Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

1Oto kisedda leú et ka kam tainanalep, buítá mareddet kam ka taimanteumui, bulé ké ai ka talagadda sitaimatonem baga ka tubut katuareman sibara ka Taikamanua, oto paraboatmui nenda te ikakau sia mutonem baga. Samba tá leú nukukua kam apa pá ka tubudda,

2ai lé poí raiigbuk paraboatmui simaerú, samba surúmui ka arat.

3Buí sarat ka simatotoilá lé pulalaingen tubumui, kelé masipatulai alai, elé masipakei pulaingeat, elé masipakei bibilet simakeppu saki.

4Tápoi buítá ka bagat paatuatmui lé ibabara pulaingeat tubumui, iaté pueerut paraboat ka leppet baga, samba ka aban baga. Iaté nenda pulaingeat simatom, sipasesese ka matat Taikamanua.

5Kisé te aragalaiaké ka sia tainanalep siburú, simasurú ka arat, sipukakaronan ka tubut Taikamanua, rapalainge tubudda ka purereddetra ka taimanteura.

6Ka sia si Sara, kisedda leú et aigalai, mareddetnia ka tubut Abraham, samba ioniaké nia tuannia. Oto kam ka kam leú et kineneiget, tatogat Sara lé tuooniaké kam, ké nugalaiaké kam simaerú samba tá malotó kam ka tubut apa pá.

7Ialeú et kam taimanteu, kau bulat nuagai kam murimanua ka tubudda tainanalepmui, ka agaimui kolou, ka sia tainanalep néné, simaluluk tubu lé. Oto surú kam sia, aipoí ai lé sia ka tubumui, samba rasisiló panguruat sibabara ka Taikamanua, iaté puririmanua sipulelelek. Oto galaiaké kam néné, bulé tá bara sisaila paniddogatmui.

8Oto katumuinekatnia, iaté: Kau imakeré bagamui samba paatuatmui. Kau nupanuntu kam baga pasasambamui kelé sipusasaraina. Samba kau nupakaté kam baga samba imarepé paatuatmui.

9Buí nusiliaké kam jo silit jo, elé laga silit laga; tápoi tiddou lé kam panukanan sibara ka Taikamanua, kelé silinia. Aipoí aisogai kam Taikamanua, bulé nusiló lé kam panukanan sibara ka tubunia.

10Ka Buko Sipunenan leú et, ai aikua kisé, "Kasei siobá masinanam puririmanua samba masipuuktungi gogoi simaerú, kau ijago ngu-ngunia, bulé tá ikua sikataí samba tá imuneng'aké boko.

11Buítá iareuaké tubunia ka sikataí, samba igalaiaké simaerú; buíta bulat malelek iperjuang'aké ibara paabanan.

12Aipoí mariu-riu lé iritúaké sia Taikamanua, siobá masitut siobat bagania, samba mariu-riu lé iarepi paniddogatda si Tuhan tápoi isasaggangi lé sia si Tuhan sigalai sikataí."

13Kasoniangan lé iobá igalai sikataí ka tubum, ké magou-gou bagamui masigalaiaké simaeru?

14Tápoi kenanen baí mangorik kam kalulut gagalaiakémui simaerú, mauktuk kam! Buí numalotó kam ka tubudda kasei pá, samba buí imakarat bagamui.

15Tápoi ka bagat paatuatmui, kau nukau penghormatan simakokoi ka tubut Kristus siripot puooninia si Tuhan. Samba buítá mariu-riu tarekmui masialegi sia sangamberi sipasinonou-nou ka tubumui pagalaiat pukakaronan baga siikep'akenenmui.

16Tápoi buítá ka leppet baga samba ka hormat nugalaiaké kam nia. Samba bulé maliná pupaatuananmui, bulé ké rapakataí nga-nga ka tubumui kalulut lelek puririmanuamui siripot puoonimui sipasiului Kristus, bailiu mailaddangan sipakataí nga-nga ka tubumui.

17Oto maerú peilé nupangorik kam, kalulut gagalaiakémui simaerú, ké iteúaké baí nia Taikamanua, buí lé nupangorik kam, kalulut gagalaiakémui sikataí.

18Kalulut ka sia Kristus sarat sangamitsá lé aimatei, tápoi teret buru-burú katukaunannia, kalulut jodda sirimanua; samba bailiu matei sara sirimanua sitá anai jo, kalulut sirimanua sijo. Aigalaiaké kelé kisedda Kristus, bulé ioi ipalulu kam nuei kam ka tubut Taikamanua. Atumateiaké nia siripot ka putubuat, tápoi aturimanuaaké nia mitsá siripot ka puketsanan.

19Ka bagat ketsat, ei nia masipaarep katuareman sibara ka Taikamanua ka tubudda paketsa-ketsat sipenjaraakenen;

20iaté ketsatda sitaimareddet ka tubut Taikamanua ka tetret Noak. Ka tetret nenda, bulat aiom'aké Taikamanua ingena teret lepat igalai kapania si Noak. Oto sarat sia sikukuddu ka kapá, iaté igidda sangamberidda, ai sia balu, atubelaaké ka eba sabeu.

21Oto sibabara nenda, tupasikat'aké nia ka tubut pasiraukat kineneiget, sipasiaarauaké kam. Pasiraukat néné, tá punen pasilinakat tubu ka sangamberinia pulolinan, tápoi kelé palelengannu lé, ka tubut Taikamanua, sibara ka bagat paatuatnu ka baga simaerú. Pasiraukat néné iaté masipaarau kam kalulut katususurut Jesus ka simamatei,

22samba atusakaian nia ka manua. Kineneiget aian nia muuté sambat Taikamanua, masiutéaké sangamberi malaika, sangamberi sauté samba sangamberi sibara gege. <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran