Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Isa ongga ka dhalem parao, pas alengka talaga, abali ka kampongnga.

2E jadhiya badha oreng nyander ngeba oreng empon se epatedhung e teker. E bakto Isa ngoladi saapa rajana imanna reng-oreng jareya, pas adhabu ka oreng empon gella’, "Pasabbar, na’! Sa-dusana ba’na la esapora."

3Ru-guru agama se teppa’na badha e jadhiya ngoca’ e dhalem atena, "Oreng reya ya-nyeya Allah!"

4Isa ngagali ka pekkeranna reng-oreng jareya, daddi pas adhabu, "Arapa pekkeranna ba’na me’ ce’ jahadda kantha jareya?

5Kemma se agampangan: ngoca’, ‘Dusana ba’na la esapora’, otabana ngoca’, ‘Mara jaga pas ajalan’?

6Tape sateya Sengko’ abukteyagiya ka ba’na ja’ Pottrana Manossa andhi’ kobasa e bume reya kaangguy nyapora dusa." Isa pas adhabu ka oreng empon gella’, "Mara jaga, angka’ tekerra pas mole!"

7Oreng se empon jareya pas jaga sarta mole ka bengkona.

8E bakto nangale’e kadaddiyan jareya, reng-oreng padha katako’en kabbi sarta amolja’agi Allah, sabab Allah la apareng kobasa se ce’ rajana ka manossa.

9Saellana jareya Isa meyos dhari kennengngan jareya. Sabatara alomampa, Salerana ngoladi tokang narek pajek, se anyama Matiyus, teppa’na toju’ e kantor pajek. Isa adhabu ka oreng jareya, "Mara noro’ Sengko’!" Daddi Matiyus manjeng pas ngereng Isa.

10E bakto Isa teppa’na adha’ar e bengkona Matiyus, pas bannya’ oreng tokang narek pajek ban reng-oreng se eanggep ta’ becce’ bi’ masarakat, entar ka jadhiya noro’ ngakan abareng Isa ban red-moredda.

11Badha reng-oreng Farisi se nangale’e jareya. Reng-oreng jareya atanya ka red-moredda Isa, "Aponapa guruna sampeyan me’ adha’ar bi’ reng-oreng tokang narek pajek ban reng-oreng se ta’ becce’?"

12Isa meyarsa partanya’anna reng-oreng jareya pas adhabu, "Oreng se baras ta’ parlo dokter, pera’ oreng se sake’.

13Kodda’ ajari apa artena ayat e dhalem Alketab se amonye kantha reya: ‘Se ekarsa’agi Sengko’ kabellasan, banne kurban keban’. Sabab Sengko’ dhateng banne ngologa oreng se nganggep aba’na la becce’, tape ngologa oreng se eanggep tadha’ argana."

14Saellana jareya red-moredda Yahya Pambaptis entar nemmone Isa, pas padha atanya, "Aponapa abdina sadaja sareng reng-oreng Farisi padha apowasa, red-moredda Panjennengngan me’ bunten?"

15Isa adhabu, "Baramma ca’na panemmona ba’na? Ba’ bisa’a moy-tamoy e jang-onjangan sossa mon pangantan lake’ gi’ badha e jang-onjangan jareya? Tanto enja’! Tape bakal dhapa’a baktona pangantan lake’ jareya ekala’ dhari reng-oreng jareya. E bakto jareya buru reng-oreng jareya apowasa.

16Tadha’ oreng se nambal kalambi se la laju bi’ kaen se gi’ anyar. Sabab kaen panambella tanto kerker ban kalambina tanto pas beddha, daddi beddhana sajan raja.

17Bariya keya tadha’ oreng se nyelen anggur se anyar ka kanthong kole’ se laju. Sabab kanthong jareya tanto leddu’ ban rosak, anggurra pas tabuwang. Anggur anyar kodu selen ka dhalem kanthong se anyar keya, sopaja anggur ban baddhana pagguna becce’."

18Sabatara Isa abu-dhabu ka red-moredda Yahya Pambaptis, pas badha pamimpinna kennengnganna kabakteyan, asojud e ajunanna Isa. Oreng jareya mator, "Ana’ bine’ abdina gi’ buru adinggal omor. Namong, ta’ langkong, ngereng seddingngagi me’ olle odhi’ pole."

19Isa ngadek pas meyos bi’ red-moredda abareng oreng jareya.

20E tengnga lorong badha oreng babine’ se la dhubellas taon sake’ sambang, nyander ka seddi’na Isa dhari budhi. Ca’na pekkerra, "Mon sengko’ nyedding jubana bai, tanto sengko’ pas baras." Daddi babine’ jareya pas nyedding konco’na jubana Isa.

21(9:20)

22E bakto jareya Isa atole sarta ngoladi babine’ jareya pas adhabu, "Pasabbar ba’na, na’! Sarrena ba’na parcaja ka Sengko’ ba’na baras!" E bakto jareya keya babine’ gella’ laju baras.

23Saellana jareya Isa pas napa’ ka bengkona pamimpinna kennengnganna kabakteyan rowa. E jadhiya Isa ngoladi reng-oreng se amaen mosik kasossa’an ban bannya’ oreng se agariyungan,

24pas adhabu ka reng-oreng jareya, "Mara kalowar kabbi! Kana’ reya ta’ mate; coma tedhung." Bi’ reng-oreng jareya Isa ekala’-gella’.

25Saellana reng-oreng jareya padha kalowar, Isa maso’ ka dhalem kamarra kana’ jareya, laju ngastane tanangnga. Kana’ bine’ jareya pas jaga.

26Kabar jareya daddi balattra ka saantero dhaera jareya.

27Isa meyos dhari jadhiya ban e tengnga lorong etoro’ bunte’ oreng buta kadhuwa. Se kadhuwa jareya aera’, "Pottrana Daud, kaneserre abdina!"

28E bakto Isa maso’ ka dhalem bengko, oreng buta se kadhuwa jareya nyander. Isa mareksane, "Apa ba’na padha parcaja ja’ Sengko’ bisa mabaras ba’na?" "Parcaja, Guru!" saodda se kadhuwa jareya.

29Isa pas nyedding matana se kadhuwa jareya sambi adhabu, "Sarrena ba’na padha parcaja, apa se ekaterro ba’na sateya katekkan."

30Se kadhuwa jareya pas bisa nangale. Isa maenga’ se kadhuwa jareya epagu-onggu, sopaja parkara jareya ta’ ecareta’agi ka sapa’a bai.

31Tape se kadhuwa jareya entar aberta’agi kabar parkara Isa ka saantero dhaera jareya.

32E bakto oreng se kadhuwa jareya la ondur, pas badha oreng buwi se ekobasae erroh jahat egiba ka Isa.

33Isa ngojuk erroh jahat jareya ban e bakto jareya keya oreng buru bisa acaca pole. Oreng se bannya’ se badha e jadhiya kasambu’ sarta ngoca’, "Sengko’ ta’ tao nangale’e kadaddiyan se kantha reya e Isra’il!"

34Tape reng-oreng Farisi ngoca’, "Kapalana roh-erroh jahat se aberri’ kobasa ka oreng jareya ngojuk roh-erroh jahat rowa."

35Daddi Isa alengleng dhari settong kottha ka kottha laenna ban dhari settong kampong ka kampong laenna. Salerana morok e kennengngan-kennengnganna kabakteyan ban aberta’agi Kabar Bagus parkara baramma Allah se marenta menangka Rato. Reng-oreng se nyandhang panyaket apa’a bai ban se ena badanna epabaras.

36E bakto ngoladi oreng se bannya’ jareya, Isa arassa neser, sabab reng-oreng jareya bingong ban ta’ bisa apa-rapa, akantha dumba se tadha’ oreng ngowanna.

37Isa pas adhabu ka red-moredda, "Hasella teggal bannya’ tape se anye sakone’.

38Daddi nyo’on ka se kaagungan kebbun sopaja ngerem oreng se anyeya hasella teggalla."Download Audio MP3 (Matius 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran