Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 3 >> 

1Iaté lulunia, aku néné sipuoni si Paulus, atupenjaraaké aku, kalulut Jesus Kristus, sibailiu puuktunganmui kam, taú sipuoni tai Jahudi.

2Kupaatu anuarep'an kam, kalulut erut bagania Taikamanua, akénangan ka tubukku galajet néné, kalulumui.

3Aipatoilá samba aipoiliat ka tubukku Taikamanua, rencanania, kelé sara keleatnia. (Néné akusurat'akéan siboikí, tápoi tá mananta,

4ké nubatsa baí kam nia ka kam, agaimuian nia ka kam, keleat pagalaiat tubut Kristus, kelé agaiku nia kaku.)

5Siburú, bulat beri poiliatna nia ka sirimanua, keleatnia néné. Tápoi kineneiget, bulat tubut Ketsat Sipunenan'an lé, amasipoiliat, ka tubudda tai apostel, sambat ka tubudda tai nabinia.

6Keleat Taikamanua néné, iaté: Kalulut Katuareman Simaerú, silórangan nia, ka sia taú sipuoni tai Jahudi, panukanan sibara ka Taikamanua. Siburú panukanan néné, sarat uktukra lé saratda bangsa Jahudi aitutarek'aké. Sia taú sipuoni tai Jahudi, aibailiuan sia laddou sara tubu simakeré, samba leú et sia, néné rasisiló leú te ka sia sangamberi sitonéakenen Taikamanua, sibara ka tubut Kristus.

7Aiaké kaku Taikamanua panguruat, iaté galajet masipakakra Katuareman Simaerú. Oto sibara ka geget Taikamanua sipugagalai ka tubukku lé, akusiló panguruat néné.

8Ka talagat sangamberi paamian Taikamanua, aku lé bulat sigoisó tiboi tubu. Tápoi kenanen kisedda, ka tubukku lé, aiaké nia Taikamanua, panguruatnia néné: iaté galajet masipakakra Katuareman Simaerú, pagalaiat pukayoat Kristus, sitá anai kasappurat, ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi;

9bulé kalulut aku, agairangan nia, ka sia sangamberi sirimanua, kipa ipaeerú Taikamanua, Sibaraaké manua sambat polak néné, igalaiaké sirencanaakenennia, sipinakele nia, baranangan ka panandaatnia peilé, ka tubudda taikapolak.

10Sipinaatunia poí ka sia Taikamanua, bulé kineneiget, kalulut sapaamian, agairangan nia sangamberi sibara gege ka manua, ngamataat pusisikut paatuat Taikamanua.

11Sigalaiakenen Taikamanua néné, iaté ka siripokat sirencanaakenennia, sitaitatakkí, baranangan siburú, iaté simatotoilá, ka sigalaiakenen Jesus Kristus Tuhanta.

12Oto kaputotonem baga ka tubut Kristus, samba kalulut pusaraatta ka tubunia, akénangan ka sita kebebasan, masilegeri Taikamanua, bulat sibara ka tonem baga simasut.

13Bulat paniddogatku ka tubumui iaté; buí imakarat bagamui, kalulut pangoringan siorikku kalulumui, aipoí sangamberinia néné, sibailiu katuerukatmui lé.

14Iaté lulunia kupurerekkuk, maniddou ka matat Ukkui.

15Sibara ka tubunia lé, arasiló ka sia sangamberi sikukuddu ka manua sambat ka polak, galai tubudda sikokoiakenen.

16Amaniddou aku ka tubut Taikamanua sipulubeunan, bulé iparon pupaatuananmui, kalulut Ketsatnia.

17Bulé kalulut tonem bagamui ka tubut Kristus, kuddu Kristus ka bagat paatuatmui, oto nuntut bagangan lé ipubobongan samba ikukup-kup'aké puririmanuamui.

18Amaniddou aku ka tubut Taikamanua, bulé makeré kaooi nia nukeruji kam nia sambamui sapaamian Taikamanua, kipa lionia, nantania, buaknia, samba kerunia nuntut bagat Kristus,

19sitaioi isinogi nia pupaatuananda sirimanua. Bulé nuagai kam nuntut bagat Kristus, pat tim ka tubumui pagalaiat putubuat Taikamanua simasut.

20Oto kalulut geget Taikamanua, sipugagalai ka tubutta, galaiakénangan nia ka tubutta Taikamanua, saliu peilé siniddouta elé sipinaatutta.

21Bulé sarat Taikamanua tuumun'aké simariu-riu, pat paninínangan tubunia ka paamian, kalulut Jesus Kristus. Tuumun'aké lé Taikamanua, teret buru-burú! Amen. <<  Efesus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran