Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

1Sarrena sampeyan paneka pottra kakasena Allah, sampeyan kodu aehteyar nerowe contona Allah.

2Odhi’na sampeyan kodu edhasare kataresna’an, akadi Almasih se taresna ka sampeyan sareng kaula sadaja. Almasih ngorbannagi Salerana kaangguy sampeyan sareng kaula, menangka tor-ator se ro’om sareng masenneng panggaliyanna Allah.

3Sampeyan paneka ommadda Allah. Daddi, kon-lalakon ma’seyat, sareng se ta’ patot, otabana dhakka, ta’ pantes badha e antarana sampeyan. Ja’ sampe’ oreng laen gadhuwan marga ngoca’ ja’ sampeyan atengka kadi ganeka.

4Jugan ta’ pantes mon sampeyan abu-dhabu makalowar ca’-oca’ se kotor, cemmer ban ta’ patot. Sabaligga sampeyan kodu asokkor ka Allah.

5Tetene, gi: Oreng se lalakonna cemmer otaba ta’ patot, otaba dhakka, (lalakon ganeka padha saos sareng nyemba ka brahala), oreng ganeka ta’ bisa daddi anggotana ommat se eparenta Almasih sareng Allah.

6Ja’ kantos sampeyan ekenneng tepo oreng sareng caca se tadha’ essena. Sabab sadajana parkara se sapaneka se madhateng babendun dhari Allah ka reng-oreng se ta’ ta’at ka Salerana.

7Daddi ja’ ahubungan sakale sareng reng-oreng se kadi ganeka.

8Gi’ dhimen sampeyan dibi’ badha e pettengnga. Samangken sampeyan ampon daddi ommadda Pangeran, daddi sampeyan ampon badha e terrangnga. Daddi, sampeyan kodu odhi’ akadi oreng se odhi’ e terrangnga.

9Sabab dhari terrang ganeka kalowar samacemma lalakon se sae, adil sareng kalowar dhari ate se berse e dhalem pangoladanna Allah.

10Sampeyan kodu aehteyar sopaja oneng ponapa se masenneng panggaliyanna Pangeran.

11Ja’ ngalakone pa-ponapa se tadha’ gunana se elakone reng-oreng se odhi’ e pettengnga. Sabaligga sampeyan kodu mokka’ ra-parkara se kadi ganeka paterrang.

12(Sabab pa-ponapa se elakone reng-oreng ganeka kalabantek-ngetek, ekacaca saos ampon matodhusan.)

13Pa-ponapa se epatangale e tera’na, tanto terrang abasanna.

14Sabab sadaja se bisa etengale kalaban jarna’, ganeka terrang. Ganeka sababba ekoca’agi sapaneka, "Jaga ba’na, reng-oreng se tedhung, mara jaga dhari pate! Almasih bakal nyonarana ba’na."

15Daddi jaga gu-onggu cara odhi’na sampeyan. Ja’ odhi’ akadi oreng budhu; sampeyan kodu odhi’ akadi oreng se bicaksana.

16Guna’agi palerres saneyap kasempadan se badha e sampeyan, sabab jaman paneka jaman se jahat.

17Ja’ budhu, nangeng sare palerres ponapa se ekasokane Pangeran.

18Sampeyan ja’ mabu’ sareng anggur, sabab ganeka bakal marosaga sampeyan. Sabaligga, sampeyan kodu ekobasae Errohna Allah.

19Mon sampeyan abu-dhabu, angguy ca’-oca’ dhari jabur, kejung ji-pojiyan sareng nyanyeyan rohani. Mon anyanye gu-laggu pojiyan ka Pangeran, toro’e ate se gumbira.

20Salanjangnga ban e dhalem parkara ponapa’a saos sampeyan kodu asokkor ka Allah Rama, bit asmana Guste Isa Almasih.

21Kaangguy ngormat Almasih, sampeyan kodu saleng atoro’.

22Bine kodu atoro’ ka lakena akadi se atoro’ ka Pangeran.

23Sabab lake paneka ngapalae bine, akadi Almasih se daddi kapalana jema’adda, ban Salerana dibi’ jugan Rato Panyalamet monggu ka jema’at se daddi badanna Salerana.

24Akadi jema’at se atoro’ ka Almasih, sapaneka jugan e dhalem parkara ponapa’a bai bine kodu atoro’ ka lake.

25Lake kodu taresna ka binena akadi Almasih se taresna ka jema’adda sarta ngorbannagi aba’epon kaangguy jema’adda ganeka.

26Almasih alampa’agi sapaneka sopaja bisa’a maberse jema’adda kalaban pangajaranna sarta kalaban aeng baptis, sopaja saamponna ganeka Salerana bisa ngatorragi jema’at ganeka ka Allah.

27Kalaban sapaneka Almasih mangadek jema’at ganeka kalaban agung sareng morne e ajunanna, ta’ kalaban badha calena maske sakone’a.

28Sapaneka jugan lake kodu taresna ka binena akadi taresnana ka badanna dibi’.

29(Ta’ oneng badha oreng se baji’ ka badanna dibi’.Sabaligga, oreng meyara ban ajaga badanna akadi Almasih se jugan meyara jema’adda.

30Sampeyan sareng kaula sadaja oneng parkara ganeka, polana sampeyan sareng kaula sadaja anggotana badanna Almasih.)

31E dhalem Alketab esebbuttagi, "Lantaran jareya lalake’ bakal adina’agiya rama ebuna kaangguy daddi settong ban binena, ban se kadhuwa jareya bakal daddiya settong."

32Ayat gapaneka agandhu’ arte se dhalem. Ban ganeka bi’ kaula ekae’agi sareng hubungan e antarana Almasih sareng jema’adda.

33Nangeng ayat gapaneka badha hubunganna jugan sareng sampeyan: saneyap lake kodu taresna ka binena akadi taresnana ka aba’na dibi’, ban saneyap bine kodu aehteyar sopaja hormat ka lakena.Download Audio MP3 (Efesus 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran