Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

Wa’u Israél Ciri Ca Langga Laing

1Asé-ka’én, ngoéng daku, kudut pecing le méu te empo dité danong poli sémbéng le rewung agu sanggéd taung isé poli lagé tacik Teberau.

2Kudut ciri ata lut hi Musa, sanggéd taung isé néhot poli cebongd oné rewung agu oné tacik hitu.

3Sanggéd taung isé hang agu inung cama ata widang le Mori Keraéng,

4ai isé inung oné-mai watu nampar de Mori Keraéng hitut lut isé, agu watu nampar hitu ngong hi Kristus.

5Koném po nenggitu Mori Keraéng toé henan latang te céwé don ata oné-mai isé, ali hitu isé te ampus taungs oné satar-mambak.

6Sanggéd taung so’o, te toming kudut te jerék latangt ité, wiga ité néka nanang sanggéd apa ata da’at ného situt poli pandé disé.

7Méu weli ga, néka io pina-naéng, cama ného pisa taus oné-mai isé danong. Ného manga tulis: “Lontos wa’u situ latang te hang agu inung; poli hitu hesés isé agu mbiri-rakang kétas nakad.”

8Méu néka manga ngoéng-tau, cama ného pandé de pisa taus oné-mai isé danong, wiga ca leso kaut, poli mata suampulu telu sebu ata.

9Méu néka coét rabo de Mori Yésus cama ného pandé de pisa taus oné-mai isé danong, wiga isé mata ali akit le ular.

10Agu néka kolé jugut ného pandé de pisa taus oné-mai isé danong, wiga isé pandé ampus taung le malékat.

11Sanggéd taung wahéng situ poli hena oné isé, te toming latang te ité agu sanggéd situ poli tulisd kudut langga latangt itét mosé du cekeng hitut ruis te cemoly.

12Landing hitu, céing ata bet te hia mberes kétay, néka témo, boto pa’u hia hitu!

13Sanggéd damang situt poli manté de méu poli mantéd kolé lata do. Ai Mori Keraéng junggu kin, agu ali hitu Hia toé ondang méu te damang be pé’ang oné-mai mberes de méu. Du hena le damangs méu, Hia kudut téi anor méu, wiga méu ngancéng tanggongn damang hitu.

14Landing hitu asé-ka’é ata momang laku, méu néka io pina-naéng!

15Aku curup agu méu cama ného ata siot nggalas. Téntang di’a-di’a le méu apa situt curup daku.

16Toé weli piala ata papé te wali di’a oné Mori Keraéng, pandé neki-ca agu dara di Kristus? Toé weli roti hitut pu’il kudut hang cama laing, pandé neki-ca agu weki di Kristus?

17Ai ca kali roti hitu, wiga ité koném po ata dot, hanang ciri ca wekit kali ga, ai sanggéd taung ité tiba maki ditén oné roti hitut ca’y kali.

18Damang lélo di’a-di’a le méu wa’u Israél. Toé weli isét hang takung situt lobo compang ciri ca nai agu Mori Keraéng oné osang hitu?

19Apa betuan curup daku hitu? Nuru situt takung latang te io pina-naéng, toé kéta manga betuad. Io pina-naéng kolé toé manga betuan.

20Betuan daku nenggo’oy, takung disé situ takung agu jing da’ats, toé takung kamping Mori Keraéng. Céwén kolé aku toé ngoéng’g kudut méu neki-cam agu jing da’at.

21Méu toé ngancéng inung oné-mai piala de Mori Yésus agu inung kolé oné-mai piala de jing da’at. Méu toé ngancéng lorong te hang cama-cama agu Mori Yésus agu lorong kolé te hang cama-cama agu jing da’at.

22Ko ngoéngd néng ité te guér le Mori Keraéng? Asa néng, ité céwé mberes oné-mai Mori Keraéng ko?

23“Sanggéd cao-ca di’ad taung.” Tu’ung, maik toé sanggéd taung manga betuad. “Sanggéd cao-ca di’ad taung.” Tu’ung, maik toé sanggén taung te téti éta moséd.

24Néka kéta manga cengatan ata kawé delék kaut latang te weki-run, maik néténg ata paka kawé delék latang te ata bana.

25Méu ngancéng hang nuru ata pika oné amba, koném toé olong céca alim po mendo kéta le nais.

26Ai, “Lino ho’o agu sanggéd icin, paéng de Mori Keraéng.”

27Émé siro méu te hang le cengata ata toé imbi, agu éng le méu siro hitu, hang kaut apa ata wédi diha, koném toé olong céca le méu alim po mendo kéta le nais.

28Maik émé manga cengatan ata taé agu hau: “Hang hitu poli takung io pina-naéng!” Néka hang le hau, ai hiat taé nenggitu agu méu ali mendokin nai.

29Betuan daku sanggéd tanjéng situ, toé tanjéng le ici nai rum, maik tanjéng le ici nai data bana situ. Aram manga ata réi nenggo’on, “Co’o tara ici nai daku paka do’ong kaut le ici nai data bana?”

30Émé aku wali di’a landing apa situt hang daku, co’o tara loérg aku lisé landing wali di’a daku nggere-oné Morin?

31Landing hitu walé daku, apa kaut ata pandé de hau, hang ko inung, pandé taungs situ le hau kudut naring Mori Keraéng.

32Néka ali pandé de méu manga ata timpokn, ata Yahudi ko ata Yunani ko ro’éng de Mori Keraéng.

33Cama ného aku kolé pandé cembes nai de sanggén ata oné sanggén cao-ca, toé latang te sékék de rug, maik latang te sékék data do, kudut isé haéng selamaks. <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran