Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

Mosé Ali Nai Nggeluk

1Landing hitu te ho’on toé kéta manga wahéng latang te isét neki ca agu hi Kristus Yésus.

2Ai wintuk de Nai Nggeluk hitut téi mosé, poli ledo hau lut hi Kristus Yésus oné mai wintuk hitut ba ndékok agu mata.

3Ai apa ata toé ngancéng pandén le wintuk Taurat landing le lunggu-lepé dité, poli pandén le Mori Keraéng. Ali wuat Anak de Run cama ného manusia hitut ndékok, agu latang te ampong ndékok, Hia poli téing wahéng oné Mori Yésus landing le ndékok de manusia.

4Kudut soléng de wintuk Taurat jepek oné ité ata toé mosé lorong belek de manusia, maik lorong Nai Nggeluk.

5Ai isé situt mosé lorong belek de manusia, nukm taung situt nuk de manusia; isét mosé lorong Nai Nggeluk nukm taung sanggéd apa situt oné mai Nai Nggeluk.

6Ai ngoéng de manusia hitut lunggu-lepé ba nggere-oné mata, maik ngoéng de Nai Nggeluk ba nggere-oné mosé agu hambor-meler.

7Ai nanang de manusia hitut lunggu-lepé maca Mori Keraéngy, ai ngoéng hitu toé lorong wintuk de Mori Keraéng: agu toé muing lorong liha wintuk de Mori Keraéng.

8Isét mosé lut belek de weki, toé manga kopd kamping Mori Keraéng.

9Maik méu toé mosé lut belek de wekis, maik lut Nai Nggelukm émé tu’ung kéta Nai Nggeluk de Mori Keraéng hitu ka’éng oné méuy. Maik émé ata toé paéng Nai di Kristus, hia toé paéng di Kristusy.

10Maik émé hi Kristus mosé oné méu, koném weki de méu matay landing ndékok, maik Nai Nggeluk de Mori Keraéng téing mosé oné méu, ai Hia poli tiba méu.

11Émé Nai Nggeluk de Mori Keraéng hitut poli pandé to’o kolé Mori Yésus oné mai ata mata ka’éng oné méuy, te Hia hitut te pandé mosé kolé néng weki de méu hitut mosé dokong. Pandé taung situ Liha ali Nai Nggeluk hitut mosé oné méu.

12Jari, asé-ka’én, ité ho’o ata manga raungd, maik toé latang te belek de weki, kudut mosé lorong belek hitu.

13Ai émé mosé de méu lorong belek de weki, méu te matam. Maik émé le kuasa de Nai Nggeluk méu pandé mata sanggéd belek de wekis, méu te mosém.

14Sanggén taung ata titong le Nai Nggeluk de Mori Keraéng, isé situ ciri anak de Mori Keraéngs.

15Ai méu toé tiba nai te ciri mendim hitut pandé rantang méu laing, maik méu poli tiba Nai Nggeluk hitut ciri Anak de Mori Keraéng. Ali Nai Nggeluk hitu tara ngancéng caro lité, “Yo Abba, ngong Yo Ema!”

16Weki run Nai Nggeluk hitu téi saka-si cama laing agu nai dité, te ité ho’o ciri anak de Mori Keraéngt.

17Émé ité ho’o anak, ité ho’o kolé ata tiba mbaté. Ngong ata manga hakd te tiba reké de Mori Keraéng, ata tiba lité cama-cama agu hi Kristus. Émé ité ta’ong susa cama-cama agu Hia, ité kolé mengit cama laing agu Hia.

Bengkes De Sanggéd Anak De Mori Keraéng

18Ai baé laku séang de uwa ho’o toé ngancéng ungang agu mengit hitut té si’ang oné ité.

19Ai ali nuk kéta sanggéd ata poli dédék, géréng lété sanggéd anak de Mori Keraéng te si’ang.

20Ai Mori Keraéng poli wérét sanggéd ata poli dédék ciri kéba-ka’ék, toé ali ngoéng de rud, maik ali ngoéng Diha.

21Maik oné bengkes, ata situt poli dédékd te céla oné-mai kuasa de mata kudut dadé nggere-oné mosé géal agu mengit de sanggéd anak de Mori Keraéng.

22Ai baé lité, dengkir te ho’on sanggéd ata poli dédékd, cama-cama gesar agu cama-cama noing ného beti loas.

23Toé hanang isé kanang, maik ité ata poli tiba widang laring cain de Nai Nggeluk, ité kolé gesar oné naid cang agu géréng kesep te téti ciri anak, ngong te céla wekid oné-mai mendi.

24Ai le bengkes ité tiba selamakt. Maik bengkes ata poli itan lité, toé kolég bengkes ngasangn, ai co’o ata ngancéng bengkes kin latang te apa ata poli ita dihan?

25Maik émé ité bengkes latang te apa ata toé ita lité, seber kaut te géréng.

26Nenggitu kolé Nai Nggeluk, campé ité oné lunggu-lepé dité. Ai toé pecing lité, co’o ata di’an te ngaji, maik weki run Nai Nggeluk tegi oné Mori Keraéng ali gesar agu tilir ata toé ngancéng curup molés.

27Agu Mori Keraéng ata pecing nai de manusia, baé betuan Nai Nggeluk hitu, ngong te Hia lorong agu ngoéng de Mori Keraéng, tegi latang te sanggéd ata serani.

28Ité pecing ho’o ga, te Mori Keraéng lut gori oné sanggéd cao-ca kudut te di’a latangt isét momang Hia, ngong latang te isét poli béntad lorong ngoéng de Mori Keraéng.

29Ai sanggéd ata pilé Diha, poli petokd Liha du wangkan, kudut ciri ného tara de Anak Diha. Ali hitu, Anakn hitu te ciri ata ngaso oné mai sanggéd asé-ka’én.

30Isét poli petok Liha du wangkan isé situ kolé ata bénta Diha. Isét bénta Diha, isé situ kolé ata tibad Liha. Isét tibad Liha, isé situ kolé ata pandé mengits Liha.

Mberes De Imbi

31Ali hitu, apa ata ngancéng curupn lité latang te sanggéd taung situ? Émé Mori Keraéng cecupumai itéy, céing kéta ata te dungkang ité?

32Hia ata toé momang Anak Run, maik téi Liha latang te sanggén taung ité, ngancéng weli Hia toé téi sanggéd cao-ca oné ité kolé?

33Céi weli ata buang ata poli piléd le Mori Keraéng? Mori Keraéng ata poli tiba isé? Céi weli ata kudut wahéng isé?

34Hi Kristus Yésus hitut poli matan? Ngot tambang kolé: Ngong Hia ata poli to’o kolén, ata poli lonto oné racap wanang de Mori Keraéng, ngot ciri Ata Kambé latang te ité?

35Céi weli ata pandé bégas ité oné mai momang di Kristus? Ata pandé rempé, ko kélo, ko wahéng, ko darem, ko lénggé-dendut, ko copél, ko sempilang?

36Ného manga poli tulis: “Landing kaut Hau, ami manga oné copél mata tédéng leso, ami poli rékéng ného sanggéd jimbal siot kudut mbelé.”

37Maik oné mai sanggéd situ, ité céwé koméd oné mai sanggéd ata ontong, ali Hia hitut poli momang ité.

38Ai imbi tu’ung laku, koném mata ko mosé, koném sanggéd malékat ko sanggéd pemerénta éta awang, koném po copel te ho’on, ko situt mai tai,

39ko sanggéd kuasa situt bétan awang, ko situt be-wan lino, ko cao-ca apa kaut, toé ngancéng te pandé bégas ité oné mai momang de Mori Keraéng, ata poli toton Liha oné hi Kristus Yésus, Mori dité. <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran