Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 6 >> 

1Tan-taretan! Mon sampeyan manggi’i oreng se alako dusa, sampeyan se odhi’ menorot Errohna Allah, kodu nonton oreng ganeka sopaja abali ka jalan se lerres. Nangeng carana kodu paalos, ban kodu jaga ja’ kantos sampeyan dibi’ tagudha jugan.

2Sampeyan kodu saleng tolong mekol tanggunganna oreng laen, sopaja kalaban sapaneka sampeyan ngestowagi papakonna Almasih.

3Mon badha oreng se nyangka aba’na oreng penting, mangkana salerressa bunten, ganeka nyamana co-ngoco aba’na dibi’.

4Saneyap oreng kodu mareksa aba’na bang-sebang sopaja padha oneng ponapa tengka gulina sae otaba bunten. Mon sae, oreng ganeka olle arassa gumbira lantaran lalakonna ganeka. Nangeng ta’ osa dhing-bandhingngagi bi’ lalakonna oreng laen.

5Sabab saneyap oreng kodu mekol tanggung jawabba bi’-dibi’.

6Oreng se ampon narema pangajaranna Almasih, guruna kodu epamelo sadajana se sae se ekaandhi’ oreng ganeka.

7Ja’ co-ngoco aba’ dibi’. Allah ta’ ekenneng co-koco. Ponapa se etamen, ganeka se epolong.

8Mon oreng namen menorot tabi’at manossa, oreng ganeka tanto molong pate dhari tabi’adda ganeka. Nangeng mon namen noro’ tontonanna Errohna Allah, oreng ganeka tanto molong odhi’ se salerressa sareng se langgeng dhari Erroh Allah.

9Daddi sampeyan ja’ kantos arassa busen alako bagus; sabab mon sampeyan ta’ ambu alako bagus, e settong bakto pagi’ sampeyan bakal molonga hasella.

10Daddi, mon gi’ badha kasempadan, sampeyan kodu alako bagus ka pasera’a saos, kong-langkong ka tan-taretan se saiman.

11Tetene pagu-onggu bagiyan paneka, se bi’ kaula etoles ngangguy aksara se ja-raja.

12Reng-oreng se aehteyar maksa’a sampeyan sopaja padha atoro’ ka atoran sonnat, enggi paneka reng-oreng se ngedirragiya aba’na e dhalem ra-parkara se laher. Nangeng maksodda reng-oreng ganeka coma sopaja ta’ ekaneyaja sareng reng-oreng Yahudi lantaran salibba Almasih.

13La’-mala’ reng-oreng se ajalannagi atoran sonnat ta’ ngestowagi hokomma agama. Nangeng reng-oreng ganeka nyoro sampeyan asonnat sopaja reng-oreng ganeka bisa ngedirragi ja’ sampeyan ngestowagi atoran ganeka.

14Mon kaula ta’ ngedirragiya ponapa’a saos, kajabana Guste Isa se seda e salib. Sabab lantaran Guste Isa seda e salib ganeka, dunnya paneka tadha’ artena pole ka kaula. Ban kaula katon ampon mate monggu ka dunnya paneka.

15Esonnat otaba bunten, ganeka ta’ penting. Se penting enggi paneka daddi manossa se anyar.

16Kaangguy oreng se odhi’ kalaban pandhiriyan kadi ganeka, jugan kaangguy sadajana ommadda Allah, kaula ngarep moga-moga sareng Allah eparengngana kataremtemman sareng rahmadda.

17Kaula jugan ngarep, ja’ kantos badha oreng se masossa kaula pole, sabab e badanna kaula paneka badha te-bukte se noduwagi ja’ kaula lerres abdina Isa ongguwan.

18Moga-moga Guste Isa Almasih saterrossa aberkadana sampeyan sadaja, tan-taretan. Amin. Salam kaula, Paulus



Download Audio MP3 (Galatia 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Galatia 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran