Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

1Tan-taretan ommadda Allah sadajana se acar-pencar sadunnya! Salam dhari kaula, Yakobus, abdina Allah ban abdina Guste Isa Almasih.

2Tan-taretan, mon sampeyan ngalame acem-macem coba, sampeyan kodu arassa ontong.

3Sabab sampeyan oneng, ja’ mon sampeyan paggun parcaja ka Pangeran e bakto ngalame coba, kaontonganna sampeyan enggi paneka: sampeyan daddi kowat atena.

4Jaga sopaja kakowadanna atena sampeyan ganeka atamba terros kantos sampeyan samporna onggu ban ta’ kakorangan e dhalem parkara ponapa’a saos.

5Mon badha e antarana sampeyan se ta’ bicaksana, nyo’on ka Allah, tanto oreng ganeka sareng Allah eparenge kabicaksana’an ganeka; sabab ka sadajana oreng, Allah apareng kalaban lamba’ sareng bellas ase.

6Nangeng, oreng se nyo’on kodu parcaja; ta’ kengeng mangmang. Sabab oreng se mangmang padha sareng omba’ e tase’ se etongngo’ angen san-kassannagi.

7Oreng se kadi ganeka ta’ teptep pekkeranna; ta’ bisa motose pa-ponapa e dhalem sadajana lalakonna. Daddi, oreng ganeka ta’ osa jugan ngarep narema’a pa-ponapa dhari Allah.

8(1:7)

9Oreng Kristen se mesken kodu perak manabi epatenggi sareng Allah.

10Ban oreng Kristen se sogi kodu perak jugan manabi ekababa’agi sareng Allah. Sabab oreng se sogi bakal mosna’a akadi kembangnga rebba.

11E bakto are moncar ban panassa ngeltak, rebba ganeka pas elop, kantos kembangnga ronto ban elang kabagusanna. Sapaneka jugan oreng se sogi, bakal ancora e bakto ajalannagi usahana.

12Pojur onggu oreng se kowat e dhalem ngadhebbi coba. Sabab saamponna ahasel nanggung coba ganeka, oreng ganeka bakal narema’a opana, enggi paneka odhi’ se ejanjiyagi Allah ka pasera’a saos se taresna ka Salerana.

13Manabi oreng egudha coba se kadi gapaneka, ta’ kengeng pas ngoca’, "Areya gudha’an dhari Allah," sabab Allah ta’ ekenneng gudha sareng kajahadan, jugan ta’ agudha pasera’a saos.

14Nangeng oreng tagudha manabi tanoro’ sareng tagiyur sareng pangaterrona dibi’ se jahat.

15Saamponna ganeka, manabi pangaterro se jahat ganeka etorodi, laju daddi dusa; dineng dusa, manabi ampon mateng, laju madhateng pate.

16Ja’ sampe’ sampeyan ekenneng tepo, tan-taretan se kakase!

17Saneyap papareng se sae sareng sadajana persen se samporna, asalla dhari sowarga; etoronnagi sareng Allah, se nyepta’agi sadajana se tera’ e langnge’. Salerana ganeka Allah se ta’ aoba, sareng ta’ ngoba madhateng papetteng ponapa’a saos.

18Kalaban karsana dibi’ Allah kalaban dhabuna madaddi sampeyan sareng kaula sadaja tra-pottrana. Sopaja sampeyan sareng kaula kengenga kennengngan se paleng sae e antarana sadajana mahlok cepta’anna.

19Kaemodi paneka, tan-taretan se kakase! Saneyap oreng kodu ceppet meyarsa, namong ta’ gancang acaca sareng ta’ ceppet peggel.

20Oreng se peggel ta’ bisa alako sae se masenneng panggaliyanna Allah.

21Daddi buwang sadaja kabiyasa’an se kotor sareng jahat. Tarema kalaban andhap asor sadajana dhabuna Allah se etamen e dhalem atena sampeyan, sabab dhabuna Allah ganeka agandhu’ kakowadan kaangguy masalamet sampeyan.

22Lakone sadaja se edhabuwagi Allah; banne namong meyarsa’agi malolo, sabab manabi sapaneka sampeyan nepo salerana dibi’.

23Oreng se meyarsa dhabuna Allah, tape ta’ ajalannagi dhabu gapaneka, padha sareng oreng se nengale mowana dibi’ se sabendherra e dhalem kaca.

24Saamponna netene robana epagu-onggu, oreng gapaneka laju ondur, terros loppa kadi ponapa robana gapaneka.

25Hokomma Allah samporna, sareng agandhu’ kakowadan kaangguy mamardika manossa. Ban oreng se ajar sareng agateyagi kalaban gu-onggu sareng ajalannagi kom-hokom gapaneka, banne namong merengngagi saos laju maloppa, oreng gapaneka bakal eberkadana sareng Allah e dhalem sadajana lalakonna.

26Manabi badha oreng se apangrasa ta’at ka agamana, tape ta’ ajaga jilana, oreng ganeka nepo aba’na dibi’; baktena ka Allah tadha’ gunana.

27Kata’adan se morne ka agama menorot pamanggina Allah Rama enggi paneka: nolong na’-kana’ jatim sareng reng-oreng randha e dhalem kasossa’anna, sarengngan pole ajaga sopaja aba’na ta’ kantosa erosak sareng dunnya paneka.Download Audio MP3 (Yakobus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran