Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Sabatara jareya Saulus gi’ terros terro ngara’a ban mateyana red-moredda Guste Isa. Saulus laju entar ka imam agung,

2nyo’on sorat kobasa entara ka pin-pamimpinna ngan-kennengnganna kabakteyanna reng-oreng Yahudi se badha e Damsyik, maksodda, mon e jadhiya nemmo reng-oreng se parcaja ka Isa, laju etangkebba, egiba’a ka Yerusalim.

3Teppa’na badha e dhalem parjalanan ka Damsyik, e bakto para’ napa’a ka kottha jareya, o-tao pas badha sonar dhari langnge’ nyonar e sakalenglengnga Saulus.

4Saulus labu ka tana, laju ngedhing badha sowara adhabu kantha reya, "Saulus, Saulus! Arapa ba’na me’ nganeyaja Sengko’?"

5"Pasera Junandalem, Guste?" ca’na Saulus. Sowara jareya nyaot, "Sengko’ reya Isa se ekaneyaja ba’na.

6Tape sateya mara ba’na jaga, maso’ ka kottha. E jadhiya ba’na ebala’ana apa se kodu elakone ba’na."

7Reng-oreng se noro’ abareng Saulus takerjat sampe’ ta’ bisa asowara; polana ngedhing sowara tape ta’ nangale’e oreng.

8Saulus jaga laju mella’, tape matana ta’ nangale. Daddi bi’ reng-oreng laenna laju e tonton egiba maso’ ka kottha Damsyik.

9Tello are abidda Saulus ta’ nangale ban saabidda tello are jareya aba’na ta’ ngakan ban ta’ ngenom pa-apa sakale.

10E Damsyik badha panganodda Isa se anyama Ananiyas. E dhalem settong pangatonan, Pangeran abu-dhabu ka Ananiyas jareya, dhabuna, "Ananiyas!" Ananiyas nyaot, "Ka’dhinto’, Guste."

11Dhabuna Pangeran, "Kassa’ sateya ba’na entar ka bengkona Yudas e Jalan Loros. Tanya’agi e jadhiya oreng lalake’ anyama Saulus dhari Tarsus. Oreng jareya teppa’na adu’a,

12ban e dhalem settong pangatonan nangale’e oreng lalake’ se anyama Ananiyas entar ka jadhiya, nompangngagi tanangnga ka cethagga sopaja bisa’a nangale pole."

13Saodda Ananiyas, "Guste, abdidalem ampon bannya’ mereng oreng acaca parkara oreng gapaneka, kong-langkong parkara se nganeyaja ommattepon Junandalem e Yerusalim.

14Samangken oreng gapaneka ampon napa’ ka ka’dhinto’ kalaban edin dhari mam-imam kapala kaangguy nangkep sadajana oreng se parcaja ka Junandalem."

15Tape Pangeran adhabu ka Ananiyas, "Ella kassa’ la mangkat! Sabab oreng jareya bi’ Sengko’ la epele kaangguy aladine Sengko’, sopaja aberta’agiya parkara Sengko’ ka sa-bangsa laen se ta’ nganot agama Yahudi ban ka to-rato sarta ka ommat Isra’il keya.

16Ban Sengko’ dibi’ se noduwagiya ka oreng jareya sakabbiyanna kasangsara’an se kodu etanggung aba’na polana Sengko’."

17Daddi Ananiyas pas entar ka bengko jareya, laju nompangngagi tanangnga ka Saulus sambi ngoca’, "Taretan Saulus, Guste Isa se etangale sampeyan e tengnga lorong e bakto sampeyan meyosa ka’anja, makon kaula entar ka’anja sopaja sampeyan ngoladi pole sareng ekobasae Errohna Allah."

18E bakto jareya keya badha barang akantha sesse’na juko’ gaggar dhari matana Saulus, ban Saulus jareya laju nangale’e pole. Saulus manjeng, laju ebaptis.

19Samarena ngakan laju kowat pole. Saulus alenggi e Damsyik ban para moredda Isa pan-barampan are abidda.

20E Damsyik jareya terros entar ka ngan-kennengnganna kabakteyan, ban molae aberta’agi ja’ Isa jareya Pottrana Allah.

21Reng-oreng se ngedhing Saulus morok kantha jareya padha heran. Oca’na, "Arowa gu ta’ oreng se mate’e sakabbiyanna oreng se parcaja ka Isa e Yerusalim, ta’ iya? Se dha’ enna’ gu ta’ nangkebba reng-oreng se parcaja jareya, egiba’a ka mam-imam kapala!"

22Tape kotbahna Saulus sajan nyarepsep ka atena reng-oreng. Te-bukte se eotara’agi parkara Isa talebat mayakin atena oreng ja’ Isa jareya Rato Panyalamet, sampe’ reng-oreng Yahudi se badha e Damsyik ta’ bisa alaban.

23Saellana lebat pan-barampan are dhari jareya, reng-oreng Yahudi akompol aparembagan sarta mopakat mateyana Saulus.

24Tape maksodda reng-oreng jareya badha se ngabala ka Saulus. Seyang malem reng-oreng se asakongkel gella’ anante’ e labang sakethengnga kottha, mateyana Saulus.

25Tape e settong malem Saulus egiba para moredda, epatoju’ e dhalem budhak, laju epatoron lebat pagar alassa kottha.

26Saulus meyos ka Yerusalim, ban e jadhiya aehteyar akompola ban para moredda Isa. Tape reng-oreng jareya tako’ sabab gi’ padha ta’ parcaja ja’ salerana la ngereng Isa onggu.

27Saellana jareya Saulus eentare Barnabas, laju egiba ka sul-rasul. Barnabas notorragi ka sul-rasul jareya baramma Saulus se ngoladi Pangeran e tengnga lorong ban baramma Pangeran se abu-dhabu ka Saulus jareya. Barnabas notorragi keya saapa bangalla Saulus jareya se akotbah e Damsyik kalaban asmana Isa.

28Daddi Saulus alenggi apolong ban sul-rasul jareya, akotbah ce’ bangalla e saantero Yerusalim kalaban asmana Pangeran.

29Salaenna jareya Saulus abu-dhabu ban aguggak bi’ reng-oreng Yahudi se ngoca’ Yunani, tape reng-oreng jareya aehteyar mateyana Saulus.

30E bakto reng-oreng se parcaja laenna ngedhing parkara jareya, Saulus pas egiba ka Kaisareya, terros ekerem ka Tarsus.

31Daddi jema’at e saantero Yudea, Galilea ban Samaria pas taremtem. Kalaban bantowanna Errohna Allah, ban odhi’na se tako’ ka Pangeran, jema’at-jema’at jareya atamba kowat ban atamba bannya’.

32Petrus meyos manggi’i jema’adda neng e man-dhimman. E settong are salerana manggi’i ommadda Allah se badha e Lida.

33E jadhiya Petrus apanggi ban oreng lalake’ anyama Eneyas; Eneyas jareya empon ban ta’ ga-jaga dhari katedhunganna la ballung taon abidda.

34Petrus adhabu ka Eneyas jareya, "Eneyas, Isa Almasih mabaras ba’na. Mara jaga, pateppa’ katedhunganna." E bakto jareya keya Eneyas jaga.

35Oreng Lida ban Saron padha nangale’e Eneyas, laju padha parcaja ka Pangeran.

36E Yope badha babine’ se parcaja ka Isa, nyamana Tabita. (Nyamana e dhalem oca’ Yunani iya areya Dorkas se artena manjangan). Babine’ jareya ros-terrosan ngalakone pa-apa se becce’ ban nolong reng-oreng mesken.

37E bakto jareya babine’ buru sake’ laju mate. Samarena mayyidda epandhi’i, laju esaba’ e kamar e loteng.

38Yope reya ta’ saapa jauna dhari Lida. E bakto reng-oreng se noro’ Isa e Yope ngedhing ja’ Petrus badha e Lida, reng-oreng jareya laju asorowan oreng kadhuwa, esoro entar ka Petrus, epessenne kantha reya, "Eatorana lenggi duliyan ka ka’dhissa’."

39Petrus terros meyos e bakto jareya keya abareng bi’ otosan se kadhuwa gella’. Sanapa’na ka jadhiya laju egiba ka kamar e loteng gella’. Dha-randha se badha e jadhiya agaribbung e seddi’na Petrus sambi nanges sarta noduwagi bi-kalambi ban ba-juba gabayanna Dorkas gi’ odhi’na se eangguy dha-randha jareya.

40Bi’ Petrus reng-oreng jareya epakon kalowar; salerana laju asojut adu’a. Saellana jareya pas addhep ka mayyidda Dorkas sarta adhabu, "Tabita, mara jaga!" Dorkas laju mella’, ban e bakto nangale’e Petrus laju toju’.

41Bi’ Petrus eastane tanangnga, epajaga. Saellana jareya Petrus adikane reng-oreng se parcaja ka Isa sarta dha-randha gella’, pas massra’agi Dorkas se la odhi’ ka reng-oreng jareya.

42Kabar parkara kadaddiyan jareya balattra sa Yope, sampe’ bannya’ oreng se parcaja ka Isa menangka Rato Panyalamedda aba’na.

43Petrus gi’ alenggi e Yope pan-barampan are aggi’, neng e bengkona oreng tokang sama’na kole’ se anyama Simon.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran