Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

Ka’éng Kilo Wina-Rona

1Oé sanggés méut ngasang wina! Junggu koém agu ronas, kudut émé manga ronas ata toé lorong reweng de Mori Keraéng, ngancéng imbis le di’a ba weki de méut ngasang wina.

2Ai ita lisé co’oy nggélok agu nggelukn mosé de méu.

3Molas de méu néka molas hanang taras, ného dolé laing sua wuks, papé emas ko ali sélék ceca ata wegitd.

4Céwé di’an molas nais, jinggop agu lembak. Hituy dé molas ata méséngn kéta tédéng lén oné ranga de Mori Keraéng.

5Ai nenggitu muing molas de sangéd iné-wai nggeluk danong, ngong sanggéd iné-wai situt manga bengkesd oné Mori Keraéng, isé hiang ronad.

6Cama ného hi Sara, hiang agu bénta mori liha hi Abraham. Méu te ciri anak di Sara, émé di’a ba wekis agu toé rantang apa kaut.

7Oé sanggés méut ngasang rona! Méu kolé, nggalas koém agu winas, ai isé toé mberes ného méu. Hiang ga isé cama ného haé-reba ata tiba mbaté, ngong mosé di’a oné-mai Mori Keraéng. Ali hitu, ngaji de méu toé manga do’ongn.

Momang Agu Hambor

8Cai wan ga, nahé sanggés taung méu, néka woléng curup, ca naim kali, momang asé-ka’é ca imbis, ba’éng agu jinggop.

9Néka léko pandé da’at ali pandé da’at, ko tida ali tida. Maik, poro léko le tegi berkak de Mori Keraéng, ai latang te hitu muing méu tara pilés, te tiba berkak oné-mai Hia. Ai manga tulis oné surak nggeluk:

10“Céing ata momang mosén agu kudut ita leso-leso di’a, paka kitep mu’un oné-mai sanggéd curup da’at agu nggopét.

11Hia paka oké taungs ata da’atd agu pandés ata di’ad, nahé hia kali mping koé te kawé hambor agu haé ata.

12Ai toé tadu mata de Morin te lélo sanggéd ata molor, agu sintong tiluN te séngét isét tegi campé, maik lawangs Liha sanggéd ata pandé da’at.”

Ta’ong Susa

13Céing ata pandé da’at agu méu, émé méu seber pandé di’a?

14Maik, koném po méu paka ta’ong susa landing pandé molor, méu te mosé di’am. Landing hitu, néka rantang céing kaut agu néka simpung.

15Maik hiang koé oné nais nggeluk di Kristus Mori dité! Agu jerék tédéng te téing papong oné néténg ata situt tegi papong latang te bengkes de méu. Maik, paka ali nai ngalis tuka ngéngga, hiang

16agu ali bakok nai. Ali hitu, isét loér méu landing le di’a ba wekis lut hi Kristus, ciri ritaks weki rud.

17Ai ata céwé di’an ta’ong susa ali pandé di’a - émé hitu muing ngoéng de Mori Keraéng - po ta’ong susa ali pandé da’at.

18Ai hi Kristus kolé, poli mata hanang cengkalin kanang latang te sanggéd ndékok dité. Hia ata molor, mataY latang te itet toé molor, kudut dadé ité nggere-oné Mori Keraéng. WekiN hi Kristus poli mbelén lata, maik nai-nawaN poli pandé to’o kolén le Mori Keraéng.

19Oné tara nai-nawaN hitu kolé, Hia ngo wéro Keréba Di’a oné nai-nawa situt ngai buid,

20ngong oné nai-nawa ata danong toé lorong Mori Keraéngs, du uwa di Nuh. Kali po ngai géréng kin Mori Keraéng, du rémé pandé kepaln hi Nuh. Ata manga bonen kepal hanang alo taus kali. Isé situ kali ata selamakn oné-mai waé mbang hitu.

21Nenggitu kolé rapangn méu te ho’on, tiba selamakm ali cebong le waé serani. Waé serani hitu, toé kudut pandé nggélok saki de weki, maik kudut tegi nai bakok oné-mai Mori Keraéng, ai Mori Yésus Kristus poli mosé koléN oné-mai mata.

22Du poli héndéng nggere-éta SurgaN, Mori Yésus lonto oné racap wanang de Mori Keraéng. Mai nitu main, Hia agu Mori Keraéng perénta sanggéd malékat agu ata cau kuasa agu sanggéd mberes. <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran