Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1Parkara sampeyan sareng kaula sadaja dibi’, e sakalenglengnga sampeyan sareng kaula ce’ bannya’na sakse! Daddi ngereng buwang sadaja se maberra’ sampeyan sareng kaula, sarta dusa se terros nalket ka aba’ paneka. Ban ngereng pahoso’ berka’ e dhalem adduwan se badha e adha’an paneka.

2Pekkeran tojjuwagi ka Isa, sabab Isa ganeka se andaddiyagi sampeyan sareng kaula gadhuwan iman sarta se meyara iman ganeka dhari dha’-adha’na kantos aher. Isa kowat nanggung sangsara e kaju salib! Salerana ta’ parduli ja’ seda e kaju salib paneka tamaso’ barang se aeb. Salerana namong emot ka kagumbira’an se bakal ekarassa’a saamponna ganeka. Samangken Salerana alenggi e kanganna tahtana Allah ban marenta asareng Salerana.

3Ngereng kagali, saponapa sangsarana Isa ngadhebbi reng-oreng dusa se alaban ce’ sarana ka Salerana! Daddi Sampeyan ja’ kene’ ate sarta pegga’ pangarep.

4Sabab e dhalem sampeyan abuwang sareng dusa, sampeyan ta’ oneng abuwang kantos mangalocor dhara.

5Ban ja’ kantos sampeyan loppa ka babala’anna Allah paneka, se eparengngagi ka sampeyan menangka tra-pottrana: "Na’, gateyagi pagu-onggu pangajaranna Pangeran, ban ja’ kene’ ate mon Salerana duka ka ba’na.

6Sabab Pangeran ngajar saneyap oreng se ekataresnae Salerana, sarta meccot saneyap oreng se eakone menangka pottrana."

7Sampeyan kodu narema peccodda Allah menangka pangajaran dhari eppa’na. Sabab ponapa badha ana’ se ta’ oneng eokom sareng eppa’na?

8Mon sampeyan ta’ noro’ eokom akadi tra-pottrana se laen artena sampeyan banne pottrana se essa, nangeng pottra se ta’ essa.

9Sampeyan sareng kaula sadaja gadhuwan eppa’ e dunnya. Eppa’ ganeka ngajar sampeyan sareng kaula, dineng sampeyan sareng kaula padha ngormat ka eppa’ ganeka. Daddi, ponapa pole ka Rama rohanina sampeyan sareng kaula se e sowarga, tantona kodu lebbi ngestowagi Salerana sopaja sampeyan sareng kaula odhi’.

10Oreng towa se ngajar sampeyan sareng kaula e dunnya badha batessa baktona, menorot ponapa se ekarassa sae sareng oreng towa ganeka. Nangeng Allah ngajar sampeyan sareng kaula kaangguy kabecce’anna sampeyan sareng kaula dibi’, sopaja bisa daddi socce asareng Salerana.

11Pajat lerres e bakto sampeyan sareng kaula sadaja eajar, okoman ganeka masompek ate, ta’ masenneng ate. Nangeng saamponna ganeka, monggu ka sampeyan sareng kaula se ampon eajar, okoman ganeka andaddiyagi sampeyan sareng kaula sadaja odhi’ menorot kasokanna Allah, ban ngasellagi parasa’an sejahtera ka sampeyan sareng kaula sadaja.

12Daddi pakowat tanangnga sampeyan se leca’ ban to’odda sampeyan se ngetter ganeka!

13Papaggun alomampa e jalan se rampa, sopaja sokona sampeyan se dippang ganeka ta’ tasaleyo, nangeng la’-mala’ daddi baras.

14Ehteyarragi sopaja odhi’ rokon sareng pasera’a saos. Ehteyarragi jugan kaangguy odhi’ socce, malolo kaagem Pangeran. Sabab tadha’ oreng settonga se bisa nengale Pangeran mon ta’ odhi’ kadi ganeka.

15Jaga ja’ kantos badha settonga se kalowar dhari rahmadda Allah sopaja ta’ kantos badha se daddi akadi bu-tombuwan se badha raconna e nga’-tengnga’anna sampeyan kantos madhateng kasossa’an ban marosak oreng bannya’ bi’ raconna ganeka.

16Jaga ja’ kantos badha se alako ma’seyat odhi’na otabana ta’ ngargai ra-parkara se rohani, akadi se elakone Esau. Esau ajuwal ha’na menangka ana’ sareyang coma polana terro kakanan satobung.

17Sampeyan sadaja oneng ja’ saamponna ganeka Esau terro narema’a berkat ganeka dhari ramana, nangeng etolak. Sabab sanare Esau nanges nyare jalan kaangguy malerres kasala’anna, kasempadan ganeka ampon tadha’ pole.

18Sampeyan ta’ dhateng ngadhebbi barang akadi se eadhebbi bangsa Isra’il gi’ dhimen. Se eadhebbi bangsa Isra’il gi’ dhimen ganeka ekenneng gagap, enggi paneka Gunong Sinay ban apoyya se rabbang; bangsa Isra’il ngadhebbi papetteng ban angen barat;

19bangsa Isra’il ngedhing monyena tarompet ban monye se nako’e. E bakto ngedhing sowara ganeka, reng-oreng Isra’il nyo’on ce’ tarongguna sopaja sowara ganeka ta’ abu-dhabu pole ka aba’na.

20Sabab bangsa Isra’il ganeka ta’ kowat ngedhing papakon se epanapa’ bi’ sowara ganeka. Sabab sowara ganeka adhabu, "Sapa se nyedding ka gunong reya, ta’ parduli burun alas otabana sapa’a bai, kodu egarujuk pasampe’ mate."

21Se etengale reng-oreng Isra’il ganeka ce’ hebadda kantos Mosa adhabu, "Sengko’ tako’ ban ngetter!"

22Sabaligga sampeyan padha meyos ka Gumo’ Siyon ban ka kotthana Allah se odhi’, enggi paneka Yerusalim se e sowarga sareng para malaekadda se abun-ebun.

23Sampeyan ngereng kompolan se gumbira — kompolanna tra-pottra sareyangnga Allah, se ma-nyamana badha e dhalem dhaftar e sowarga. Sampeyan ngadhep ka Allah, Hakimma sadajana ommat manossa. Sampeyan ngadhebbi errohna reng-oreng se sae, se ampon epasamporna.

24Sampeyan rabu ngadhep Isa, Pangantarana parjanjiyan se anyar ganeka; sampeyan ngadhebbi dhara se etes-ketessagi se ajamin pa-ponapa se jau lebbi bagus dhari se ejamin bi’ dharana Habil.

25Daddi, sampeyan kodu te-ngate, ja’ sampe’ ta’ kasokan meyarsa’agi Salerana se abu-dhabu ganeka. Reng-oreng se ta’ poron merengngagi Salerana se rabu ka bume ban manapa’ berta dhari Allah, ta’ bisa buru. Ponapa pole sampeyan sareng kaula paneka se meyarsa’agi Salerana se abu-dhabu dhari sowarga! Mon sampeyan sareng kaula ta’ poron merengngagi Salerana, sampeyan sareng kaula sadaja ta’ kera bisa lopot!

26E bakto ganeka sowarana mabaridhu bume. Nangeng samangken Salerana ajanji, "Sakaleyan aggi’ Sengko’ magundhegga banne bume malolo, tape langnge’ keya."

27Oca’ "sakaleyan aggi’" noduwagi ja’ saantero dunnya se ampon ecepta’agi bakal epagundhegga ban epanyeseya, sopaja se gi’ badha pera’ kare se ta’ bisa agundhek.

28Daddi, sampeyan sareng kaula kodu asakalangkong ka Allah, polana sampeyan sareng kaula sadaja narema dhari Salerana settong karaja’an se ta’ bisa agundhek. Tore asakalangkong ban abakte ka Allah kalaban hormat ban tako’, menorot cara se ekasokane Salerana dibi’.

29Sabab Allahna sampeyan sareng kaula sadaja akadi apoy se makatononan.Download Audio MP3 (Ibrani 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran