Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Ului kam galai tubukku, kelé kaku kutut galai tubut Kristus.

2Bulat surá lé kukua ka tubumui, kalulut mariuriu nurepdem kam aku, sambat mariu-riu leú nureddet kam sigalaiakenenku ka tubumui.

3Tápoi ai peilé mitsá sené sara kuanenku ka kam, bulé nuagai kam nia, iaté néné, sangamberi taimanteu siutéaké sia iaté Kristus, siutéaké tainanalep, iaté taimanteura, iageti, siutéaké Kristus iaté Taikamanua.

4Ké ai tabbot utéra taimanteu rapaniddou, elé rapungantoman ka matat siberikabaga, sigalaiakenenda néné, masipaloloi Kristus lé aragalai.

5Tápoi ka sia tainanalep, ké tá anai tabbot utéra komang rapaniddou, elé rapungantoman ka matat siberikabaga, oto sigalaiakenenda néné, masipaloloi simanteura lé aigalai. Aipoí kelé atukuiló lé alainia sinanalep néné.

6Oto ké ai sia tainanalep sitaiobá masitabut utéra komang, maerú peilé tukuiló alainia. Tápoi ké tukuiló baí alainia sinanalep néné, kelé sara paloloiat lé ka tubunia. Oto maerú peilé ikau tabbot uténia komang.

7Buían leú ratabbó utéra ka sia taimanteu, aipoi nia ka sia masitularat'aké ka sita putubuat Taikamanua, elé masitularat'aké ka sita pulatsanan Taikamanua. Tainanalep leú masitularat'aké pulatsanan simanteunia.

8Aipoí tá ka tainanalep aibaraaké taimanteu Taikamanua, tápoi ka sia geti tainanalep ka taimanteu lé arabara.

9Tá kaluludda tainanalep aitubaraaké taimanteu néné, tápoi kaluludda lé taimanteu.

10Oto bulé imangká bagadda samalaika, bailiu ka sia tainanalep buítá ratabbó utéra komang, masipatoilá ai nia ka tei kupkumen simanteunia.

11Tápoi siripot sipasesese ka puririmanuatta tai Kariten, tá ragagalai tainanalep murimanua saradda, tá sambadda taimanteura; iageti beri leú ka sia taimanteu tá ragagalai murimanua saradda, tá sambat sinanalepnia.

12Aipoí kenanen ka taimanteu aitubaraaké ka sia sinanalep siboiki, tápoi lepá putú-túnangan matadda ka sia taimanteu ka tainanatep; iageti sangamberinia sibabara néné, Taikamanua lé aibaraaké nia.

13Paatu peite kam ka kam; mateú leú ka bagamui, ké sitá tabut uté komang, ipaniddou ka Taikamanua sara sinanalep ka matadda siberikabaga?

14Kelé siitsóta simarei-rei ka sirimanua, atugelaiakéan ka tubumui, taimateúnia imananta ka sia alaira taimanteu.

15Tápoi ka sia geti tainanalep, aitukau alainia bulé itabbó uténia. Sarapei mitsá sara ka tuumun ka tubunia lé ké mananta alainia.

16Oto, ké ai sia sipauukle kalulut néné, sarat néné lé kuanenku ka tubudda iaté, sita néné, elé sia sabagei sapaamian Taikamanua, ké simarei-rei baí nia sarat sara lé simatukle tagalaiaké kam ka bagat paamian; tá anai bagei.

17Ka kuanenku néné, bulat tá kuumum kam. Tá masibaraaké katuerukat nuparururú kam maniddou, tápoi sitaimaerú lé.

18Siboikí akuarep, ka parurukatmui ka paamian, ai mungkuat sitaipaobá; mungkuat sara ka mungkuat bagei. Kupaatu aisesese goisó sikuadda néné.

19Kirénangan amateúan ibara karaganan ka talagamui; bulé imatoilá kasei bulat tai Kariten sipulelelek.

20Tá mukom Komen Sipunenan nugagalai kam ka parurukatmui.

21Aipoí kelé nupukom kam, siolaaké ka siana, nualá kam kanmui leú et, pat taibaranangan ka sabagei, ialeú et sabagei pat bara puinengra.

22Nugagalai kodda kam kelé nenda? Tá poi anai lalepmui? Momoi nupukom kam sedda ka lalepmui. Taleú masipaloloi, elé masipakaila simagebá lé nugagalai kam? Kuumun'aké pá galai tubumui néné? Taatte matsí! Bulat tá kuumun kam, lepá.

23Aipoi bulat sibara kai Tuhan lé singantruakenenku ka tubumui; iaté ka soibónia nenda, ka tetret arapajo Tuhanta Jesus, alánangan roti,

24lepá aikua surá ka tubut Taikamanua, kalulut roti néné, paabbónangan nia, kuanangan ka matadda sipasiuuluinia, pelé ngangania "Nia té néné tubukku, segéakenen punu tubumui, galaiaké kam néné pasirepdemmui aku."

25Kisedda leú et kelé ailepá arapukom, alánangan pulokat sibara anggur, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, pelé nga-ngania, "Anggur néné, iaté Pakerekat Bagat Taikamanua sibau, sisah'akenen ka logauku. Senen nuló kam nia néné, galaiakémuian nia, pasirepdemmui aku."

26Kirénangan tedda, senen nukom kam roti, elé nuló kam anggur néné, anupaarep'an te kam katuareman kamateiat Tuhan, pat aili ka kaoijanannia.

27Oto, sia sikom rotit Tuhan, elé sipasiloló anggur Tuhan, ka enungan sitaimateú, amajongan sia ka tubut Tuhan, sipasibubuluaké tubu sambat logaunia.

28Buítá raitsó boikí tubudda senen sirimanua, iapeité oi rakom roti elé raló anggur néné.

29Aipoí ke ka pukokomra roti, elé ka pulolóra anggur nenda, tá ai rapaatu, Pukoman Sipunenan néné, iaté siorak ka tubut Tuhan le; oto pukokomra elé pulolóra nenda masibaraake ukuman Taikamanua ka tubudda lé aragalai.

30Iaté lulunia maigi sia ka talagamui simabesí samba simasaggo tubu; samba leú ai sia simamatei.

31Ké tebaí taitsó kam tubutta boikí, tá iuukum'aké sita Taikamanua.

32Tápoi kenanen iuukum'aké sita Taikamanua, masibó-bó sita lé, buí iorak sita ukuman sambatta taikapolak néné.

33Oto, ale kam sasarainangku, ké parurú kam mukom, ka Pukoman Tuhan, kau nupangena kam.

34Ké ai sia simalaje kau rapukom boikí ka lalepra. Ké nulelek'aké baí kam néné, bailiu parurukat paniddogatmui néné, tá sibaraaké ukuman Taikamanua ka tubumui leú et. Iageti pagalaiat sibabara bagei, teret oikungan lé geti kubalou kam, kolouakékungan nia ka matamui. <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran