Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

Réi Latang Te Kuasa De Mori Yésus (Mat 21:23-27; Mr 11:27-33)

1Manga ca leso du Mori Yésus toing ata do oné Mbaru de Mori Keraéng agu wéro Keréba Di'a, mais Imam Kepala, ata pecing Taurat agu tu’a béo nitu,

2mai taéd ngong Mori Yésus: “Tura koé agu ami, ali kuasa diong Hau tara pandé sanggéd situ, agu céingy ata téingn kuasa hitu agu Hau?”

3Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Aku kolé te téi can réi agu méu. Tura koé agu Aku:

4Cebong di Yohanés hitu, éta mai Surgan ko oné mai manusian?”

5Isé jangka cama taud, agu mai taéd: “Émé nenggo’o taé dité: éta mai Surgan, mai dé taé Diha: co’o weli tara toé imbin hia le méu?

6Maik émé nenggo’o taé dité: oné mai manusian, sanggéd ro’éng te umbar ités le watu ai imbi tu’ung kéta lisé, hi Yohanés hitu cengata nabi.”

7Maig walé disé agu Mori Yésus: toé pecing lami mai nia main cebong hitu.

8Maig taé de Mori Yésus ngong isé: “Émé nenggitu, Aku kolé néng toé tura agu méu, le kuasa diongk Aku pandé sanggéd situ.”

Rapang Latang Te Ata Ciwal Oné Uma Anggor (Mat 21:33-46; Mr 12:1-12)

9Itu kali Mori Yésus tombo rapang ho’o oné ata do: “Manga cengata ata pandé uma anggory; poli hitu téing sawi oné isét ciwaln; itug kali hia angkak ngo tana pé’ang agu ka’éng nitu remo béhéngn.

10Agu du hitug cekengn, hia wuat cengata mendi oné isé situt ciwaln, kudut isé téing maki dihad cir uma anggor hitu. Maik isét ciwal situ ongga mendi hitu, agu jera kolé kanangn.

11Poli hitu hia jera cengata mendi bana, maik mendi hitu kolé onggay agu nininoaky lisé, agu jera kolé kanangn.

12Lén kolé liha jera mendi te telun, maik ata hitu kolé ongga agu pandé péhéng lisé; poli hitu wéwéng be pé’ang mai uma hituy.

13Maik taé dihat ngara uma hitu: co’o kéta péng laku pandén? Aku te wuat anak géong’g; toét-toé sengang lisé hia.

14Maik du isét ciwal situ ita anak koé hitu, itu kali jangkad, mai taéd: Hiay ata tiba mbaté, mai mbeléy lité, kudut mbaté ho’o ditéy morin.

15Itug kali isé wéwéng be pé’ang mai uma anggor hitun anakn hitu, agu mbelén. Mai réi de Mori Yésus: Co’os weli pandéd lihat ngara uma anggor ata situ?

16Hia te mai agu pandé mempo taungs isét ciwal situ, agu imbi laing ata banay te ciwaln uma anggor hitu.” Dengé hitu, mai taé disé: “Néka kéta nenggitu!”

17Maik Mori Yésus lélo isé agu mai taén: “Émé nenggitu, apay weli betuan curup ho’o: Watu hitut oké lisét hesé mbaru, polig ciri watu landukn?

18Céing kaut ata pa’u lobo watu hitun hia te rewuty, agu céing kaut ata hena le watu hitu te méruky.”

19Itug kali isét pecing Taurat agu imam kepala hidut te deko Hia du hitu muing, ai pecing lisé betuan rapang hitu latang te isé; maik isé rantang lawa do situ.

Latang Te Bajar Taki Agu Kaisér (Mat 22:15-22; Mr 12:13-17)

20Sanggéd ata pecing Taurat agu imam kepala léngér mtaung Mori Yésus. Isé wuat atat léngér Hia, situt pisik ného ata nggeluk nai kudut isé ngancéng serénté Hia le can kaut réi, agu buang Hia oné isét nipu taé agu wakél de kaisér.

21Ata situ sinan réi ho’o agu Hia: “Tuang Guru, pecing lami, te curup agu sanggéd toing Dité laing molord, agu Ité toé manga pilé atad, maik nggeluk kéta toing salang de Mori Keraéng.

22Asa, ami ngancéng bajar taki oné Kaisér ko toé?”

23Maik Mori Yésus pecing betuan réi disét limi-lemét situ, mai taé'N ngong isé:

24“Toto damang agu Aku can séng dinar; gambar agu tulis ngasang diong bonén?” Mai walé disé: “Gambar agu tulis ngasang de Kaisér.”

25Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Émé nenggitu, téing oné kaisér le méu apa hitut paka téing oné kaiséry, agu oné Mori Keraéng apa hitut paka téing le méu oné Mori Keraéng!”

26Agu isé toé ngancéng serénté Hiad, le curupn hitut wa ranga data do. Isé jenger laing landing walén hitu, agu isé hema muings.

Réi Disét Saduki Latang Te Mosé Du Poli Mata (Mat 22:23-33; Mr 12:18-27)

27Itug kali maid pisa taus ata Saduki oné Mori Yésus, situt toé imbi mangan mosé du poli mata. Isé réi agu Hia:

28“Tuang Guru, hi Musa tulis perénta ho’o latang te ité: Émé ca ata, ata manga asé-ka’én roway, égém winan manga kin, maik hia toé manga waén, asé-ka’én paka lili winan hitu, te manga waén latang te asé-kaén hitu.

29Manga rapang: Pitu taus asé-ka’é. Hiat ngaso kawing agu cengata iné-wai, poli hitu matay, toé ngai na’a waén.

30Poli hitu, iné-wai hitu lili liha te suan,

31agu lihat te telun, agu ruda nenggitu olon le asé-ka’é pitu situ, sanggéd taung isé matas, toé ngai na’a waéd.

32Cemoln ga, mata kolég iné-wai hitu.

33Co’o weli iné-wai hitu ga, céing oné mai isé situ rona dihan du leso mosé kolé? Ai isét pitu poli wina laing hias.”

34Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Ata manusia de lino ho’o laki agu wais;

35maik ata situt kopd te delék mosé oné lino bana hitu, agu lété to’o oné mai ata mata, toég manga laki agu wai koléd.

36Ai isé toég manga mata koléd, isé cama ného malékat agu isé anak de Mori Keraéngs, ai isé poli to’o koléd.

37Latang te to’od ata mata, hi Musa poli tombo oné surak latang te remang karot, hiot caron Mori: Mori Keraéng di Abraham, Mori Keraéng di Ishak, agu Mori Keraéng di Yakob.

38Hia toé Mori Keraéng disét matay, maik Mori Keraéng disét moséy, ai oné ranga Diha sanggéd ata, mosés.”

39Dengé hitu, pisa taus ata pecing Taurat, taéd: “Tuang Guru, walém hitu, laing molorn kéta.”

40Ai isét Saduki toé cungd te réi kolé oné Mori Yésus.

Woé-joé de Mori Yésus Agu Hi Daud (Mat 22:41-46; Mr 12:35-37)

41Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Co’o kaut tara ata ngancéng taé, te hi Mesias anak di Daudty?

42Ai hi Daud weki run taé oné buku Mazmur: Mori Keraéng poli taé agu Mori daku: Lonto ga du racap wanang Daku,

43dengkir pandés Laku ata balim ciri lapéng wa’im.

44Jari, émé hi Daud caro Hia: Mori, co’og tara ngancéng anak diha koléy?”

Mori Yésus Langi; Kudut Jerék Koé Agu Isét Pecing Taurat (Mat 23:5-7; Mr 12:38-40)

45Du ngai séngét kid ata do, Mori Yésus curup agu ata nungkun:

46“Jerék koé agu ata pecing Taurat, situt ngoéngd lako lé-lau paké juba léwé, agu nanang hiang lata oné ambas, situt nanang lonto bolos oné mbaru ngaji, agu oné osang ata di’an du ramé,

47situt angge-rep kaut mbaru de iné-wai luangs, situt bapur mata data le ngaji léwé ndar. Isé situ toét-toé tiba wahéng ata mendo kétas.” <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran