Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

1Tan-taretan! Sampeyan kodu ngemodi ponapa se kadaddiyan ka bangatowana sampeyan sareng kaula sadaja e bakto ngereng Mosa. Sadajana padha eaobi ondhem ban salamet entas Tase’ Galagas.

2Kaangguy daddi panganodda Mosa, reng-oreng gapaneka ebaptis e dhalem ondhem ban e dhalem tase’ ganeka.

3Sadaja padha adha’ar dha’aran rohani se padha,

4sareng ngenom nom-enoman rohani se padha. Sadaja padha ngenom dhari gunong bato rohani se asarengnge reng-oreng ganeka; gunong bato ganeka enggi paneka Almasih dibi’.

5Maske sapaneka kabannya’an e antarana reng-oreng gapaneka ta’ ekasennengnge sareng Allah, ban ganeka sababba mayyidda reng-oreng ganeka ajalamperran e ra-ara.

6Ganeka sadaja daddi conto ka sampeyan sareng kaula sadaja, kaangguy maemot sopaja sampeyan sareng kaula sadaja ta’ terro ka pa-ponapa se jahat akadi bangatowa gapaneka.

7Jugan sopaja sampeyan sareng kaula sadaja ja’ kantos nyemba ka brahala akadi se elakone sabagiyan e antarana bangatowana sampeyan ganeka. E dhalem Alketab esebbuttagi, "Bangsa jareya molae ngakan ban ngenom, ban atari nyemba brahala."

8Sampeyan sareng kaula sadaja ta’ kengeng alako ma’seyat akadi se elakone sabagiyan dhari reng-oreng ganeka. Sabab 23.000 oreng e antarana reng-oreng gapaneka mate e dhalem saare polana alako kantha ganeka.

9Sampeyan sareng kaula sadaja ta’ kengeng ba’-nyoba’ Pangeran akadi sabagiyan e antarana reng-oreng gapaneka lamba’, kantos reng-oreng ganeka padha mate ekekke’ olar se mandi opassa.

10Sampeyan sareng kaula sadaja jugan ta’ kengeng aseddhiyan; akadi se elakone sabagiyan dhari reng-oreng gapaneka lamba’, kantos padha epate’e sareng Malaekat Maot.

11Ganeka sadaja kadaddiyan ka reng-oreng ganeka kaangguy daddi conto ka reng-oreng laen. Ban ganeka sadaja etoles jugan kaangguy daddi parengeddan ka sampeyan sareng kaula sadaja. Sabab sampeyan sareng kaula sadaja samangken paneka odhi’ e aherra jaman.

12Oreng se apangrasa manjeng koko, te-ngate; ja’ sampe’ labu.

13Saneyap coba se ealame sampeyan ganeka coba se kappra ealame manossa. Namong Allah esto ka janjina. Salerana ta’ kera nyoba’ sampeyan ngalebbi’i kakowadanna. E bakto sampeyan ecoba, Salerana tanto marenge sampeyan jalan sopaja sampeyan kowat ban ta’ kantos kala.

14Daddi, tan-taretan se kakase, tore kabaji’i lalakon nyemba brahala paneka.

15Kaula acaca ka sampeyan paneka akadi se acaca ka reng-oreng se bicaksana. Tembang dibi’ ponapa se eatorragi kaula paneka.

16E bakto sampeyan sareng kaula sadaja ngenom anggur sambi asokkor ka Allah, ganeka gu ta’ noduwagi ja’ sampeyan sareng kaula sadaja daddi settong sareng Almasih e dhalem sedana? Ban e bakto sampeyan sareng kaula sadaja gi-magi roti se edha’ara areng-sareng, ganeka gu ta’ noduwagi ja’ sampeyan sareng kaula sadaja daddi settong e dhalem badannepon Almasih?

17Sarrena rotina pera’ settong, ban sampeyan sareng kaula sadaja neddha dhari roti se settong ganeka jugan, daddi sampeyan sareng kaula sadaja se bannya’ paneka coma settong badan.

18Kodda’ oladi reng-oreng Yahudi. Reng-oreng se neddha teddha’an se eatorragi e attas tor-ator kurban ganeka oreng se daddi settong sareng kennengngan ganeka.

19Ponapa maksod kaula ngoca’ kantha ganeka? Brahala otaba teddha’an se ebagi ka brahala ganeka tadha’ artena sakale.

20Ponapa se eatorragi e kennengnganna kurban kaangguy brahala ta’ eatorragi ka Allah, tape ka roh-erroh se jahat. Ban kaula ta’ terro sampeyan daddi settong sareng erroh jahat.

21Sampeyan sadaja ta’ kengeng ngenom dhari pialana anggurra Guste Isa, ban jugan dhari pialana anggurra roh-erroh jahat.

22Otabana ponapa sampeyan sareng kaula sadaja terro sopaja Pangeran ere? Ponapa sampeyan sareng kaula sadaja akowadan dhari Guste Isa?

23Ca’epon oreng, "Sengko’ ban ba’na kabbi olle arapa’a bai." Lerres! Namong ta’ sadajana se ekaterrowe sampeyan sareng kaula sadaja paneka aguna. "Sengko’ ban ba’na kabbi olle arapa’a bai" — nangeng ta’ sadajana se ekaterrowe sampeyan sareng kaula paneka nambai kabagusan e dhalem odhi’na sampeyan sareng kaula sadaja.

24Ja’ kantos badha oreng se aperrang pera’ kaangguy kaparlowanna dibi’. Saneyap oreng kodu aperrang kaangguy kaparlowanna oreng laen.

25Sampeyan kengeng adha’ar ponapa saos se ejuwal oreng e pasar daging. Ta’ osa talektegi dhimen, sanare panggaliyanna arassa berra’.

26Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi, "Bume paneka ban saessena kaagunganna Pangeran."

27Mon sampeyan eonjang adha’ar sareng oreng se banne Kristen, ban sampeyan narema onjangan ganeka, dha’ar ponapa saos se eangka’agi ka sampeyan. Ta’ osa nalektegi dhimen dhari ka’imma asalla teddha’an ganeka, me’ olle panggaliyanna sampeyan ta’ berra’.

28Nangeng mon badha se ngoca’ ka sampeyan, "Teddha’an paneka ampon ebagi ka brahala," ja’ dha’ar; e dhalem parkara paneka se ebadhi partembangan enggi paneka kaparlowanna oreng ganeka sareng sowarana atena dibi’

29Maksod kaula banne sowara atena sampeyan, tape sowara atena oreng ganeka. Olle daddi badha se atanya, "Aponapa kabebasan kaula me’ kodu ebatesse bi’ sowara atena oreng laen?

30Mon kaula neddha teddha’an kalaban asokkor ka Allah, aponapa oreng me’ kodu nyale kaula polana teddha’an ganeka, mangkana kaula asokkor ka Allah polana teddha’an ganeka?"

31Pandha’na, ponapa’a bai se elakone sampeyan — adha’ar otaba ngenom — lakone ganeka kaangguy amolja’agi Allah.

32Odhi’na sampeyan kodu eator sopaja ta’ daddi sababba dusana oreng laen; ponapa oreng ganeka Yahudi otaba banne Yahudi, otabana jema’adda Allah.

33Odhi’ pakantha kaula paneka. Kaula aehteyar masennengnga atena sadajana oreng e dhalem sadajana parkara, ta’ kalaban maksod kaangguy kaparlowanna aba’ dibi’. Tojjuwan kaula coma sopaja sadajana oreng padha epasalamet.Download Audio MP3 (1 Korintus 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran