Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1E settong are, Isa teppa’na morok ban manapa’ Kabar Bagus dhari Allah ka reng-oreng e dhalem Padalemman Socce. Mam-imam kapala, ru-guru agama ban pin-pamimpin Yahudi nyander,

2laju atanya ka Salerana, "Kaula terro taowa ponapa dhasarra Sampeyan me’ ngalakone sadajana paneka? Pasera se apareng ha’ ka Sampeyan?"

3Isa adhabu, "Sengko’ terro atanya’a. Kodda’ koca’agi ka Sengko’,

4Yahya abaptis oreng olle ha’ dhari dhimma? Dhari Allah apa dhari manossa?"

5Reng-oreng jareya laju padha aparembagan, "Mon sampeyan ban kaula ngoca’, ‘Dhari Allah,’ tanto oreng paneka ngoca’, ‘Mon bariya, arapa ba’na me’ ta’ parcaja ka Yahya?’

6Tape mon sampeyan ban kaula ngoca’, ‘Dhari manossa,’ sampeyan ban kaula tanto egarujuk ban bato bi’ reng-oreng, sabab reng-oreng ka’issa’ parcaja ja’ Yahya paneka nabbi."

7Daddi reng-oreng jareya nyaot, "Kaula ta’ oneng."

8Isa laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Mon bariya Sengko’ ta’ abala’a keya ka ba’na dhari dhimma Sengko’ olle ha’ ngalakone jareya kabbi."

9Isa nyareta’agi parompama’an reya ka reng-oreng gella’, "Badha oreng se namenne kebbun anggur. Kebbun jareya bi’ oreng buru epasewa ka reng-oreng laen, dineng oreng jareya laju entar ka nagara laen ban neng e jadhiya sampe’ abit.

10Saellana napa’ baktona molong buwana anggur gella’, se andhi’ kebbun jareya nyoro dunorra entar ka reng-oreng se agarap kebbunna jareya, esoro menta bagiyanna. Tape dunor buru bi’ reng-oreng se agarap kebbun jareya epokol sarta esoro mole ta’ epagibai pa-apa.

11Daddi se andhi’ kebbun jareya nyoro dunorra se laen; tape dunor jareya epokole keya sarta eya-seya bi’ reng-oreng se agarap kebbun jareya, pas esoro mole ta’ epagibai pa-apa.

12Se andhi’ kebbun jareya nyoro dunorra se kapeng tello’; tape dunor jareya epokol keya sampe’ loka, laju eontallagi ka lowar.

13Dhi-budhina se andhi’ kebbun jareya ngoca’, ‘Baramma’a pole sengko’ reya? Sengko’ nyorowa tang ana’ dibi’ se ekataresnae bi’ sengko’. Tanto tang ana’ jareya eargai bi’ reng-oreng se nyewa tang kebbun jareya!’

14Tape e bakto reng-oreng se agarap kebbun jareya nangale’e ana’na se andhi’ kebbun jareya, laju padha ngoca’ kantha reya, ‘Areya’ ana’na se andhi’ kebbun. Mara pate’e bai, me’ olle sangkolla daddi andhi’na sengko’ ban ba’na.’

15Daddi ana’na se andhi’ kebbun jareya eeret ka lowar laju epate’e." Isa laju mareksa, "Daddi, mon se andhi’ kebbun jareya abali, ba’ epabaramma’a kerana reng-oreng se agarap kebbun jareya bi’ se andhi’?

16Tanto se andhi’ kebbun jareya entar mate’e reng-oreng se nyewa kebbunna jareya, sarta massra’agi kebbunna ka reng-oreng laen se agaraba kebbun jareya." Ngedhing parompama’an jareya, reng-oreng se badha e jadhiya mator ka Isa, "Bunten, ta’ kera!"

17Isa ngoladi ka reng-oreng jareya, laju adhabu, "Mon bariya, apa maksodda ayadda Alketab reya? ‘Bato se ta’ karaddu ka tokang bangonan, daddi bato se paleng otama.’

18Sakabbiyanna oreng se labu ka bato jareya bakal ancora; ban pa’-sapa’a se egaggari bato jareya bakal lejjara daddi abu."

19Ru-guru agama ban mam-imam kapala tao ja’ parompama’an jareya etojjuwagi ka aba’na. Daddi reng-oreng jareya terro mega’a Isa e bakto jareya keya, tape padha tako’ ka oreng se bannya’.

20Daddi reng-oreng jareya nyare kasempadan se bagus. Ru-guru ban mam-imam kapala jareya nyogo’ reng-oreng esoro lem-maalem, esoro ajebbak Isa bi’ partanya’an-partanya’an sopaja Isa ekennenga passra’agi ka gubennor se neggu’ kakobasa’an.

21Reng-oreng se la esogo’ jareya mator ka Isa, "Guru, abdina oneng ja’ se edhabuwagi sareng se eburukkagi Panjennengngan lerres sadaja. Abdina oneng jugan ja’ Panjennengngan morok kalaban rang-terrangan parkara ponapa se daddi kasokanna Allah ka manossa, sabab Panjennengngan ta’ ada’-bida’agi oreng.

22Daddi ngereng dhabuwagi, kadi ponapa menorot agamana abdina sareng Panjennengngan, ponapa kengeng majar pajek ka Kaisar otaba bunten?"

23Tape Isa ngagali ka maksodda reng-oreng jareya se saongguna, daddi laju adhabu,

24"Kodda’ duduwagi ka Sengko’ pesse salaka settong. Gambarra ban nyamana sapa reya?" "Kaisar!" ca’na reng-oreng jareya.

25"Mon bariya," dhabuna Isa ka reng-oreng jareya, "atorragi ka Kaisar apa se daddi kaagunganna Kaisar ban atorragi ka Allah apa se daddi kaagunganna Allah."

26Daddi e adha’na oreng se bannya’ jareya ru-guru agama ban mam-imam kapala gella’ ta’ nemmo salana Isa maske settonga. Reng-oreng jareya neng-enneng, ban arassa kasambu’ ngedhing jawabanna jareya.

27Badha reng-oreng dhari golongan Saduki entar ka Isa. (Reng-oreng Saduki reya andhi’ panemmo ja’ oreng se mate ta’ bakal odhi’a pole.) Reng-oreng jareya atanya ka Isa,

28"Guru, Mosa nyerrat hokom se amonye saka’dhinto: Manabi badha oreng lalake’ mate, sarengngan oreng gapaneka ta’ gadhuwan ana’, taretan lake’epon kodu ngabine randhana sopaja apareng toronan ka oreng se mate gapaneka.

29Oneng badha oreng lalake’ sataretan kapetto. Se sareyang abine laju adinggal omor ta’ kalaban gadhuwan ana’.

30Taretanna se nomer dhuwa’ ngabine randhaepon, tape oreng gapaneka jugan adinggal omor ta’ kalaban gadhuwan ana’.

31Sapaneka jugan taretanna se nomer tello’ sareng saterrossa kantos ka se nomer petto’.

32Dhi-budhina babine’ gapaneka adinggal omor jugan.

33E are e bakto reng-oreng mate padha epaodhi’ pole, rajiepon pasera babine’ gapaneka? Sabab se kapetto padha oneng ngabine babine’ gapaneka."

34Dhabuna Isa, "Oreng se odhi’ sateya reya abine,

35tape reng-oreng se pantes epaodhi’ pole saellana mate, ban odhi’ e jaman se bakal dhateng, ta’ kera abine.

36Kabadha’anna reng-oreng jareya akantha malaekat, ban ta’ bisa mate. Reng-oreng jareya tra-pottrana Allah, sabab la epaodhi’ pole dhari matena.

37Mosa dibi’ ngoca’ ce’ terrangnga ja’ oreng se mate bakal epaodhi’a pole. E dhalem tolesanna parkara ombut se rabbang rowa Mosa nyebbut Pangeran jareya ‘Allahna Ibrahim, Allahna Ishak ban Allahna Yakub.’

38Daddi, Allah jareya banne Allahna oreng mate! Allah jareya Allahna reng-oreng se odhi’. Sabab monggu ka Allah sakabbiyanna oreng reya odhi’."

39Ru-guru agama se badha e jadhiya badha se padha ngoca’, "Jawabanna Guru reya ce’ saena."

40Daddi reng-oreng jareya ta’ bangal pole anya-tanya ka Isa.

41Isa mareksane ka reng-oreng jareya, "Baramma me’ Rato Panyalamet jareya ekoca’ toronanna Daud?

42Mangkana Daud dibi’ ngoca’ e dhalem Ketab Jabur, ‘Pangeran adhabu ka tang Pangeran: Mara toju’ e kanganna Sengko’,

43sampe’ so-mosona ba’na bi’ Sengko’ epatellok kabbi ka ba’na.’

44Daddi mon Daud nyebbut Rato Panyalamet jareya ‘Pangeran’, baramma se bisa’a Salerana jareya toronanna Daud?"

45Sabatara reng-oreng ngedhingngagi Isa abu-dhabu gella’, Isa adhabu ka red-moredda,

46"Pate-ngate ka ru-guru agama se dujan lan-jalanan ngangguy juba se lanjang, ban se lebur ehormat oreng e sar-pasar. Ru-guru agama jareya dujan mele kennengngan se tarhormat e kennengnganna kabakteyan ban e jang-onjangan.

47Ru-guru agama jareya dujan co-ngoco dha-randha ban arampas bengkona. Ban dujan adu’a epalanjang, eduduwagi e adha’na oreng bannya’! Okomanna reng-oreng jareya bakal berra’a!"Download Audio MP3 (Lukas 20):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran