Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

Ata Les Agu Ata Mberés

1Ité ho’ot mberés paka tanggong les data toé mberés, agu ité néka kawé kaut di’a de rud.

2Néténg ata oné mai ité paka kawé di’a de cama haé atad, kudut tambang di’an latang te pandé maju.

3Ai hi Kristus kolé toé kawé latang te di’a kaut weki Run, maik ného manga ata poli tulis: “Curup renti disé, hitut renti Ité, poli hena akun.”

4Ai sanggéd cao-ca situt tulis danong, poli tulis kudut toing latang te ité, kudut ité mberés cau oné bengkes ali seber agu lémbu oné mai Surak Nggeluk.

5Nahé Mori Keraéng, pu’un seber agu lémbu, téi oné méu mosé ca nai-ca nuk, lorong agu ngoéng di Kristus Yésus,

6wiga ali ca nai agu ca reweng méu naring Mori Keraéng agu Ema Mori dité Yésus Kristus.

7Landing hitu, tiba ga cama taus cama ného hi Kristus kolé poli tiba itén, latang te naring Mori Keraéng.

8Betuan daku nggo’oy: Latang te molor de Mori Keraéng hi Kristus poli ciri ata keturu laing latang té ata sunat kudut te pandé mberés reké ata poli téi Diha latang te empo dité,

9agu latang te ngancéng sanggéd wa’u naring Mori Keraéngs landing le nabit Diha, ného manga tulis: “Landing hitu aku kudut naring Ité oné sanggéd wa’u agu déré mazmur latang te ngasang Dité.”

10Rudan ga: “Nakam ga, oé sanggéd wa’u agu sanggéd ro’éng Diha.”

11Agu iwon ga: “Naring ga Mori Keraéng, oé sanggéd wa’u, agu kong kid sanggéd panga naring Hias.”

12Ruda olon ga mai taé di Yésaya, “Cocok oné mai pu’u di Isai te pary, agu Hia kudut to’oy latang te perénta sanggéd wa’u, agu oné Hias, sanggéd wa’u té pedeng bengkesd.”

13Nahé Mori Keraéng pu’un bengkes, penong oné méu ali naka agu hambor-meler oné imbi de méu, kudut ali mberes de Nai Nggeluk méu penong oné bengkes.

Hi Paulus Si’ang Salangd Situt Tulisn

14Asé-ka’én, ata momang laku, weki rug aku imbi tu’ung latang te méu, te méu kolé penong le di’as agu ali sanggéd nggepuk agu ngancéng te toing cama taus.

15Maik ali tabing hitut poli téi de Mori Keraéng oné aku, aku le-lau rani koé cekoén poli tulis oné méu kudut nuk le méu,

16ngong te aku ciri ata keturu di Kristus Yésus latang te wa’u bana, ciri imam oné tombo Keréba Di’a de Mori Keraéng, kudut sanggéd wa’u bana ngancéng tibas le Mori Keraéng, cama ného takung ata henan oné ranga Diha, ata pandé nggeluks le Nai Nggeluk.

17Jari, oné hi Kristus aku ngancéng angos latang te keturu daku oné Mori Keraéng.

18Ai aku toé ngancéng rani te tombo latang te apa bana, hanang latang te apa ata poli pandé di Kristus lut aku, ngong kudut titong sanggéd wa’u bana nggere-oné lorong ali curup agu pandé,

19ali kuasa tanda dio-dolokn agu tanda lenget agu ali kuasa de Nai de Mori Keraéng. Nenggituy dé oné lako léok oné mai Yérusalém haéng oné Ilirikum, aku poli keréba taung Keréba Di’a di Kristus.

20Oné keréba hitu rékéng laku ného hiang latang te aku, te aku toé pandé oné osang nia ngasang di Kristus poli pecing latan, kudut aku néka hesé oné salang ata poli na’an lata bana,

21maik lorong apa ata poli tulis: “Isét ata toé dé’it tiba keréba latang te Hia te ita Hias, agu isét ata toé dé’it dengé Hia te tingos.”

Bengkes Di Paulus Kudut Ngo Oné Roma

22Itu tara mangam taung do’ong aku kudut la’at méu.

23Maik te ho’on ai aku toé manga osang kudut té gori oné tana ho’o, agu ai aku poli pisa ntaung béhéngn nanang te la’at méu,

24bengkes daku lari lako daku nggere-oné Spanyol, aku ngancéng cénggo oné osang de méu agu cumang agu méu, wiga méu ngancéng podo aku nggere-oné itu du poli cumang cekoén agu méu.

25Maik te ho’on aku lari lakog nggere-oné Yérusalém kudut ba campé latang te sanggéd ata nggeluk.

26Ai isét Makédonia agu ata Akhaya poli wérét kudut téi campé apa kaut latang te ata lénggé oné bahi-réha ata nggeluk oné Yérusalém.

27Wérét hitu disé ali nai ngalis, agu hitu muing ata paka pandé disé. Ai émé sanggéd wa’u bana poli tiba paéng de wakar data Yahudi, itu tara paka isé kolé campé ata Yahudi ali paéng de lino ho’o disé.

28Landing hitu, émé polis laku pandéd agu téi sanggéd campé de sanggéd wa’u bana situ agu isé, aku te ngo oné Spanyol lut béndar de méu.

29Agu baé laku émé maik aku la’at méu, aku te pandé di’a-di’a ali penong berkak di Kristus.

30Maik landing hi Kristus, Mori dité agu landing momang oné mai Nai Nggeluk, aku soka méu asé-ka’é, kudut tengger-molék agu aku oné ngaji kamping Mori Keraéng latang te aku,

31kudut aku cépé oné mai sanggéd ata toé lorong oné Yudéa agu kudut keturu daku latang te weki oné Yérusalém tiba di’a le sanggéd ata nggeluk nitu,

32kudut aku ali nisang nai mai oné méu lorong ngoéng de Mori Keraéng agu géal-weki cama-cama agu méu.

33Mori Keraéng pu’un hambor-meler, loréng agu méu! Amén. <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran