Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

1Isa adhabu ka red-moredda, "Badha oreng sogi. Oreng jareya andhi’ ponggaba kauwangan se ngoros dhi’-andhi’na. Oreng sogi jareya narema reppodan ja’ ponggaba kauwanganna wang-mowang pessena.

2Daddi oreng jareya laju ngolok ponggaba kauwanganna buru, sarta ngoca’, ‘Apa kabar se ekaedhing sengko’ parkara ba’na reya? Sateya mara passra’agi ka sengko’ laporan se genna’ parkara se elakone ba’na e dhalem ngoros tang dhi’-andhi’. Ba’na ta’ olle daddi ponggaba kauwanganna sengko’ pole.’

3Ponggaba kauwangan jareya apekker, ‘Baramma sengko’ sateya reya? Sengko’ epaambuwa bi’ tang lora. Alandhu’ sengko’ ta’ kellar; aburumaena sengko’ todhus.

4Sateya sengko’ andhi’ akkal; mon sengko’ la epaambu, sengko’ kodu andhi’ kanca bannya’ se endha’ ngapolong sengko’ e bengkona!’

5Daddi sakabbiyanna oreng se andhi’ otang ka lorana bi’ ponggaba kauwangan jareya eolok. Ka oreng se kapeng settong ponggaba jareya ngoca’, ‘Saponapa otangnga sampeyan ka lora kaula?’

6Saodda oreng jareya, ‘Mennya’ jaitun saratos pennay.’ Ponggaba jareya ngoca’ pole, ‘Paneka’ sorat otangnga sampeyan. Tore alenggi, pas toles: saeket.’

7Saellana jareya ponggaba buru ngoca’ ka oreng se kapeng dhuwa’, ‘Sampeyan, saponapa otangnga?’ Oreng jareya nyaot, ‘Gandum saebu karong.’ Ponggaba kauwangan jareya ngoca’ pole, ‘Paneka’ sorat otangnga sampeyan. Tore toles: ballung atos.’

8Daddi ponggaba kauwangan se ta’ jujur jareya ealem bi’ lorana polana lalakonna se penter jareya; sabab reng-oreng dunnya reya lebbi penter e dhalem ngator orosanna etembang bi’ reng-oreng se odhi’ e dhalem terrang."

9Isa laju adhabu, "Mara edhingngagi! Angguy rang-barang e dunnya reya kaangguy nyare kanca, sopaja mon barang e dunnya reya la tadha’ argana pole, me’ olle ba’na etarema e kennengngan se langgeng.

10Oreng se ekenneng parcaja e dhalem parkara kene’, ekenneng parcaja keya e dhalem parkara se raja. Tape oreng se ta’ ekenneng parcaja e dhalem parkara kene’ ta’ ekenneng parcaja keya e dhalem parkara se raja.

11Daddi, mon e dhalem parkara rang-barang e dunnya reya bai ba’na la ta’ ekenneng parcaja, sapa se parcaja’a massra’agi arta rohani ka ba’na?

12Ban mon ba’na etemmo ja’ ta’ ekenneng parcaja e dhalem parkara barangnga oreng laen, sapa se magiya ka ba’na pa-apa se ekaandhi’ ba’na?

13Tadha’ oreng se bisa alako ka lora dhadhuwa’; sabab oreng jareya tanto ataresna’an ka se settong etembang ban ka settonganna; otabana oreng jareya tanto aestowan ka lorana se settong etembang ban ka se settonganna. Bariya keya ba’na. Ba’na ta’ kera bisa ngabdi ka Allah ban ka pesse."

14E bakto reng-oreng Farisi ngedhing pa-apa se edhabuwagi Isa jareya, Isa laju ekala’-gella’, sabab reng-oreng jareya lebur ka pesse.

15Tape Isa adhabu ka reng-oreng jareya, "Ba’na reya oreng se e adha’na oreng laen katon bendher, tape Allah ngagali essena atena ba’na. Sabab pa-apa se eanggep raja argana bi’ manossa, e ajunanna Allah tadha’ argana.

16Hokom se eajarragi Mosa ban pangajaranna bi-nabbi, teptep eangguy sampe’ jamanna Yahya Pambaptis. Molae dhari jareya Kabar Bagus parkara baramma Allah marenta menangka Rato terros eberta’agi. Ban oreng maksa aba’na daddiya anggotana ommadda Allah.

17Tape agampangan langnge’ ban bume mosna etembang ban mabattala settong aksara e dhalem Hokomma Allah.

18Pa’-sapa’a nellak binena laju abine babine’ laen, oreng jareya azina. Ban oreng se ngabine babine’ se etellak jareya, azina keya."

19"Badha oreng sogi kasorang. Kalambina rang-larang, ban odhi’na re-saarena mewah.

20E adha’na labangnga bengkona badha oreng mesken, dhung-tedhungan e jadhiya; nyamana Lazarus. Oreng jareya bannya’ porona.

21Lazarus terro ngakana gar-gaggarra kakanan dhari mejana oreng sogi jareya. La’-mala’ pate’ dhateng ajilat porona.

22Oreng se mesken jareya mate, laju egiba malaekat ka kennengngan se bagus e seddi’na Ibrahim e sowarga. Oreng se sogi jareya mate keya ban ekoburragi.

23E dunnyana oreng mate, oreng sogi jareya nanggung sangsara se talebat berra’na. Ban e bakto adhanga, laju nangale’e Ibrahim e jauna ban Lazarus neng e seddi’na.

24‘Rama Ibrahim!’ oreng se sogi jareya aera’. ‘Kaneserre abdina. Pakonnagi Lazarus nyabbur garigi’na ka dhalem aeng, pakon seddingngagi ka jila abdina me’ olle jila abdina bacca. Abdina ce’ nyangsarana e dhalem apoy paneka!’

25Tape Ibrahim ngoca’, ‘Kaenga’e, Na’: saabidda ba’na odhi’ e dunnya ba’na andhi’ sakabbiyanna se gus-bagus, tape Lazarus pera’ andhi’ se ba’-juba’. Sateya Lazarus senneng badha e dhinna’, dineng ba’na nyangsara e jadhiya.

26Ban pole e antarana ba’na ban sengko’ epasange jurang se raja, sopaja oreng se badha e dhinna’ ta’ bisa entar ka jadhiya, bariya keya oreng se badha e jadhiya ta’ bisa dha’ enna’!’

27‘Manabi sapaneka, Pa’,’ ca’na oreng sogi jareya, ‘abdina nyo’ona kalaban sanget, Lazarus pakonnagi entar ka compo’na eppa’ abdina.

28E ka’dhissa’ badha taretan abdina kalema. Lazarus pakonnagi maemot eppa’ sareng tan-taretan abdina gapaneka, sopaja ta’ kantosa maso’ ka kennengnganna seksa’an paneka.’

29Saodda Ibrahim, ‘Eppa’ ban tan-taretanna ba’na la andhi’ ku-bukuna Mosa ban bukuna para nabbi! Dina tan-taretanna ba’na me’ olle atoro’ apa se etoles e dhalem ku-buku jareya!’

30Tape oreng sogi jareya ngoca’, ‘Gapaneka ta’ cokop, Rama Ibrahim. Namong manabi badha oreng se ampon mate odhi’ pole sarta ngaton ka tan-taretan abdina, tanto tan-taretan abdina gapaneka atobat dhari sa-dusana.’

31Tape Ibrahim ngoca’, ‘Mon tan-taretanna ba’na jareya ta’ marduli ka parentana Mosa ban bi-nabbi, tanto ta’ kera parcaja keya maske badha oreng mate odhi’ pole.’"Download Audio MP3 (Lukas 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran