Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 >> 

Gori Keturu Ali Momang

1Asé-ka’én, ami kudut tombo agu méu latang te widang ata téi oné weki serani oné tana Makédonia.

2Rémé hena le damang mendo mésé oné sanggéd pa’it réa, nisang nai disé bimber kétay. Koném lénggé da’ats, maik isé bora oné gawas.

3Aku téing saka-si, te isé poli téing réco lorong agu mberes disé, ngot labi oné mai mberes de rud.

4Ali gori rud isé dedek tegi oné ami kudut isé kolé onés te gori keturu latang te ata serani oné tana Yudéa.

5Isé téi céwé do, po oné mai bengkes dami. Isé téi wekid, laring cain kéta oné Mori Keraéng, poli hitu nggere-oné ami landing le ngoéng Diha.

6Landing hitu, ami dedek hi Titus kudut hia ngo la’at méu, agu pandé taungs gori keturu situ ali momang, ného ata poli pu’ungn liha.

7Méu bora oné sanggén cao-ca: oné imbi, oné tombo, oné ici nai, mai wa mai nain te campé agu oné momang de méu latang te ami. Landing hitu, poro nenggitu kolé méu bora oné gori keturu ali momang ho’o.

8Tombo daku situ toé ného perénta, maik ali toi rébok data bana te campé cama tau, aku kolé kudut pecing, mai wa mai nain ko toé momang de méu hitu.

9Ai poli pecing le méu, widang de Mori dité Yésus Kristus, koném po boran Hia, landing le méu Hia ciri lénggén, kudut méu ciri boram ali lénggé Diha.

10Ho’oy nuk daku, cala manga betuan latang te méu. Bo kali poli pu’ung pandéd le méu ntaung olo, agu poli wérét kudut pandé cemold ga.

11Ruda olo kaut pandé cemold gori situ ho’o ga! Poro pandéd le méu lorong agu lileks agu pandé taung situ le méu lorong ngancéngs.

12Ai émé méu goris kudut téing, téing de méu hitu tibas le Mori Keraéng. Téing lorong apa ata mangan, toé lorong apa ata toé manga oné méu.

13Mendo hitut tiba de méu, toé kudut pandé géal ata bana, maik kudut néka mendo-doa.

14Poro ho’o ga, bora de méu te tadu géong disé, wiga bora disé cepisa tadu géong de méu kudut néka mendo-doa.

15Ného manga tulis: “Ata siot nongko do toé manga bora laing, agu ata siot nongko cekoé, toé manga géongd.”

Wuatn Hi Titus

16Wali di’a kamping Mori Keraéng, ai Hia widang lencek oné hi Titus kudut campé méu.

17Bo tu’ung tibas liha soka dami, maik ali lencekn hitut mésé kéta, tara ngon hia oné méu ali lilek run.

18Cama-cama agu hia, ami kolé wuat asé-ka’é bana hitut naring laingy oné sanggéd ata serani ali gorin oné wéro Keréba Di’a.

19Toé hanang hitu! Hia kolé poli toson le weki serani latang te campé ami oné gori keturu ali momang ho’o, ata pandé lami latang te bong ngasang de Mori Keraéng agu kudut tandan campé dami.

20Ami toé ngoéngm te mbéis lata oné gori keturu ali momang, kudut téing réco mésé ho’o.

21Ai ami nuk ata di’an, toé hanang oné ranga de Mori Keraéng, maik oné ranga de manusia kolé.

22Cama laing agu isé, ami wuat kolé cengata ata bana, asé-ka’é ca imbi dité, ata pisa ngkalin lami damangn ga, kali remo hia rébokn latang te campé. Te ho’on hia tambang kéta rébokn ali mésén imbi diha latang te méu.

23Hi Titus haé-reba daku ata gori cama laing agu aku latang te méu; asé-ka’é ca imbi situt iwod, ata wuat lata serani, agu ciri ca bong latang te hi Kristus.

24Landing hitu, toto koé tanda momang de méu oné isé bolomai ranga data serani, ali hitu bombong rak daku latang te méu ciri si’ang gi. <<  2 Korintus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran