Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 8 >> 

1Sulaiman maddek Padalemman Socce ban karatonna rato rowa dhu polo taon abidda.

2Tha-kottha tor-atorra Rato Hiram ka salerana epaddek pole, laju epakon kennengnge ka oreng Isra’il.

3Dhaera Hamat ban Zoba erebbu’,

4Kottha Tadmor e ra-ara beddhi epakowat. Tha-kottha se tamaso’ pusadda panyempennanna parsadhiya’anna bahan e Hamat epaddek pole.

5Kottha Bet-Horon-Attas ban Bet-Horon-Baba epaddek pole epadaddi kottha se epobuwi binteng, se ngangguy bang-labang saketheng se epasange palang.

6Bariya keya kottha Ba’alat ban tha-kottha panyempennanna parsadhiya’anna han-bahan, sarta tha-kottha panyaba’anna kareta perrang ban jaranna, padha epaddek pole kabbi. Sabarang se daddi rancana pambangonanna e Yerusalim, Libanon ban e saantero baba kakobasa’anna la elampa’agi kabbi.

7Toronanna bangsa Kana’an se ta’ ekenneng pate’e bi’ bangsa Isra’il e bakto arebbu’ nagarana, kabbi padha epalako paksa bi’ Sulaiman. Reng-oreng jareya iya areya oreng Het, Amori, Feris, Hewi ban Yebus. Sampe’ sateya na’ potona reng-oreng jareya gi’ daddi dunor.

8(8:7)

9Oreng Isra’il ta’ epalako paksa, tape epadaddi tantara, parwira, komandanna kareta perrang, ban tantarana pasukan jaran.

10Badha dhu ratos saeket oreng se epajaga reng-oreng se epalako paksa e dhalem proyek pambangonan se acem-macem.

11Sulaiman ngalle rajina, iya areya pottrena rato Messer, dhari Kottha Daud ka bengko se ekagabay kaangguy eparengngagiya ka rajina jareya. Sabab Sulaiman apekker, "Tang bine ta’ olle neng e karatonna Daud, rato Isra’il, sabab sakabbinna kennengngan se tao egabay kennengnganna Petthe Parjanjiyan reya kennengngan se socce."

12Sulaiman ngatorragi kurban obbaran ka PANGERAN e attassa mezba se epaddek e adha’na Padalemman Socce.

13Ban-kurban eatorragi menorot Hokomma Mosa kaangguy sabban are raja: are Sabat, Are Raja Bulan Anyar, ban are raja taonan se tatello’, iya areya Are Raja Roti Se Ta’ Eragi’i, Are Raja Anye, ban Are Raja Ranggun Dhaun.

14Menorot atoran-atoran se eteptebbagi bi’ Daud, ramana, Sulaiman ngator lalakon ren-arenna para imam ban oreng Lewi se kodu anyanyeyagi ji-pojiyan ka PANGERAN sarta abanto para imam e dhalem ajalannagi ra-opacarana kabakteyan. Bariya keya para pangawalla Padalemman Socce egi-bagi epadaddi gu-reggu se esaba’ e saneyap labang saketheng, menorot petoduna Daud, abdina Allah.

15Du-petoduna Daud se kodu eangguy bi’ para imam ban oreng Lewi parkara dhang-gudhang ban parkara en-laenna, etoro’ kalaban gu-onggu.

16Daddi proyek pambangonan se erancana’agi Sulaiman jareya la mare. Molae dhari pamasanganna dhasar sampe’ marena Padalemman Socce jareya, kabbi la epamare kabbi kalaban becce’.

17Saellana jareya Sulaiman meyos ka Ezion-Geber ban ka Elot, tha-kottha palabbuwan e paseser Tellok Akaba e nagara Edom.

18Rato Hiram akerem pal-kapal se epajalan bi’ reng-orengnga dibi’ sarta para gandhiba se apangalaman. Reng-oreng jareya alajar ka nagara Ofir abareng ban reng-orengnga Sulaiman; e jadhiya laju ngala’ emmas lema bellas ebu kilo, pas egiba ka Sulaiman. <<  2 Tawarikh 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran