Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

1Tan-taretan sadaja e Roma se ekaase’e Allah ban se etembali Allah kaangguy epadaddiya ommadda. Kaula ampon epele ban eangkat sareng Allah malolo kaangguy aberta’agi Kabar Bagus dhari Allah.

2Kabar Bagus paneka ampon ejanjiyagi Allah gi’ jaman lamba’ kalaban parantara’anna bi-nabbina, ban ampon etoles e dhalem Alketab.

3Kabar Bagus gapaneka parkara Pottrana Allah, Guste Isa Almasih. Manabi noro’ etongan sacara manossa, Salerana toronanna Daud,

4tape sacara illahi Isa gapaneka nyatana Pottrana Allah. Gapaneka ebukteyagi kalaban kobasana se lowar biyasa kalaban odhi’ pole dhari sedana.

5Kalaban parantara’anna Isa gapaneka jugan kaula narema paparengnga Allah epadaddi rasul, sopaja kaula — kaangguy ahormadi Almasih — nonton reng-oreng dhari sadajana bangsa sopaja parcaja sareng ta’at.

6Se emaksod sareng sadajana bangsa tamaso’ jugan sampeyan se badha e Roma paneka. Sampeyan etembali jugan kaangguy daddi ommattepon Isa Almasih.

7Lantaran gapaneka kaula asoradan ka sampeyan. Moga-moga Allah Ramana sampeyan ban kaula sarta Guste Isa Almasih marengana berkat sareng baras salamet ka sampeyan.

8Kapeng settong kalaban parantara’anna Isa Almasih kaula asokkor ka Allah polana sampeyan sadaja; sabab oreng sadunnya padha mereng ja’ sampeyan ce’ parcajana ka Almasih.

9Kaula ros-terrosan enga’ ka sampeyan manabi adu’a. Allah saksena ja’ kaula ngoca’ sabendherra. Allah gapaneka se eabdi kaula kalaban gu-onggu ate kalaban aberta’agi Kabar Bagus parkara Pottrana.

10Kaula nyo’on kalaban gu-onggu ka Allah moga-moga Salerana kasokana ngedine kaula entar ka sampeyan.

11Sabab kaula ce’ terrona tapanggiya sareng sampeyan sopaja berkat paparengnga Errohna Allah ka kaula bi’ kaula ekenneng kambuli’i sareng sampeyan kaangguy makowat sampeyan.

12Maksod kaula enggi paneka polana sampeyan sareng kaula ampon padha parcaja ka Isa Almasih, daddi bisa saleng makowat.

13Tan-taretan! Kaula ngarep sampeyan oneng ja’ kaula ampon serreng amaksod entara ka sampeyan, nangeng ros-terrosan badha alangan. Kaula terro sopaja e antarana sampeyan lalakon kaula ahasel akadi lalakon kaula se ahasel e antarana reng-oreng se banne Yahudi e kennengngan en-laenna.

14Sabab kaula andhi’ kawajiban ka sadajana bangsa: se ampon andhi’ adad sareng se gi’ ta’ andhi’ adad, se ampon narema pandhidhigan sareng se gi’ bunten.

15Ganeka sababba kaula ce’ terrona aberta’agiya Kabar Bagus gapaneka ka sampeyan se badha e Roma jugan.

16Kaula ce’ parcajana ka Kabar Bagus ganeka, sabab kabar gapaneka kakowadanna Allah kaangguy masalamet sadajana oreng se parcaja: nomer settong oreng Yahudi, sareng bangsa laenna jugan.

17Sabab kalaban Kabar Bagus gapaneka Allah noduwagi kadi ponapa carana hubunganna manossa sareng Allah daddi sae pole; carana enggi paneka kalaban parcaja ka Allah, dhari parmola’an kantos aher. Gapaneka padha sareng se kasebbut e dhalem Alketab, "Oreng se parcaja ka Allah sampe’ hubunganna ban Allah daddi bagus pole, oreng jareya bakal odhi’a."

18Dhari sowarga Allah noduwagi dukana ka sadajana dusa sareng kajahadanna manossa, sabab kajahadan paneka daddi alanganna manossa kaangguy ngataowe pangajaran se lerres parkara Allah.

19Ponapa se bisa ekataowe manossa parkara Allah ampon terrang e dhalem atena manossa, sabab Allah dibi’ ampon anyata’agi gapaneka ka manossa.

20Molae Allah nyepta’agi dunnya, pat-sepadda Allah se ta’ etangale’e enggi paneka kabadha’anna menangka Allah sareng kobasana se langgeng, ampon bisa epahame sareng manossa kalaban ngoladi sadajana cepta’anna Allah. Daddi manossa ta’ gadhuwan alasan sakale kaangguy malerres aba’na dibi’.

21Manossa oneng ka Allah tape ta’ ahormadi Salerana menangka Allah ban jugan ta’ asakalangkong ka Salerana. Sabaligga manossa mekkere se ne-banne; atena ampon petteng.

22Reng-oreng gapaneka apangrasa aba’na bicaksana, mangkana salerressa budhu.

23Banne Allah se langgeng se esemba, tape ca-arca se aropa mahlok se bisa mate; enggi paneka manossa, mano’, keban se asoko empa’ sareng keban se agalajar.

24Daddi reng-oreng gapaneka sareng Allah edinggal ekobasae pangaterrona atena se bejjat, sampe’ reng-oreng gapaneka alako messom sabarengngan.

25Allah se lerres egante’e barang se palsu. Se esemba ban eabdi reng-oreng gapaneka banne Pancepta tape se ecepta. Mangkana Pancepta gapaneka se kodu emolja’agi salanjangnga! Amin.

26Polana lalakonna se kadi gapaneka, manossa sareng Allah edinggal norodi napsona se kotor. La’-mala’ babine’anna ta’ kapencot ka lalake’an akantha kapprana manossa, tape kapencot ka padha babine’anna.

27Sapaneka jugan lalake’anna; ta’ noro’ kapprana ahubungan sareng babine’an, tape barai ka padha lalake’anna. Lalake’an alako barang se matodhusan sareng sasama lalake’anna, ban polana lalakon se kadi gapaneka laju padha narema babales se satembal sareng kalakowanna se jahat.

28Sarrena manossa ta’ arassa parlo andhi’ pangataowan parkara Allah, daddi sareng Allah edinggal pekkeranna daddi rosak, kantos reng-oreng gapaneka ngalakone pa-ponapa se koduna ta’ kengeng elakone.

29Atena possa’ sadajana pekkeran se jahat, se ta’ lerres, possa’ sareng katama’an, kabucco’anna ate sareng kadenggiyan; possa’ sareng pangaterro mateyana oreng, atokara, nepo tor sake’ ate. Reng-oreng gapaneka dujan ngacaca oreng laen,

30dujan majuba’ nyamana oreng laen; angga’ ban korang ajar, baji’ ka Allah sareng dujan asebbal. Reng-oreng gapaneka penter nyare ra-cara se anyar kaangguy ngalakone kajahadan; alaban ka oreng towana;

31ta’ poron ngarte parkara oreng laen; ta’ esto ban ta’ andhi’ perikamanossa’an.

32Reng-oreng gapaneka oneng, ja’ menorot hokomma Allah, oreng se ngalakone sadajana gapaneka patot eokom mate. Maske sapaneka gi’ terros jugan se atengka sapaneka; la’-mala’ abendherragi reng-oreng laen se atengka sapaneka.Download Audio MP3 (Roma 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran