Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

To’on Mori Yésus (Mat 28:1-10; Mr 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Du leso laring cain minggu hitu le gula ucap du nili-nelak kin tana hi Maria Magdaléna, ngo lé boa de Mori Yésus, agu ita liha watu tadu boa polig na’a pé’angn oné mai boan.

2Itug kali mburukn hia kawé hi Simon Pétrus, agu ata nungku bana hitut momang le Mori Yésus, mai taén ngong isé: “Mori Yésus polig emi latan oné mai boan agu toé kolé pecing lami niay wan lolingn Hia.”

3Itug kali ngon hi Pétrus agu ata nungku bana hitu, ngo lé boas.

4Isét sua mburuk cama-cama, maik ata nungku bana hitu mburuk céwé gélang itu po hi Pétrus, wiga cai oloy lé boa.

5Hia ngandek nggere-onéy, ita towé wuwusN wa tana, maik hia toé ngo bonéy.

6Caig hi Simon Pétrus musi mai hia, agu lampuk ngo boné boa hitun. Ita liha towé wuwusn wa tana.

7Maik towé mboku hiot baon manga éta ulu de Mori Yésusy, toé na’a ruis wuwusn hitu maik lupi palé banan agu poli lepetn.

8Itug kali onén kolé ata nungku hitut bana, hiot bao cai olo lé boa, itas liha agu imbiy.

9Ai lawang ho’o toéd pecing lisé curup de Surak Nggeluk te Hia to’o kolé oné mai ata mataN.

10Itus kali koléd ata nungku situ nggere-oné mbarud.

Mori Yésus Toto Wekin Agu Hi Maria Magdaléna

11Maik hi Maria hesé ruis boa hituy agu rétangy. Cang agu rétangn hia ngandek nggere-oné boa hituy,

12agu itas liha sua taus malékat paké ceca bakoks, hiat cengata lonto éta mai uluN agu hiat cengata wa wa’iN oné osang baté lolingn Mori Yésus.

13Mai taé de Malékat situ agu hia: “Endé, co’o tara rétangm hau?” Mai walé de Maria agu isé: “Mori daku polig emi latan, toé pecing kolé laku nia na’an Hia lata?”

14Du poli curup hitun, holés hia nggere-musi, ita Mori Yésus hesé nituy, maik toé pamotg liha te hituy Mori Yésus.

15Mai taé de Mori Yésus agu hia: “Endé, co’o tara rétangm hau? Kawé céing hau?” Nuk di Maria ata hitu ata lami po’ong, mai taén ngong Hia: “Keraéng, émé ité hitut emi Hia, toi koé agu akuy niay wan na’an lité kudut ngancéng emin laku.”

16Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Maria!” Holés hi Maria, agu mai taén le curup Ibrani: “Rabuni!” ngong: “Gurug!”

17Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Néka cau Aku, ai Aku toé di ngo éta hi Emag, maik ngo oné taung asé-ka’é Daku, agu tura oné isé te ho’on Aku te ngo éta Emag agu Ema de méu; éta Mori Keraéng Daku agu Mori Keraéng de méu.”

18Ngoy hi Maria Magdaléna agu mai taén agu ata nungkun: “Aku poli ita Mori Yésusg!” Agu te Hia kolé ata curup sanggéd taung situ agu hia.

Mori Yésus Toto WekiN Agu Ata NungkuN (Luk 24:36-39,47-49)

19Du wiég tana, leso laring cain minggu hitu sanggéd ata nungku de Mori Yésus impung oné ca osangs, situt tadu taungs parad, ai isé rantang ata tu’ad Yahudis. Rémé nggitun caig Mori Yésus agu hesé oné be réha iséy agu mai taén: “Hambor agu meler oné méu.”

20Agu poli tombo hituN, Hia toto liméN agu pucuN oné isé; ata nungkuN situ naka taungs du ita Morid.

21Cangkalin kolé Mori Yésus taé agu isé: “Hambor agu meler oné méu. Cama ného hi Ema wuat Akuy, nenggitu kolé te ho’on Aku wuat méuk.”

22Agu du poli curup nenggituN, Hia pur iséy, agu mai taéN: “Tiba ga Nai Nggeluk.

23Émé ampongs le méu ndékok data, ndékok data situ te ampongs, agu émé mai taé de méu, ndékok data kong kid mangad, ndékok disé manga kid.”

Mori Yésus Toto Wekin Oné hi Tomas

24Maik hi Tomas, cengata oné mai ata nungkuN situt campulusua, le caron hi Didimus, toé manga cama-cama agu isén du mai nitun Mori Yésus.

25Maig taé data nungku iwod situ agu hia: “Ami poli ita Mori Yésusgm!” Mai walé di Tomas agu isé: “Émé toé di ita laku pakét paku oné liméN agu toé di puci mosog oné palang lewo paku hitu, agu toéd puci limég oné pucuN, toé kéta imbi cekoén laku.”

26Alo leso nitu main, ata nungku de Mori Yésus impung kolés oné mbaru hitu agu hi Tomas manga cama agu iséy. Ngai tadud para, cain Mori Yésus agu hesé bahi-réha iséy, maig taéN: “Hambor agu meler oné méu.”

27Poli hitu mai taéN ngong hi Tomas: “Puci oné pucu Daku mosom, agu lélo limé Daku, agu puci onén limém oné pucu Daku! Hau néka toé imbi koléh, maik imbi kali ga.”

28Mai walé di Tomas agu Hia: “Yo Mori agu Mori Keraéng daku.”

29Mai taé de Mori Yésus agu hia: “Landing le poli ita Akum, tara imbim hau. Mosé di’a isét toé ita, maik imbis.”

Betuan Injil Ho’o Tara Tulisn

30Bo ngai dod tanda lenget bana ata pandé de Mori Yésus wa ranga data nungkun, ata toé tulis oné buku ho’os,

31maik sanggéd so’ot mangad poli tulisd kudut imbi le méu te Mori Yésus hitu hi Mesias, Anak de Mori Keraéng, agu landing imbis hitu, méu manga mosés oné ngasang Diha. <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran