Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

Mosé Oné Gérak

1Méu anak ata momang de Mori Keraéng, landing hitu méu paka tunti koé toming de Mori Keraéng.

2Mosé koém oné momang, ného hi Kristus Yésus poli momang méun. Hia poli condo wekiN latang te ité, cama ného takung hélang ata bengén wiga cembes nain Mori Keraéng.

3Méu dé ro’éng de Mori Keraéng, landing hitu sanggéd pandé da’at ného ngoéng ata, pandé ata toé patun ko gomeng, toé kopn te manga oné bahi-réha méu ného ata naun latang te sanggéd weki serani.

4Nenggitu kolé latang te curup da’at siot toé manga betuad, ko siot pina-naéng – ai sanggéd situ toé kopd – ata céwé di’an étan reweng wali di’a kamping Mori Keraéng.

5Nuk di’a-di’a ho’o: ata mbérong, ata réngkes, ko ata gomeng, betuan ngong ata io pina-naéng, toé ngancéng tiba lahén oné-mai adak di Kristus agu de Mori Keraéng.

6Méu néka wéléng landing le curup data siot toé manga betuan, ai curup disé situ pandé siro rabo de Mori Keraéng.

7Landing hitu, méu néka haé reba agu isém.

8Bo tu’ung danong méu ka’éng oné nendepm, maik te ho’on méu ka’éng oné gérak de Mori Keraéng. Ali hitu, méu paka mosé ného anak de gérakm,

9ai gérak hitu cir wua di’a, agil agu molor.

10Mping koém gori apa ata henan oné Mori Keraéng.

11Néka lut le méu pandé oné nendep situt toé manga cir laingd, ata céwé di’an si’ang taungs le méu tombod pandé da’at situ.

12Ai koném po le caro kauts apa ata pandé disé oné osang pété ceha, ngancéng ritak laing.

13Maik sanggéd cao-ca situt téa le géraks, te si’ang itad.

14Itu tara mangan curup nenggo’o: “Welam ga, oé méut toko agu to’om ga oné-mai ata mata, ai hi Kristus te pandé gérak méuy.”

15Landing hitu, nuk di’a-di’a, riko koé ba wekis. Néka mosé ného ata bapa, maik mosé koé ného ata nggalas nai.

16Papé di’a sokor ata manga oné méu, ai leso te ho’on ga, do kéta da’atd.

17Landing hitu méu néka ného ata bodokm, maik di’a koé wuli-wekis kudut pecing ngoéng de Mori Keraéng.

18Néka langum le anggor, ai anggor hitu pandé kéngko belek da’at, maik poro méu kali penong le Nai Nggeluk.

19Papé le méu mazmur oné tombo cama taus, rengguk déré naring Mori Keraéng mai wa-mai nain.

20Wali di’as sanggéd cao-ca oné ngasang de Mori dité Yésus Kristus latang te naring Mori Keraéng Ema dité.

21Jinggop koé ba weki cama taus ali junggu oné hi Kristus.

Momang Tau Wina-Rona

22Oé méut ngasang wina! Lorong koé ronas ného lorong Mori Keraéng,

23ai rona hitu tu’a de wina cama ného hi Kristus tu’a data weki serani. Hia dé ata pandé selamak weki serani ného weki de Run.

24Landing hitu, ného weki serani lorong hi Kristus, nenggitu kolé wina paka lorong ronan oné ka’éng kilo.

25Oé méut ngasang rona! Momang koé winam ného hi Kristus poli momang agu poli téing wekiN latang te weki serani.

26Gori hitu di Kristus, kudut pandé nggélok weki serani le waé nggeluk agu le toingN, poli hitu podos Liha weki serani situ oné Mori Keraéng.

27Ali hitu, hi Kristus téing osang di’a latang te weki serani situ déméng angos, nggélok agu toé manga celad bolo-mai rangaN.

28Nenggitu kolé rona paka momang winan cama ného momang weki run.

29Céing ata momang winan, ngong momang weki run. Ai toé dé’it manga ata kodo weki run, maik tinu agu sapong liha cama ného hi Kristus sapong weki serani.

30Pecing hitu lité, ai ité nggota weki di Kristus.

31Landing hitu, ata rona legong endé-eman kudut lut neki ca agu winan, wiga isét sua situ ciri ca wekis.

32Curup ho’o délem betuan, ngong woé-joé di Kristus agu weki serani.

33Latang te sanggés taung méu: rona paka momang winan cama ného momang weki run, nenggitu kolé wina paka momang ronan. <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran