Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ratapan 3 >> 

1Sengko’ oreng se la ngarassa’agi sangsara lantaran katebanan dadukanna Allah.

2Sajan abit sengko’ sajan jau eeret Salerana ka kennengngan se petteng calemodan.

3Allah ta’ neser sakale ka sengko’, saare benteng sengko’ li-baliyan epokol.

4Tang badan epaloka bakbak kabbi, tang lang-tolang epapotong.

5Sengko’ etotobi ban kasossa’an sarta kasangsara’an.

6Sengko’ epaksa enneng e pettengnga akantha oreng se la mate gi’ lamba’na.

7Sengko’ ekalenthong epakoko, nyare jalan se kalowara ta’ nemmo.

8Sengko’ atharat nyo’on partolongan, tape Allah ta’ kasokan meyarsa’agi.

9Tang jalan edhang-addhange ban dhung-geddhung bato.

10Allah ngaddhang sengko’ ta’ kala ka baruwang, nyendhemme sengko’ akantha macan se galak.

11Sengko’ eserser sampe’ nyaleyot dhari jalan, pas ebit-sebbit, terros edina.

12Gandhibana epenthang sengko’ eacet ban panana.

13Panana naccek terbas ka tang badan, terros ka tang kol-tongkolan.

14Saare benteng sengko’ ekala’-gella’ sakabbinna oreng, eco-koco ban emon-semmone.

15Se epakakan ban epaenom ka sengko’ pera’ se pae’ akantha jamo.

16Tang mowa egursong ka tana, tang gigi ebentorragi ka bato sampe’ potthak.

17La abit sengko’ ta’ arassa taremtem, la loppa sengko’ baramma rassana oreng senneng.

18Sengko’ la ta’ andhi’ ka kasohoran, la mosna tang pangarep ka PANGERAN.

19Mekkere palangnga tang aba’ se alalana ta’ nemmo tojjuwan, rassana padha ban se ngakan racon se pae’.

20Sengko’ ros-terrosan mekkere jareya, sampe’ sompek ate rassana.

21Tape tang pangarep dhateng pole, e bakto sengko’ ngenga’e parkara reya:

22Kataresna’anna PANGERAN reya tadha’ pegga’na, rahmadda tadha’ ambuna,

23anyar terros sabban laggu, kaestowanna PANGERAN reya raja onggu!

24Sengko’ ta’ andhi’ pa-apa pole kajabana PANGERAN. Daddi sengko’ ngarep ka Salerana.

25PANGERAN becce’ ka oreng se parcaja ka Salerana ban ka oreng se nyare Salerana.

26Daddi, dina mara sengko’ ban ba’na anante’ kalaban atena se ayem sampe’ PANGERAN apareng partolongan;

27dina mara sengko’ ban ba’na ajar pasabbar e bakto gi’ ngodha.

28E bakto PANGERAN apareng kasossa’an, mara padha toju’ kadibi’an ta’ acaca’an.

29Dina mara sengko’ ban ba’na marendha ban atellok, sabab sapa tao pangarebban gi’ badha.

30Maske etamper ban eya-seya, dina mara kabbi tarema.

31Sabab Pangeran ta’ kera nolak sengko’ ban ba’na salanjangnga.

32Saellana madhateng kasossa’an pas bellas pole ka sengko’ ban ba’na, sabab kataresna’anna ka sengko’ ban ba’na tadha’ batessa.

33Panggaliyanna ta’ ehlas ban ta’ perak e dhalem madhateng kasossa’an ka sengko’ ban ba’na.

34Mon sengko’ ban ba’na sompek ban rekong e dhalem tahanan,

35mon sengko’ ban ba’na kaelangan ha’ paparengnga Pangeran,

36mon kaadilan elik-balik, Pangeran tanto ngagali ban agateyagi.

37Manossa ta’ kera bisa apa-rapa mon banne karsana Pangeran.

38Se becce’ ban se jahat kalakon polana Pangeran se makon.

39Arapa oreng me’ kathek aserrowan mon eokom polana sa-dusana?

40Mara talektegi odhi’na sengko’ ban ba’na, pas abali pole ka GUSTE Allah e sowarga. Mara bukka’ atena pas adu’a,

41(3:40)

42"Abdidalem sadaja dusa sareng aberonta’ ka Junandalem, GUSTE, ban Junandalem ta’ kasokan ngampone.

43Abdidalem sadaja sareng Junandalem eserser sareng epate’e, bellas asena Junandalem ta’ katengal katotoban benduna.

44Dukaepon Junandalem akadi ondhem se talebat kandella kantos ta’ terbas sareng sadajana du’a dhari abdidalem sadaja.

45Sareng Junandalem abdidalem sadaja epakadi kas-rakas e dhalem matana sa-bangsa sadajana.

46Abdidalem sadaja eya-seya sareng ekala’-gella’ moso;

47katebanan calaka’ sareng padha ancor, odhi’ e dhalem babaja, ros-terrosan arassa tako’.

48Aeng mata abdidalem agili akadi songay lantaran bangsa abdidalem ampon ancor ataltalan.

49Abdidalem nangesa ta’ ambuwa,

50kantos Junandalem, GUSTE, se jumenneng e sowarga kasokan agateyagi abdidalem sadaja.

51Abdidalem arassa ngennes nengale babine’an e kottha abdidalem.

52Abdidalem padha sareng mano’, eserser moso, se baji’ ka abdidalem ta’ kalaban badha sababba.

53Abdidalem ecabbur dhi’-odhi’ ka dhalem somor se kerreng, laju etombugi bato.

54Aeng ongga kantos gan cethak, abdidalem laju apekker, ‘Mate sengko’!’

55Adhu GUSTE, abdidalem aera’ ka Junandalem dhari dhasarra somor se dhalem ka’dhinto.

56Abdidalem nyo’ona kalaban sanget, ngereng ja’ makopok, Guste, peyarsa’agi parnyo’onan abdidalem, nyo’ona tolong, Guste. Daddi Junandalem meyarsa du’a abdidalem, Junandalem nyander, laju adhabu, ‘Ella, ja’ tako’.’

57(3:56)

58Junandalem rabu nolonge parkara abdidalem, Guste, sareng masalamet nyaba abdidalem.

59Junandalem ngoladi kajahadanna oreng ka abdidalem, neyat juba’na moso se baji’ ka abdidalem. Daddi, Guste, billa’agi parkara abdidalem.

60(3:59)

61Junandalem ngagali, GUSTE, abdidalem eya-seya; Junandalem ngagali sadaja sajjana reng-oreng gapaneka.

62Reng-oreng gapaneka ngacaca abdidalem saare benteng, asajja juba’ macalaka’a abdidalem.

63Dhari gu-laggu kantos malem, abdidalem ekala’-gella’ malolo.

64Okommagi reng-oreng gapaneka, GUSTE, sabandhing sareng lalakonna.

65Bastowagi reng-oreng gapaneka, me’ olle ta’ gadhuwan pangarep saterrossa.

66Serser sareng pate’e sadajana, kantos berse tadha’ karena e dunnya." <<  Ratapan 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran