Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Lorong koé ba weki dakum, cama ného aku lorong ba weki di Kristus.

Sélék Sa’i De Inéwai Du Ngaji

2Naring laku méu, ai oné sanggéd cao-ca, méu nuk kig aku agu mberes cau oné toing ata poli tombod laku oné méu.

3Landing ngoéng daku, kudut méu pecing betuan ho’o, ngong hi Kristus sa’i de sanggéd ata rona. Ata rona, sa’i de sanggéd inéwai, agu Mori Keraéng, sa’i di Kristus.

4Néténg ata rona situt ngaji ko wéwa Keréba Di’a de Mori Keraéng déméng rédung kin sa’id, ngong toé hiang Mori Yésus.

5Maik néténg inéwai ata ngaji ko wéwa Keréba Di’a de Mori Keraéng agu toé rédung sa’id, ngong te rendak sa’i de ronan, ai hia cama ného inéwai hiot longké wukn.

6Ai émé inéwai toé gori te rédung sa’in, céwé di’an longkés wukn. Maik latang te inéwai, émé longkés wukn, ngong hia te pandé lengki weki run. Itu tara céwé di’an hia paka rédung sa’in.

7Ata rona toé sékékn te jonggo sa’in: Hia kali paka ba néra agu mengit de Mori Keraéng. Maik inéwai ba néra agu mengit data rona.

8Ai ata rona, toé dédék oné-mai toko racap de inéwai, maik inéwai kali dédék oné-mai toko racap data rona.

9Céwén kolé ata rona toé dédék landing inéwai, maik inéwai kali dédék landing ata rona.

10Landing hitu, kudut te cembes nai de sanggéd malékat, inéwai paka rédung sa’id kudut ciri ca tanda te isé manga wa mai kuasa de ronad.

11Koném po nenggitu, latang te Mori Keraéng toé manga inéwai émé toé manga ata rona, agu toé manga ata rona émé toé manga inéwai.

12Ai cama ného inéwai mai oné-mai toko racap data rona, nenggitu kolé ata rona loas le inéwai, agu sanggéd cao-ca mai oné- mai Mori Keraéngd.

13Téntang di’a-di’a le rus: Patun weli inéwai te ngaji kamping Mori Keraéng oné réha ata do, émé toé rédung sa’in?

14Toé weli ruku de lino poli toing agu méu, toé patun ata rona te tinang wuk léwéy,

15maik latang te inéwai, ca hiang kéta émé wuk léwéy. Ai wuk hitu téing oné inéwai kudut ciri rédungn.

16Maik émé manga ata léwangn, ami ko sanggéd ro’éng de Mori Keraéng toé manga laséng nenggitu’gm.

Adak Ata Toé Patun Oné Hang Ceki De Mori Keraéng

17Oné wintuk so’o, aku toé naring méuk, ai sanggéd bantang de méu toé te ba di’a, maik te ba da’at.

18Ai laring cain kéta dengé laku, du lonto léoks méu mangan bike agu behas ali léwang tau nuks. Keréba hitu doang imbi laku.

19Ai oné bahi-réha méu paka manga biké, kudut si’angn tai, céing oné-mai méu ata ta’ong damang.

20Émé neki ca méu, méu toé neki ca kudut hang ceki de Mori Keraéng.

21Ai oné hang ceki hitu néténg ata olong hang hang de run, wiga hiat cengata darémy agu situt iwod langus.

22Co’o tara nenggitun, toé néng manga mbarum hau ko? Hau ngancéng hang agu inung oné mbaru de rum hitu! Ko cala méu kudut mbéis ro’éng de Mori Keraéng agu pandé ritak sanggéd ata situt lénggé? Apa ata paka curup laing laku agu méu? Paka naringm laku méu ko? Toé! Oné pété ho’o, aku toé naring méuk.

23Ai apa ata poli tombod laku agu méu, tombo ata poli tibad laku oné-mai Mori Keraéng, te Mori Yésus du wié hang ceki turung cemoln bebolon condoy, emi Liha roti,

24agu poli hitu étan wali di’a, pu’ils Liha agu mai taéN, “Ho’oy weki Daku ata téing latang te méu, pandé ho’o le méu te nuk Akum!”

25Nenggitu kolé du poli hang, emi Liha piala, mai taéN, “Piala ho’o reké weru ata palas le dara Daku; pandé ho’o le méu, du néténg inungs, te nuk Akum!”

26Ai du néténg hang roti ho’os méu agu inung oné-mai piala ho’o, méu ba keréba rowa de Mori Yésus dengkir mai kolé’N tai.

27Jari, céing kaut ata toé kopn te hang roti agu inung piala de Mori Yésus, hia pandé ndékok latang te weki agu dara de Mori Yésus.

28Landing hitu nahé néténg ata paka céca weki run agu poli hitu, itu po hang roti agu inung oné-mai piala hitu.

29Ai céing ata hang agu inung toé olong pinga weki de Mori Yésus, hia siro wahéng le weki run.

30Itu tara do kéta oné-mai méu ata les agu beti, agu toé cekoés ata matad.

31Émé ité céca weki rud, wahéng de Mori Keraéng toé manga hena itén.

32Maik émé ité tiba wahéng onémai Mori Keraéng, hitu cama ného ca toing wiga ité toé hena le wahéng cama-cama agu lino ho’o.

33Landing hitu asé-ka’é daku, émé neki ca méu kudut hang, damang dé géréng taus.

34Émé manga ata darem, céwé di’an olo hang oné mbarun, kudut neki ca de méu toé hena le wahéng de Mori Keraéng. Sanggéd situt iwod te wintuks laku émé maik aku. <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran