Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

1Ale kam Sasarainamai! Kau pei nurepdem kam sipuaaili ka taikebbukatta siburú ka tetret aratut si Mose. Ai kunemi sia tinobut, bailiu tá anai sinaila sia apa pá, aratalipoki Koat Simabonan.

2Bulé ioi ibailiu sia sipasitutut si Mose, buítá turau sia ka tinobut samba ka bagat koat.

3Rakom sangamberidda kan siripot ka puketsanan simakeré

4samba raló leú et ló siripot ka puketsanan simakeré. Sangamberidda araló ka leleu bulak puketsanan sipaalei sia; leleu bulak néné, iaté Kristus.

5Tápoi kenanen kisé, maigi sia sitaimaangkat bagat Taikamanua masiitsó sia. Iaté lulunia apareppa sia simamatei ka simatangeu.

6Sangamberinia néné kelé sara toggaiat ka sia, masiparepdem sita bulé buí taobá kam mugalai sikataí kelé taikebbukatta néné.

7Samba leú et iparepdem sita, buí tabuluji kam sabulungan kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda néné. Ka Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké, sipasikukua kisé, "Iageti taddaakérangan leú et nia tai bangsa mukom samba muló samba muturú rapaniddogi sabulungan."

8Buí leú tagalai kam pusilaingeat, kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda. Aipoí kalulut gagalaiakéra kelé néné, bailiu bara kamamateira; ka bagat sangagogoi ai sia rua ngapulu telu ngaribu igidda.

9Buí tasibo kam Taikamanua, kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda taikebbukatta siburú; pat matei sia ipataútaki sia ulou simalagá sot.

10Buí leú taputetet, kelé sigalaiakenenda ilétalaga ka talagadda taikebbukata, pat subuakénangan sia Malaikat Kamateiat.

11Sangamberinia sipuaaili ka tubudda néné, bailiu nia toggaiat ka sabagei. Ialeú et sangamberinia atusurat'aké ibara repdementa ka sita. Aian lé poí sita ka tetre sialu.

12Oto kasei sipaatu maron'an tonem bagania, kau ipagaba buí ibelé.

13Aipoí sangamberi pasisiboat siooi ka tubumui, pasisiboat simarei-rei ka sirimanua peilé. Tápoi mariu-riu lé irepdem palelengan nia Taikamanua. Tá iooreaké kam Taikamanua ioi pasisiboat ka tubumui pat saliu ronmui. Ka tetret iorak kam pasisiboat, sedda te tetrenia iaké ka kam enungan Taikamanua, bulé numaron kam, ioi nuom'aké kam nia.

14Oto ale kam Sasarainamai simanuntut bagakku, buítá nupuasaki kam nia baga buluat néné.

15Kelé ka tubudda simasiku paatuat kupanibo néné ka matamui. Kam'an lé masipaaatu sikuakku néné ka bagat paatuatmui.

16Ai sita muloló anggur samba aitakukua kam surá ka tubut Taikamanua, tá pá nia nenda masipatotoilá patabbaratta ka tubut Kristus ka kamateiatnia? Samba ka tetret aitapaaabbó roti tapukom kam sambatta, tá pá nia nenda masipatotoilá patabbaratta ka tubut Kristus?

17Kalulut sarat sara lé roti, lepá komtangan nia sangamberitta ka sita roti sisara néné leú et, bailiu sisangatubungan lé sita simigi néné.

18Igbuk peite kam sia tai Jahudi. Sia sipukokom kan sibuluakenen ka kudduat buluat, aibailiau sia sara ka kudduat nenda.

19Aponia kukukua sené? Bulungan elé kan sibuluakenen ka sabulungan néné tá anai katukolobatnia.

20Tá nia kukukua! Kukukua geti iaté, sibuluakenenda ka sabulungan ka kudduat buluat, tá ka tubut Taikamanua arabuluaké nia, tápoi ka tubudda lé paketsa-ketsat sikataí. Tá kuobá nupusara kam ka tubut ketsat sikataí.

21Bulat tá momoi, lepá nupuloki kam pulokat Tuhan, pulokimuian mitsá pulokat sanitu. Tá momoi, lepá nupukom kam ka mejat Tuhan, pukommuian leú et ka mejat ketsat sikataí.

22Kipa, taleú ai lé nukikiddiy kam ibara tutut bagat Taikamanua? Sita peilé poi maron ka tubut Tuhan?

23Arakua sirimanua, "Momoi tagagalai kam apa pá siobáta." Oo kirénangan tedda momoi! Tápoi tá sangamberinia siobat bagatta, nenda ai kauta nia. "Momoi tagagalai kam apa pá siobata", tapoi tá sangamberinia siobáta nenda sipaerú purimanuaiatta.

24Buí ibara sara sigaba sarat purimanuaiatnia sarania. Buítá sangamberi masibebesíaké sikau puuktunganda leú ka sia sabagei.

25Tá tukekera nukom kam sene ngamata akkulat tarimeu ka pasakiat akkulá. Tá leú nubebesíaké kam nulelek'aké kam nia boikí, kenanen makei-kei bagamui.

26Aipoí beri ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Taikamanua lé sibakkat sangamberinia néné, samba sangamberi sibabara ka bagania."

27Ké ai sia sipasisosogai kam mukom, siló kam pasogaiatda, kenanen nia néné taú tai Kariten. Iageti apa itattat'aké, kommuian leú et nia. Báan bebesíaké kam nulelek'aké kam kaipa kabaraiatnia kan néné, bulé buí ibara kei-kei ka bagamui ka kam.

28Tápoi ké geti ai sia sipasikukua ka matamui, "Arabuluakéan te ka sabulungan kan néné," iapeité taikommuian nia, nujago kam katuerukatnia elé nujago kam kei-kei ka bagania ka sia sipasikukua ka matam néné.

29Kukukua sené, tá agai bagam ka baga, tápoi agai bagania lé néné sikua ka matam. Tápoi elé ai sia sikua ka matam kisé, "Isasaila kodda aku kugalai siobáku, kalulut masisurú sipinaatudda ka bagat paatuatda sabagei?

30Ké ka surat bagakku ka tubut Taikamanua baí kukom kan néné, raaanu peilé kodda aku kukom kan néné, beringan aku ai lé kukukua surá ka tubut Taikamanua kalulut kan néné?"

31Oto aponia pá nugalai kam, mukom elé muló pá, kau nugalaiaké kam sangamberinia néné masilatsat'aké onin Taikamanua.

32Kau nupuparaboat kam bulat sipulelelek, bulé buí kalulut paraboatmui sitaimaerú, baraakémuian jodda sabagei; iaté tai Jahudi pá nia néné, elé taú sipuoni tai Jahudi, elé sapaamian Taikamanua.

33Ului kam paraboatku. Sarat kubesíaké lé imaangká bagadda sangamberi sirimanua ka tubukku, tápoi tá masialá bagadda kugagalai bulé ibara uktukku sarakku. Bulat besíakenenku geti, iaté bulé rasiló sangamberidda puaragat sibara ka Taikamanua. <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran