Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

Rapang Latang Te Ata Ciko Ni’ang Hitut Toé Hepes

1Agu Mori Yésus curup agu ata nungkun: “Cengata ata bora, ata wintuk le cengatas boran. Ata bora hitu tiba mangkong, te ata ciko ni’ang diha dondé pandé mbolohaés boran.

2Itug kali siron liha hiat ciko ni’ang hitu, agu mai taén ngong hia: Manga kéta dengég aku latang te hau ta? Wajo dé papongd situt nipu de haud, ai emo de’it hau gah te wintuk bora daku.

3Mai taé oné nain hiat wintuk bora: Co’o kétag péng laku pandén. Morig te keni aku oné mai gori cau boran. Bom ngancéng wedak tanak aku; sanggar-sanggar bog limég te tegi, ritak kolék aku.

4Pecing laku ga, co’o pandé daku, kudut émé kenik aku oné mai gori ciko boran manga kin atan te tiba aku oné mbarud.

5Itu kali bénta gici cad ata situt manga raung oné morin. Mai réin agu hia hitut laring cain: Asa dehau, pisad raungm agu mori daku?

6Mai walé data hitu: ceratus gumbang mina zaitun. Maig taén ngong ata hitu: Ho’o surak raungm, lontoh agu tulis surak raung dion, ho’o muing: Limampulu deromd.

7Poli hitu, mai taén ngong ata te suan: Asa de hau, pisad raungm? Mai walé data hitu: ceratus békad gandum. Mai taén ngong ata hitu: Ho’o surak raungm, pandé surak raung weru kaut: Alompulu békad.

8Itug kali keraéng hitu naring hiat cau boran hitut toé hepesn, ai hia poli pandé anor salang lakon. Ai anak de lino ho’o céwé do anorn agu haé atan, itu po anak de gérak.

9Aku taé agu méu: pandé woé-nelu di’a-di’a agu bora de lino hitut toé hepes, kudut émé bora de lino hitu, toé ngancéng campé kolé méun, méu ngancéng tibas oné ndéi tédéng lén.”

Tipek Oné Taé Koé – Titong

10“Céing ata tipek oné taé koé, tipek kolé oné taé mésé. Agu céing ata toé molorn oné taé koé, toé kolé molorn oné taé mésé.

11Jari, émé méu toé tipeks latang te bora de lino hitut toé hepesn, céingy weli ata imbi laing méun bora de wakar ata tu’ung-tu’ung?

12Agu émé méu toé tipeks agu bora data bana, céingy ata téing bora de weki rum agu hau?

13Ca mendi toé ngancéng io agu sua mori. Ai émé nenggitu, hia te kodo hitut cengata, agu momang hitut ca, ko hia te tipekn agu hitut cengata, agu toé bilang laing hiat cengata. Méu toé ngancéng io Mori Keraéng agu io oné bora de lino.”

14Sanggéd situ dengé taung lata Parisi, mendi-mendi de séng, agu isé tawa laing Hias.

15Maig taé Diha ngong isé: “Méu di’a kaut le rus wa ranga data, maik Mori Keraéng pecing nai dé méu. Ai apa situt sobit laing le manusia, kodoy le Mori Keraéng.

16Adak Taurat agu buku de sanggéd nabi, pepés dengkir uwa di Yohanés; agu pu’ung du hitu main, Adak de Mori Keraéng kerébay agu néténg ata, duduk-duduk tau rumbu ngo bonén.

17Céwé émong mora awang agu lino, itu po koar can titik adak Taurat.

18Néténg ata situt saung leba winan, poli hitu kawing agu iné-wai banay, hia loma atay, agu céing ata kawing agu inéwai oké le ronan, hia loma atay.”

Ata Bora Agu Hi Lazarus Hitut Lénggé

19“Manga cengata ata bora, hitut paké mtaung juba langoy agu towé hemél, agu bilang leson hia raos ramé, hanang ata minakn.

20Agu manga kolé cengata, ata sanggar-sanggar bon limén tegin, ngasangn hi Lazarus; wekin hena le bokéy, halas kin wa ruis para diha hitut boray;

21agu nanang te pandé mora darémn le tora situt pa’u éta mai méja data bora hitu. Ngot mai molé acu la’it bokén situ.

22Ného cepisan, matay ata lénggé hitu, mai malékat dadé hia lobo pa’a di Abraham.

23Ata hitut bora kolé matay, itu kali boakn. Agu hia rémé séangn oné lino data mata, hia conga nggere-étay, déu main ita liha hi Abraham, agu hi Lazarus lonto lobo pa’an.

24Itug kali kepokn hia, agu mai taén: Ema Abraham, ba’éng koé aku. Jera koé hi Lazarus, kudut hia bembo lobo limé toson oné waé, kudut pandé lep koé lema daku, ai aku beti bailk oné dila api ho’o.

25Maik mai taé di Abraham: Anak, nuk kaut, bo hau poli itan taung di’a du mosém, maik hi Lazarus hanang ata da’atn. Ho’og hia delék lémbuy, agu hau séang da’ath.

26Apan kolé, cé’é mai ho’on haéng sina hau wisin ca ngampang, ata toé kong lakon, kudut isét mai cé’é mai ho’o nggere-sina méu, ko isét mai nitu maid cé’é ami, toé kong lakod.

27Mai taé data hitu: Émé nenggitu aku tegi agu ité, ema, kudut ité jera hia ngo oné mbaru de ema daku;

28ai manga lima kid asé-ka’é daku, kudut hia langi kéta tu’ung isé, kudut isé néka mai oné osang ho’os tai.

29Maik taé di Abraham: Manga oné isé sakasi di Musa agu de nabi do. Céwé di’an isé séngét sakasi hitus.

30Mai walé data hitu: Toé, ema Abraham, ai émé manga cengatan ata, hitut mai oné mai ata matan, ngo oné isé, isé te tesérs.

31Mai taé di Abraham ngong hia: Émé toé pinga lisé toing di Musa, agu de nabi do, isé kolé ogos te imbi, koném po le cengata hitut to’o oné mai ata matan.” <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran