Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 107 >> 

1"Mara asokkor ka PANGERAN sabab Salerana sae, kataresna’anna langgeng."

2Koca’agi li-bali jareya, he reng-oreng se la epasalamet dhari kasossa’an!

3Ba’na la epakompol dhari ra-nagara manca, dhari bara’ ban dhari temor, dhari dhaja ban dhari lao’.

4Badha se alalana e ra-ara, ta’ tao jalan ka kennengnganna e kottha.

5Reng-oreng jareya lapar ban pelka’, sarta ta’ andhi’ pangarebban.

6E dhalem kasossa’an reng-oreng jareya aserro ka PANGERAN, bi’ Pangeran eangkes dhari karekongan.

7Pangeran nonton reng-oreng jareya lebat jalan se loros ka kennengnganna e kottha.

8Sapantessa reng-oreng jareya asokkor ka PANGERAN lantaran kataresna’anna, lantaran sakabbinna karyana se makasambu’ manossa.

9Sabab se pelka’ epakobassa, se lapar epakennyang ban sabarang se bagus.

10Badha se ajarukkong e pettengnga, oreng okoman se sangsara ekalenthong e penjara,

11sabab reng-oreng jareya aberonta’ ka Allah ban ta’ marduli papakonna Allah Se Mahakobasa.

12Badanna eparemmok polana alako berra’; reng-oreng jareya labu tape tadha’ se nolong.

13E dhalem kasossa’an reng-oreng jareya aserro ka PANGERAN, bi’ Pangeran eangkes dhari karekongan.

14Pangeran abakta reng-oreng jareya kalowar dhari pettengnga sarta mapegga’ kalenthongnga.

15Sapantessa reng-oreng jareya asokkor ka PANGERAN lantaran kataresna’anna, lantaran sakabbinna karyana se makasambu’ manossa.

16Sabab Salerana magujur bang-labang dimbaga, lang-palang besse padha epalejjar.

17Badha se gendheng ban nanggung sangsara polana sa-dusana, sarta eseksa polana kasala’anna.

18Reng-oreng jareya ngalennyer nangale’e kakanan, ajalla la para’.

19E dhalem kasossa’an reng-oreng jareya aserro ka PANGERAN, bi’ Pangeran eangkes dhari karekongan.

20Kalaban dhabuna bi’ Pangeran reng-oreng jareya epabaras, ban epalopot dhari lobangnga koburan.

21Sapantessa reng-oreng jareya asokkor ka PANGERAN lantaran kataresna’anna, lantaran sakabbinna karyana se makasambu’ manossa.

22Dina reng-oreng jareya me’ olle asokkor sambi ngeba tor-ator, ban aberta’agi lalampa’anna ngangguy nyanyeyan-nyanyeyan se gumbira.

23Badha pole se alajar e tase’, nyareya kasap e tase’ se lebar.

24Reng-oreng jareya nangale’e sabarang se elampa’agi PANGERAN, karyana se makasambu’ ate neng e tase’ raja.

25Kalaban dhabuna pas dhateng kaleng busbus se maraja omba’ e sagara.

26Pal-kapal eanjullagi sampe’ tenggi ka bang-abang, pas eonjebbagi ka dhasarra tase’ raja. Oreng padha katako’en ngadhebbi babaja se kantha jareya rajana.

27Kabbi padha pettengngen ban dhing-tabarindhing akantha oreng mabu’ elang akkalla.

28E dhalem kasossa’an reng-oreng jareya aserro ka PANGERAN, bi’ Pangeran eangkes dhari karekongan.

29Kaleng busbus berra’ berreng epakon ambu, omba’ laju epaceddu.

30Reng-oreng jareya perak polana kaleng busbus la ambu, bi’ Pangeran ebakta ka palabbuwan se etojju.

31Sapantessa reng-oreng jareya asokkor ka PANGERAN lantaran kataresna’anna, lantaran sakabbinna karyana se makasambu’ manossa.

32Reng-oreng jareya makalonta kaagunganna PANGERAN e nga’-tengnga’anna ommadda, ban amolja’agi Salerana e dhalem kompolanna oreng wa-towa.

33Ngay-songay eoba epadaddi sagara beddhi, somber epadaddi tana kajal ta’ metto aeng.

34Tana landhu epadaddi teggal accen, lantaran kajahadanna reng-oreng se ngennengnge.

35Sagara beddhi eoba epadaddi taman, tana kerreng epadaddi somberra aeng.

36Reng-oreng se lapar epaenneng e jadhiya, padha maddek kottha kaangguy kennengnganna.

37Reng-oreng jareya nabur ne-bine e gal-teggal sarta namen bungkana anggur, pas makompol hasella se talebat bannya’na.

38Bi’ Pangeran reng-oreng jareya epabannya’ ana’na, keban bu-obuwanna adhu’-budhu’ sajan bannya’.

39Tape ommat jareya epakala sampe’ kare sakone’ lantaran sangsara ban etendhes ce’ kejjemma.

40Pangeran ya-nyeya reng-oreng se nendhes ommat jareya, epakon ajalan ta’ etemmo tojjuwanna e ra-ara se tadha’ jalanna.

41Tape oreng mesken bi’ Pangeran eangkes dhari kasossa’anna, la-balana sajan bannya’ akantha dumba.

42Oreng jujur nangale’e jareya, perak atena, tape oreng jahat ta’ metto caca.

43Moga oreng se bicaksana mekker parkara jareya kabbi ban ngakone kataresna’anna PANGERAN tadha’ obana. <<  Mazmur 107 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran