Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 8 >> 

1Allah emot ka Ennoh ban sakabbinna keban se badha e paraona, laju madhateng angen; daddi aeng pas molae nyorot.

2Somberra aeng e dhalem bume ban jalanna aeng e langnge’ etotop kabbi, daddi ojanna se derres laju terrang;

3banjir jareya nyorot saellana olle saratos saeket are.

4E tanggal petto bellas bulan petto’ parao jareya kandhas e sala settongnga konco’na pagunongan Ararat.

5Aeng sajan nyorot terros, ban e tanggal settong bulan sapolo, konco’na nong-gunong molae katon.

6Saellana olle pa’ polo are abidda, Ennoh mokka’ candhelana parao jareya settong,

7laju ngocol mano’ dhangdhang settong. Dhangdhang jareya ta’ abali pole, terros ngabber adel-peddel sampe’ aengnga banjir jareya asat.

8Sabatara jareya Ennoh ngocol dara, terro ngagaliya apa banjirra la asat.

9Tape sarrena tana gi’ katotoban aeng, dara jareya ta’ nemmo panengga’an, laju abali ka paraona; Ennoh makalowar astana dhari candhelana paraona, darana pas nongko’ ka astana jareya, laju epamaso’ ka paraona.

10Ennoh anante’ pettong are aggi’, pas ngocol pole dara gella’.

11E baja sar-asar dara jareya abali, ngeba dhaunna jaitun se cengngar e cocco’na. Daddi Ennoh ngagali ja’ banjirra la nyorot.

12Ennoh anante’ pettong are aggi’, darana pas eocol pole; dara jareya tadha’ abali.

13E naleka yuswana Ennoh nem atos settong taon, e tanggal settong bulan settong, aeng la asat onggu. Ennoh mokka’ ata’na paraona, ngoladi san-kassannagi, laju ngagali ja’ tana la molae kerreng.

14E tanggal petto lekor bulan dhuwa’ bume reya la ce’ kerrengnga.

15Allah adhabu ka Ennoh,

16"Mara sateya ba’na ban binena, na’-ana’na ba’na ban binena na’-ana’na jareya kalowar dhari paraona.

17Pakalowar no’-mano’ ban kebanna kabbi, me’ olle padha adhu’-budhu’ mossa’e bume."

18Daddi Ennoh laju kalowar dhari paraona, abareng ban rajina, tra-pottrana ban binena tra-pottrana jareya.

19Bariya keya keban ban no’-mano’ padha kalowar dhari parao jareya abareng ban bangsana bang-sebang.

20Ennoh laju abadhi mezba kaangguy kennengnganna kabakteyan ka PANGERAN. Saellana jareya laju mondhut no’-mano’ sarta ban-keban laenna se halal, eatorragi ka PANGERAN menangka kurban obbaran e attassa mezba jareya.

21Bauna tor-ator jareya masenneng panggaliyanna PANGERAN. PANGERAN adhabu e dhalem panggaliyanna, "Sengko’ ta’ abastowa bume reya pole pera’ polana kasala’anna manossa, maske Sengko’ tao ja’ molae gi’ kene’ manossa reya la juba’ pekkeranna. Sengko’ ta’ mateyana sakabbinna mahlok se odhi’ e bume reya pole akantha se gi’ buru reya.

22Saabidda bume reya gi’ badha, bakal terrosa badha mosemma oreng namen ban mosem anye, mosem cellep ban mosem panas, mosem nemor ban mosem nembara’, seyang ban malem." <<  Kejadian 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran