa debowatnja?

52Sahutlah marika 'itu, dan katalah padanja: 'adakah lagi 'angkaw 'ini deri pada DJalila? pariksalah lalu lihatlah, bahuwa barang sa`awrang Nabij sudah tijada bangon deri pada DJalila.

53Maka sasa`awrang pergilah pulang kapada rumahnja. <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran