Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 3 >> 

Gori di Paulus Latang Te Ata Toé Yahudi

1Aku hi Paulus, campitn tara oné buig landing hi Kristus Yésus latang té méu ata toé Yahudi.

2Poli dengén le méu, landing le widang de Mori Keraéng téing gori oné aku te ba Keréba Di’a oné méut toé Yahudi.

3Mori Keraéng poli si’ang nanéngN hitut pété ceha agu poli tombon Liha oné aku. Latang te nanéngN hitut pété ceha, polig tulisn laku oné méu bolon.

4Émé bacang le méu, idep dé le méu pété ceha di Krisutus cama ného idep daku.

5Danong, pété ceha hitu toé dé’it toiy oné manusia, maik te ho’on ga, poli si’angn le Mori Keraéng Nai Nggeluk oné sanggéd rasul agu sanggéd nabi.

6Ho’oy pété ceha hitu: lut Keréba Di’a hitu, ata toé Yahudi ngancéng tiba sanggéd berkak de Mori Keraéng hiot danong ambi latangt ata Yahudi kanang. Sanggéd ata toé Yahudi poli ciri nggota de weki hitut ca agu tiba apa ata poli reké de Mori Keraéng létang laing hi Kristus Yésus.

7Mori Keraéng tabing widang oné aku, ngong gori keturu kudut wéwa Keréba Di’a hitu. Tiba laku widang hitu lut kuasa de Mori Keraéng hitut gori oné weki daku.

8Aku ho’o dé ata céwé bocikn oné-mai sanggéd taung weki serani. Maik Mori Keraéng téing aku widang ho’o: gori kudut wéwa Keréba Di’a oné sanggéd ata toé Yahudi latang te bora di Kristus ata toé ngancéng taungd.

9Ca salangn kolé, kudut létang laing aku te baé taung lata co’oy Mori Keraéng hitut dédék tanan wa béangn éta pandé cai olos nanéngN ata pu’ung danong main cehas Liha latang te lino ho’o.

10Te ho’on ga, ngoéng de Mori Keraéng lut weki serani, kudut sanggéd ata cau kuasa éta awang, pecing do tarad nggalas de Mori Keraéng.

11Pandé hitu de Mori Keraéng, lorong nanéngN hitut tédéng lén, ata pandé cai wan le létang di Kristus Yésus Mori dité.

12Ali imbi agu nai ca anggit oné hi Kristus, ité ndong te nia ngoéngd ngo oné Mori Keraéng déméng agu mésé imbid.

13Latang te hitu, tegi daku oné méu: néka soang laing kélo daku landing méu, ai sanggéd taung kélo daku situ kudut di’a sanggés méu.

Momang Di Kristus

14Aku io agu suju hi Ema éta Surga,

15ai oné-mai Hi Ema hitu, sanggéd kilo oné Surga agu oné lino tiba ngasang Diha.

16Ngaji daku, nahé Mori Keraéng hitut mésé kéta mengitN, patun te pandé mberes nai de méu le Nai NggelukN,

17wiga landing imbis hitu, Mori Yésus ka’éng oné nai de méu agu mosé de méu ligéng le kuasa agu le momang.

18Ngaji daku, nahé méu cama-cama agu weki serani ngancéng pecing, ného niay ngénggan agu léwén, langkas agu délemn momang di Kristus,

19ata toé ngancéng pecing le utek de manusia, wiga méu penong le nai di’a de Mori Keraéng hitut besik.

20Le kuasa de Mori Keraéng hitut seber gorin oné weki dité, Hia ngancéng pandé céwé do kolé oné-mai apa ata tegi ko nuk dité.

21Bong koé ngasang de Mori Keraéng oné weki serani dengkir agu anak wan, létang laing hi Kristus Yésus. Naring ga Mori Keraéng dengkir tédéng lén. Amén. <<  Efesus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran