Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

Mori Yésus Palasy Oné Bétania (Mat 26:6-13; Mr 14:3-9)

1Enem leso be bolon Paska, Mori Yésus ngo oné Bétaniay, osang baté ka’éng di Lazarus hitut pandé to’oy le Mori Yésus oné mai ata matan.

2Nitu pandé ramé te Hia, agu hi Marta ata wintukn, agu cengata ata cama hang agu Mori Yésus, hi Lazarus.

3Itug kali hi Maria emi ca beréha botol mina narwastu hitut wegit kétay, poli hitu luma oné wa’i de Mori Yésus agu koso di’a le wukn, bengé mina hitu néndong taung oné mbaru hitu.

4Maik hi Yudas Iskariot, ca ata nungku de Mori Yésus, hitut kudut komét pika Hian, mai taén:

5“Co’o tara toé pika telu ratus dinarn mina narwastu ho’o, kudut séngn ga téing oné isét lénggés.”

6Curup hitu diha, toé landing le nuk ata lénggéy, maik hia hitu ata takoy, hia dondé emi kaut séng ata na’a oné kas situt cau diha.

7Mai taé de Mori Yésus: “Ondangn hia pandé nenggitun nuk leso boak Daku.

8Ai sanggéd ata lénggé dondé manga agu méus, maik Aku toé dondég manga agu méu.”

Nekek Weki Kudut Mbelé Hi Lazarus

9Do kétas ata Yahudi dengé Mori Yésus manga sina hituy wiga mai disé toé landing Mori Yésus kanangs, maik kudut lélo hi Lazarus hitut poli pandé to’o kolén oné mai ata matan.

10Itu kali imam kepala nekek taung weki kudut mbelé kolé hi Lazarus;

11ai liha kaut tara dod ata Yahudi legong isé agu imbi Mori Yésus.

Naka Tiba Mori Yésus Oné Yérusalém (Mat 21:1-11; Mr 11:1-10; Luk 19:28-38)

12Ného diang leson du ata do situ mai naka dengé te Mori Yésus ngai oné salangn mai nggere-cé’é Yérusalémy.

13Isé emi saung-saung cigir agu ngo curu Hia cang agu rewe-raos ciékd: “Hosana! Naring kéta Hiat mai le ngasang de Morin, Raja data Israél!”

14Mori Yésus ita ca Keledai rémé uwan, itu kali létin Liha, ného hiot poli tulisn:

15“Néka rantang, olé molas Sion, Lélo gah, ho’og cain Rajam, Lonto lobo ca anak keledaiy.”

16Du wangkan, ata nungku de Mori Yésus toé pecing lisé latangt sanggéd situ, maik du poli bongn lata Mori Yésus, itu di nukn lisé te hitu poli tulisn ngong Hia agu poli pandén kole lisé latang te Hia.

17Ata do siot cama laing agu Hia, du Hia bénta hi Lazarus pé’ang oné mai boan agu pandé to’o oné mai ata matan, téing sakasi latang te Hia.

18Ali hitu ata do situ ngo curu Hias ai dengé lisé, Hiay hitut pandén tanda lenget situ.

19Maig taéd ata Parisi situ cama taud: “Ita le rus méu, te méu toé kéta manga cir koé cekoés, lélo dé temu tana lino mai lut Hias.”

Mori Yésus Tombo Matan

20Oné mai isét ngo te ngaji du leso ramé hitu, manga pisa taus ata Yunani.

21Ata situ ngo oné hi Pelipus, ata oné mai Bétsaida tana Galiléa, mai taéd ngong hia: “Keraéng, ami ngoéng te cumang agu Mori Yésuskm.”

22Mai hi Pelipus tombo oné hi Andréas, mai hi Andréas agu hi Pelipus tombo oné Mori Yésus.

23Mai walé de Mori Yésus, taéN: “Ho’og leson te bongy Anak Manusia.

24Aku taé agu méu: Moron, émé weras gandum toé pa’u wa tana agu matay, hia ca weras kin, maik émé matay, do cir wuan.

25Céing ata momang mosén, hia te mamur mosén, maik céing ata toé momang mosén oné lino ho’o, hia te mo’éng mosé tédéng lén.

26Céing ata tiba Akuy, hia paka lut Akuy, agu nia Aku mangag nitu kolé sekontu Daku mangan. Céing ata tiba Aku, hia te hiang le Emag.

27Te ho’on wakar Daku kenduty, agu co’o kéta Laku taén? Ema, mo’éng koé Aku oné mai leso ho’o? Toé, ai latang te hitu muingk Aku tara maig oné leso ho’o.

28Ema bong koéy ngasang Dité.” Dengég reweng éta mai Surga: “Polig bongn Laku, agu Aku te bong koléy.”

29Isét do ata manga nitun, dengé reweng hitu, mai taéd: “Pasat hitu é! Manga kolé taé data iwod, cengata malékat curup agu hiay.”

30Rimbag le Mori Yésus: “Reweng hitut poli dengén, toé landing Aku, maik landing méu.”

31Ho’og ruda olon beté-bicar te lino ho’o, te ho’on muing Hiat kuasa lino ho’o, te wéwéng nggere-pé’angy.

32Agu Aku émé téti nggere-étak oné mai lino, Aku poto taung ata te mai oné Aku.

33Apa ho’o taé Liha te toi, co’o molé Hia matan.

34Mai walé data do situ: “Ami poli dengé oné mai adak Taurat, te hi Mésias mosé tédéng lén. Co’o kéta molég néng taé de Hau te Anak Manusia paka téti nggere-étay? Céing néng Anak Manusia hitu?”

35Mai walé de Mori Yésus ngong isé: “Témé cekoég kali leson, gérak manga baling mai méuy. Lakom ga rémé manga agu méun gérak hitu, boto nendep ata kuasa méu. Céing ata sedep oné nendepy, toé dé pecing liha niay olon lakon.

36Imbi koé oné gérak hitu, rémé manga oné méun gérak hitu, kudut méu ciri anak de gérakm.” Du poli curup hitun Mori Yésus ngo gi boto ita liséy.

Co’o Ata Yahudi Tara Toé Ngancéng Imbid

37Koném dod tanda lenget pandé le Mori Yésus wa ranga disé, maik toé kin imbi lisé Hia,

38kudut rapakn curup hiot caing le nabi Yésaya: “Mori, céing ata imbin keréba dami? Agu oné céingy toton limé kuasa de Mori Keraéng?”

39Landing hitu, isé toé ngancéng imbid, ai poli kolé curupn li Yésaya:

40“Hia poli pandé buta matad, agu tadu salang naid kudut néka ita le matad agu néka idep oné naid, itu kali holés, wiga Aku pandé ina isék.”

41Curup ho’o di Yésaya ai hia poli ita dirapn agu poli curup latang te Hian.

42Maik dod kolé oné mai isét tu’a ata imbi Hiad, maik landing lata Parisi, isé toé tura tulak, boto kenis.

43Ai isé céwé ngoéng hiang cama manusia, itu po hiang Mori Keraéngs.

Curup de Mori Yésus Ata Beté-bicar

44Itug kali kepokn Mori Yésus, taéN: “Céing kaut ata imbi Aku, hia toé imbi Akuy, maik imbi Hia hitut poli wuat Akun;

45agu céing kaut ata ita Aku, hia ita Hia hitut poli wuat Aku.

46Aku poli wa’u oné lino ho’og ného gérak, kudut néténg ata situt imbi Akus, néka ka’éng oné nendeps.

47Agu émé ca ata pinga curup Dakuy, maik toé pandés Liha, Aku toé beté-bicarn, ai mai Daku toé kudut beté-bicar lino, maik kudut ba selamak hia.

48Céing kaut ata toé tiba Aku agu toé séngét reweng Daku, hia poli manga ata te bicarn, ngong curup hitut poli taé Laku, hituy te bicar hia du cemol lino.

49Ai curup Daku situ toé oné mai mu’u Rug Aku, maik hi Ema hitut wuat Aku. Hiay ata perénta Aku, kudut wéwa apa situt paka tombos Laku, agu caings Laku.

50Agu pecings Laku perénta situ Diha ngong mosé léwé lén. Jari, apa situt curup Laku, caings Laku ného situt baté curup Diha Ema oné Aku.” <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran