Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

Tabé

1Tabé oné-mai hi Yakobus, mendi de Mori Keraéng agu Mori Yésus Kristus, latang te campulusua panga oné tana long.

Imbi Agu Nggalas Nai

2Asé-ka’é daku, émé méu pa’u oné do tarad damang, rékéng le méu ného mosé di’a.

3Ai pecing le méu, damang latang te imbi de méu hitu cir gepeky.

4Kong damang gepek hitu manga wuad ata té’é kudut méu ciri besik, toé rehong agu toé manga géong.

5Maik émé oné be réha méu manga ata géong nggalas-nai, céwé di’an hia tegi oné Mori Keraéng. Mori Keraéng te téing nggalas hitu latang te hia, ai Hia téing nggalas-nai oné sanggéd ata ali gawas agu lembak naiN.

6Poro hia tegi landing le imbi agu néka manga gégo nain, ai ata gégo nain cama ného bombang tacik hitut wéjot le buru nggere-lé, nggere-lau.

7Ata nenggitu, néka deming kudut tiba apa kaut oné-mai Morin.

8Ai ata hitut gégo nain toé manga doing meler lawang mosén.

Lénggé Agu Bora

9Poro cembes koé naid weki serani ata mosé lénggé, émé pandé téti éta mosén le Mori Keraéng.

10Weki serani ata bora poro cembes kolé nain émé pandé wa’u way mosén le Mori Keraéng, ai ata bora te moray ného wéla remang.

11Du parn mata leso hitut ceres kéta kolangn, méloy ga remang hitu, loda taungs wélan agu mora taungs manikn. Nenggitu kolé dé wada data bora, te mora-meresy oné be réha sanggéd rébokn.

Kapang Agu Damang

12Mosé di’a isét ta’ong oné damang. Ai émé hia meku kéta nain, hia te tiba lahén, ngong mosé hitut poli reké de Mori Keraéng oné sanggéd ata situt momang Hia.

13Émé cengata rémé hena le damangy, néka nggo’o taén, “Damang ho’o, mai oné-mai Mori Keraéng!” Ai Mori Keraéng toé ngancéng damang le da’at agu Weki Run Hia toé manga damang céing kaut.

14Maik damang hitu hena néténg ata ali ngoéng de weki run, ai hia sorok agu kating le belek da’atn.

15Émé lut liha belek da’at hitu, belek hitu cir ndékoky; agu émé ndékok hitu té’é gi, ndékok hitu te cir ampusy.

16Asé-ka’én ata momang laku, néka wéléngm!

17Sanggéd téing ata di’an agu tabing ata besikd, mai éta-maid, ngong wa’u éta-mai hi Ema ata dédék sanggéd gérak éta awang. Hia dé Mori Keraéng ata toé manga caling ko campit tara mangan nendep.

18Ali ngoéng Run, Mori Keraéng poli dédék ité ali rewengN ata molor, kudut ité ciri anak ngaso oné-mai sanggéd ata poli dédék.

Séngét Agu Pandé

19Asé-ka’én ata momang laku, nuk di’a-di’a curup ho’o: gélang koé te séngét, maik héjol koé te tombo agu ta’ong te rabo.

20Ai rabo de manusia toé ngancéng pandé molor oné ranga de Mori Keraéng.

21Landing hitu, oké koés sanggéd cao-ca situt sakid, da’at situt do baild agu tiba ga ali ngéngga-nai curup situt weri oné nai de méu, ata manga kuasan latang te pandé selamak wakar.

22Pandés ga le méu apa ata poli rewengn le Mori Keraéng, toé hanang séngét kanang. Ai émé toé nenggituy, ngong te méu nggopét weki rus.

23Ata siot séngét reweng de Mori Keraéng, maik toé pandés, hia cama ného cengata ata lélo ranga run bolo-mai sereméng.

24Woko poli lélon, itu kali ngon agu gélang hémong co’oy tara de weki run bao ga.

25Wintuk de Mori Keraéng besikn, agu manga mberes kudut céla manusia. Ata situt céca agu pinga di’a cang agu pandé sanggéd wintuk situ, toé séngét kaut agu lampuk hémongd, ata situ te tiba berkak de Mori Keraéng oné sanggéd pandéd.

26Émé manga ata rékéng weki run sebern te ngaji maik toé rapa leman, hia hitu pali weki run agu oké bon dé ngajin.

27Ho’o dé ngaji ata molorn agu toé manga celan oné ranga de Mori Keraéng Ema dité: campe ata lalo agu ata luang oné susad, agu jerék weki rud boto rowak le saki de lino ho’o. <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran