Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Tero kaula, akadi kaula jugan nero Almasih.

2Kaula ngalem sampeyan polana sampeyan terros emot ka kaula ban atoro’ ka pangajaran kaula.

3Tape gi’ badha settong parkara se kodu ekaonenge sampeyan, enggi paneka ja’ se daddi kapalana saneyap oreng lalake’ enggi paneka Almasih; se daddi kapalana bine enggi paneka lakena, ban se daddi kapalana Almasih enggi paneka Allah.

4Mon oreng lalake’ e bakto adu’a otaba e bakto manapa’ berta dhari Allah e adha’na oreng se bannya’, ngangguy burgu’, oreng ganeka ya-nyeya Almasih.

5Ban mon oreng babine’ e bakto adu’a otaba e bakto manapa’ berta dhari Allah e adha’na oreng se bannya’, ta’ aburgu’an, babine’ ganeka ya-nyeya lakena se daddi kapalana aba’na. Ganeka padha saos sareng manabi babine’ ganeka ecokor obu’na.

6Sabab mon babine’ ta’ poron aburgu’an lebbi bagus obu’na egunteng. Nangeng mon babine’ ecokor cethagga otaba egunteng obu’na, ganeka padha ban panyeya’an ka aba’na. Daddi, lebbi bagus babine’ ganeka aburgu’an.

7Lalake’ ta’ osa adhung-kodhung, sabab lalake’ paneka gambaranna pribadhi sareng kaagunganna Allah. Nangeng babine’ agambarragi kaagunganna oreng lalake’,

8sabab lalke’ ta’ ebadhi dhari babine’, sabaligga babine’ se ebadhi dhari lalake’.

9Jugan lalake’ ta’ ebadhi kaangguy kaparlowanna babine’, sabaligga babine’ ebadhi kaangguy kaparlowanna lalake’.

10Daddi, kaangguy masenneng para malaekat, babine’ kodu aburgu’, menangka tandha ja’ aba’na badha e dhalem kakobasa’anna lakena.

11Maske sapaneka, e dhalem odhi’na sampeyan sareng kaula sadaja menangka oreng Kristen, babine’ ta’ odhi’ kadibi’, leppas dhari lalake’, sapaneka jugan lalake’ ta’ odhi’ kadibi’, leppas dhari babine’.

12Sabab maske babine’ se kapeng settong ebadhi dhari lalake’, nangeng saamponna ganeka lalake’ lahir dhari babine’ ban sadajana se badha paneka dhari Allah asalla.

13Ngereng sampeyan dibi’ mekker parkara paneka: Ponapa sae oreng babine’ adu’a ka Allah e adha’na oreng se bannya’ ta’ kalaban aburgu’an?

14Dhari pangalaman omom sampeyan ampon eajari ja’ manabi lalake’ obu’na lanjang, ganeka korang patot.

15Nangeng monggu ka babine’, obu’ ganeka aropa papareng kaangguy notobi cethagga ban obu’ lanjang aropa settong kagumbira’an.

16Daddi mon badha se atokara parkara paneka, kaula pera’ bisa ngoca’ ja’ sampeyan sareng kaula sadaja otabana jema’at-jema’adda Allah laenna, biyasana namong gadhuwan settong kabiyasa’an gapaneka e dhalem jema’at; laen dhari ganeka tadha’ pole.

17Parkara se kasebbut e baba paneka, kaula ta’ ngalem sampeyan. Kompolan kabakteyanna sampeyan ta’ madhateng kabagusan; tabaligga, madhateng se ta’ sae.

18Se ekaedhing kaula dha’-adha’na enggi paneka e dhalem kompolan-kompolanna sampeyan badha golongan-golongan se amosowan. Ban noro’ pamanggi kaula sakone’ bannya’ ganeka badha lerressa.

19Pajat ampon sapantessa sampeyan acapecca, sopaja epanggi dhaggi’ pasera reng-oreng Kristen se salerressa.

20Nangeng e bakto sampeyan apol-kompol, sampeyan banne mabadha dhadha’aranna Pangeran.

21Sabab e bakto adha’ar, sampeyan padha saleng rebbu’ ngala’ se edha’ara bang-sebang, sampe’ badha oreng se ta’ melo bagiyan, dineng oreng laenna kantos mabu’.

22Aponapa me’ sapaneka? Sampeyan gu ta’ padha kaagungan compo’? Daddi bisa adha’ar sareng ngenom e compo’na! Otabana ponapa sampeyan ya’-nyeya’a jema’adda Allah ban matodhusana reng-oreng mesken? Ponapa se ekoca’agiya kaula ka sampeyan? Kodu ngalem sampeyan? Bunten! Maske kadi ponapa kaula ta’ ngalemma sampeyan.

23Sabab se eajarragi kaula ka sampeyan, kaula olle narema dhari Guste Isa dibi’: ja’ e malem ganeka, e bakto Guste Isa ekiyanadi, Salerana mondhut roti,

24ban saamponna asokkor ka Allah polana roti ganeka, Salerana ba’-nyeba’ roti ganeka bi’ astana, laju adhabu, "Areya’ Tang badan se epassra’agi kaangguy ba’na. Kaenga’e Sengko’ kalaban ajalannagi kantha reya."

25Sapaneka jugan saamponna lastare se adha’ar, Salerana mondhut pialana anggur, laju adhabu, "Anggur reya parjanjiyanna Allah se anyar, eessa’agi ban Tang dhara. Sabban ba’na ngenom reya, jalannagi jareya kaangguy ngenga’e Sengko’."

26Pajat sabban sampeyan adha’ar roti paneka ban ngenom dhari piala paneka, sampeyan aberta’agi sedana Guste Isa, kantos Salerana rabu.

27Daddi, oreng se neddha rotina Guste Isa otabana ngenom anggurra Guste Isa kalaban cara se ta’ patot, oreng ganeka dusa ka Guste Isa se ampon ngorbannagi badan sareng dharana.

28Daddi saneyap oreng kodu mareksa aba’na dhimen, buru kengeng neddha roti sareng ngenom anggur ganeka.

29Sabab mon oreng neddha roti ban ngenom anggur ta’ kalaban marduli ja’ dhadha’aran ganeka badha hubunganna sareng badanna Guste Isa, oreng ganeka neddha sareng ngenom kaangguy narema okomanna Allah ka aba’na dibi’.

30Ganeka sababba e antarana sampeyan bannya’ se songkan ban ta’ andhi kakowadan, ban badha jugan se seda.

31Nangeng mon sampeyan sareng kaula sadaja mareksa essena ate dhimen sabellunna, ta’ kera eokom sareng Allah.

32Nangeng manabi sampeyan kaula sadaja eokom sareng Allah, sampeyan sareng kaula sadaja tanto padha epeccot, sopaja sampeyan sareng kaula sadaja ta’ ekenneng okoman asareng dunnya paneka.

33Daddi, tan-taretan, mon sampeyan akompol adha’ara e dhalem dhadha’aranna Guste Isa, sampeyan kodu saleng nante’.

34Mon badha se lapar, oreng ganeka kodu neddha dhimen e compo’na. Mon parkara paneka sareng sampeyan egateyagi, kompolan-kompolanna kabakteyanna sampeyan ta’ kera madhateng okoman dhari Allah ka sampeyan dibi’. Dineng ra-parkara laenna, bi’ kaula eterrangngagiya ka sampeyan, mon kaula ampon dhateng ka ka’anto’.Download Audio MP3 (1 Korintus 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran