Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 

Péntékostén

1Du cain leso ramé Péntékostén, sanggéd taung isé lipur oné ca osangs.

2Rodo dengé runing éta mai awang ného pamper de buru warat runing oné mbaru hitut ka’éng disé;

3agu ita néng lisé lehar ného lema api agu ro’ang néténg isé.

4Itug kali penongd isé le Nai Nggeluk agu pu’ung tombo oné curup banas cama ného hitut téi le Nai hitu agu isé kudut tombod.

5Du hitu oné Yérusalém ka’éng ata Yahudi situt molor oné mai sanggéd uku oné lino.

6Du dengén runing hitu lipur taungs ata do. Isé ného wetérs ai néténg-néténg isé dengé sanggéd ata imbi situ tombo oné curup de rud.

7Sanggéd taung isé lenget agu mai taéd: “Cala ata Galiléa taungp isét tombo so’o ta?

8Co’o kaut tara néténg ité ngancéng dengé tombo disé oné curup rud ité, ngong curup oné osang baté loasd;

9Ité ho,o ata Partia, Média, Élam, ata Mésopotamia, Yudéa agu Kapadokia, Pontus agu Asia,

10Frigia agu Pamfilia, Mesir agu tana Libia ata ruis agu Kiréné, ata long pé’ang mai Roma,

11ata Yahudi agu isét lorong imbi data agama Yahudi, ata Kréta agu ata Arab, dengé lité tombo disé oné curup de rud ité latang te pandé situt mésé le Mori Keraéng.”

12Sanggéd taung isé lenget kétas agu siwi-sok tombo cama taud: “Ngong apa ho’o gé?”

13Maik ata iwod cigu: “Isé lari langu le anggor mecik.”

Titong Di Pétrus

14Og hesén hi Pétrus agu rasul situt campulu-ca agu ali getas kéta curupn ngong isé: “Oé ata Yahudi agu sanggéd ata ka’éng oné Yérusalém, séngét di’a-di’a koé le méu curup daku ho’o agu paka pecing le méu.

15Sanggéd ata so’o toé manga langud ného taé de méu, ai ongga ciok di ho’o,

16maik hituy reweng de Mori Keraéng lut hi nabi Yoél:

17Te jari du leso cemol, nenggituy reweng de Mori Keraéng, te Aku kudut téi Naig latang te sanggén ata, wiga sanggéd anakm ata rona agu iné-waid te tombo pedé de Mori Keraéng, agu ata reba-ata molas te manga itad, agu sanggéd ata-tu’a te manga nipid.

18Nenggitu kolé latang te mendi-mendi Daku ata rona agu iné-wai, te téings Laku Naig du leso-leso hitu agu isé te ba pedé de Mori Keraéng.

19Aku te pandé tanda lenget éta awang agu tanda ata dio-dolok be-wa, oné lino, dara agu api agu nus.

20Mataleso te ciri nendep, wulang te ciri ndéréng ného daray, du toéd cai leso de Mori Keraéng, leso mésé agu mengit hitu caiy.

21Agu céi-céing ata caro ngasang de Mori Keraéng te tiba selamaks.

22Oé, ata Israél séngét di’a-di’a curup ho’o: Mori Yésus oné mai Nasarét cengata ata poli pilé le Mori Keraéng agu toto oné méu ali mberes agu sanggéd tanda lenget ata pandé le Mori Keraéng lut Hia oné bahi-réha méu, ného hitut pecing de méu.

23Hia hiot téi le Mori Keraéng lorong nuk agu nanéngn, polig le méu panggoln agu poli mbelén lut limé de wa’u situt da’at.

24Maik Mori Keraéng pandé to’o kolé Hia, du poli legon Hia oné mai cukung susa da’at, ai toé kongn Hia te ka’éng kin oné kuasa de mata da’at hitu.

25Ai hi Daud curup latang te Hia: Aku lélo molé taung Morig, bolo mai Aku, ai Hia manga baling racap wanang Daku, Aku toé gégok.

26Itu tara nisang kéta naig, agu rés kéta lemag, wiga weki daku te ka’éng oné bengkes,

27ai Ité toé téing aku oné lino data mata, agu toé sendong Ata Nggelukm ita ampusd.

28Ité toi agu aku salang mosé, Ité te téing aku nisang nai bolo mai Ité.

29Asé-ka’én, aku ngancéng curup dungka agu méu latang te hi Daud, empo dité. Hia poli matan agu poli boakn agu boa diha manga kin wa ranga dité dengkir leso ho’on.

30Maik hia cengata Nabi agu baé liha te Mori Keraéng poli reké agu hian déméng agu sumpan te Hia téi lonto oné mai waé run hi Daud lobo kedéran.

31Ali hitu hia poli lélo nggere-olon agu poli tombon latang te to’o kolé de Mésias, du hia tombo te Hia toé legong oné lino data mata agu weki Diha toé manga botekn.

32Mori Yésus ho’o hitu pandé to’o kolé le Mori Keraéng agu latang te hitu ami ho’o ata saka-sin.

33Du Hia poli téti nggere-étan ali limé wanang de Mori Keraéng agu tiba Nai Nggeluk hitut poli rekén oné mai Mori Keraéng Ema, itu mangan téing Nai hitu Liha ného ita agu dengé de méu ho’o.

34Ai toé hi Daud ata héndéng nggere-éta Surga, ngot weki run hi Daud kolé taé nenggo’o: Manga rewengn Mori Keraéng latang te Mori daku:

35Lontoh ga baling racap wanang Daku, dengkir pandé Laku sanggéd ata bali'M ciri lapéng de wa’i'M.

36Jari, sanggéd wa’u Israél paka getok kéta pecingd te Mori Keraéng poli pandé Mori Yésus hitut panggol de méu, ciri Mori Keraéng agu hi Kristusy.”

37Du dengén lisé tombo hitu nawes kéta naid, itug kali réi oné hi Pétrus agu rasul-rasul situt cebana: “Apa weli ata paka pandé dami asé-ka’én?”

38Walé li Pétrus agu isé: “Teserm ga, agu condo wekis te cebong oné ngasang de Mori Yésus Kristus kudut ampong ndékoks, ali hitu méu tiba nabit'N ngong Nai Nggeluk.

39Ai latang te méu muing reké hitu agu latang te sanggéd anaks agu latang te ata siot ngai tadang kid, ného nia kaut dod te béntas le Mori Keraéng dité.”

40Ali dod kolé tombo bana, hia téing saka-sin agu duduk isé, mai taén: “Téing ga wekim te selamak oné mai ata weki da’at so’o.”

Mosé Data Serani Laring Cain

41Sanggéd ata situt tiba tombo diha, cebong le waé seranis agu leso hitu muing tambang dod aik telu sebu atas.

42Isé seberd te lorong toing de sanggéd rasul agu nempung mtaungs. Isé nempung mtaungs kudut pu’ils roti te hang agu ngaji cama laings.

43Rodo rantang taungs sanggéd ata situ, ai rasul-rasul situ pandé do tanda lenget.

44Sanggéd isét imbi neki-ca kid, agu sanggéd paéng disé, ni’ang camas.

45Agu manga mtaung oné mai isé ata pika wéangd kudut pati néténg ata lorong agu sékék bilang weki.

46Ali seberd agu ca-nais, isé nempung lété leso oné Mbaru de Mori Keraéng. Isé rénjang kétas hang camas oné néténg-néténg mbaru ali nisang agu lulus nai.

47Cang agu naring Mori Keraéngd, isé kembung laings lata. Lété leso Mori Keraéng tambang weki disé oné mai ata situt kudut te tiba selamaks. <<  Kisah Para Rasul 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran