Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Iageti ai ka paamian Antiokia tai nabi sambat tai guru, iaté si Barnabas, si Simeon oniakenenda si Pusú, si Lukius sibabara ka Kirene, si Menahem sikeré pauragatda si Herodes, samba leú et si Saulus.

2Ai sia maniniddou ka tubut Tuhan sambat mupupuaso, kuanangan ka matadda Ketsat Sipunenan, "Piliy kam kaku si Barnabas sambat si Saulus, bulé ragalai galajet siteúakenenku galaiakenenda."

3Oto kelé ailepá arapaniddou sambat arapupuaso, tonem'ake'rangan kabeira ka tubut Barnabas sambat ka tubut Saulus, lepá koiniakérangan sia ruada.

4Kalulut pakoiniat Ketsat Sipunenan, eirangan leú et tai Barnabas sambat tai Saulus ka laggai Seleukia. Baradda sedda, pulajoddangan raailiaké laggai Siprus.

5Kelé arasegé ka laggai Salamis, segéakérangan tiboiet Taikamanua ka uma paniddogatda tai Jahudi. Iageti ka sia si Johannes Markus, masirop sia ka puenunganan lé igagalai.

6Oto gejengiddangan nia sangaliot nusa nenda, pat aili sia ka Papos. Sedda paailiddangan leú et sara tai Jahudi sipuoni si Bar Jesus. Si tukang sihir lé nia, tápoi aikua lé tubunia sara nabi.

7Si Sergius Paulus gubernurda ka nusa nenda, bulat alei tukang sihir. Bulat simaagai paatuat samba simasiku paatuat lé nia si gubernur néné. Oto sogainangan sia tai Barnabas sambat tai Saulus kalulut obána masiarep tiboiet Taikamanua.

8Tápoi aisaggangi lé sia tai Barnabas sambat tai Saulus si Elimas si tukang sihir néné, kalulut ibesiaké nia si Elimas (iaté katukolobat oninia ka nga-ngan Junani) buí imatonem bagania si Gubernur ka tubut Jesus.

9Tápoi sop-sopnangan nia Ketsat Sipunenan ka sia si Saulus, sipuoni si Paulus. Iageti kinerenangan matat tukang sihir nenda.

10Kuanangan ka matania, "Ale turot patajuat, togat sinitu! Bulat saggak sangamberi simaerú lé ekeu néné. Táan koí anuariaké masipakataí sipinaatut Taikamanua masipaarau sirimanua?

11Oto kineneiget bulé nuitsó nia iukum'aké ekeu si Tuhan! Mapepeset'an te matam, pat taimakoinongnangan nuitsó torot sulu piga ngagogoi pá burúnia." Iangan leú et nia againangan tubunia si Elimas kelé ai ka matania simagep-gep isakkeri matania, pat pagagónangan leú et nia masigaba sipalulunia.

12Kelé aiitsó nia ka sia si gubernur sipuaaili néné ka tubut Elimas, matonemnangan bagania ka tubut Jesus, aipoí bulat makisei ka bagania masiarep ngantoman siorak ka pagalaiat tubut Tuhan.

13Baradda ka Papos, pulajoddangan leú et tai Paulus sambat saaleinia ka Perga ka Pampilia. Sedda kaddiuakénangan sia si Johannes Markus itoili ka Jerusalem.

14Iageti baradda ka laggai Perga, riu-riuakérangan puenungananda ka Antiokia ka Pisidia, lepá ka gogoi Sabbat kuddu sia ka uma paniddogat.

15Lepá arabatsa Bukotda tai Nabi, koiniakérangan sia siutéaké uma paniddogat ranou-nou si Paulus sambat saaleinia, pelé nganganda, "Ale kam Sasaraina, ké ai nupaaatu kam masikau panganturat ka tubudda néné, pangantrumuian sia."

16Iageti puriónangan leú et si Paulus, maí-maíakénangan kabeinia kelé sara toggaiat, kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasarainangku bangsa Israel samba leú et kam sangamberimui sené saaleimai sabagei, simasurú ka arat Taikamanua! Arep'aké kam sikuakku néné:

17Aipiliyan sia taikebbukatta, Taikamanuanda sabangsa Israel, samba aibailiuakéan sia sabangsatta sara bangsa sabeu ka tetret ai sia mukukuddu ka laggai Misir kelé taitoi. Tápoi lepá ka gege sabeu, belaakénangan sia ka laggai Misir.

18Om'akénangan bagania Taikamanua ka galai tubudda ka simatangeu ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia.

19Pitu ngabangsa sia igidda aisubuaké ka laggai Kanaan, bulé iparubei nia ka tubudda sabangsa Israel, ibailiu nia bakkatda.

20Ai lima ngotu ngarura burúnia aipuriu-riu sangamberinia néné. Oto lepá aiparubei nia laggai Kanaan néné, kaunangan ka sia Taikamanua, hakim. Oto hakim sikatei-tei iaté Nabi Samuel.

21Tápoi lepá tiddourangan sara rimata. Iageti kaunangan ka tubudda Taikamanua sipuoni si Saul, togat Kis, sibara ka muntogat bangsa Benyamin, sibailiu rimatada ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia.

22Kelé aitukkluaké nia Taikamanua ka uddenan purimataatnia, rióakénangan leú et si Dapid bailiu rimatadda. Oto ka sia kai Dapid, ai aikua Taikamanua pagalaiat tubunia, 'Akusesengan si Dapid togat Isai, iaté sara kilibet bagakku. Nia té néné masigagalaiaké siobat bagakku.'

23Sibara ka punuteteu Dapid te aipatarek Taikamanua ka bangsa Israel sara Rimata Sipaarau, kelé ka sitonéakenennia. Oto Jesus nenda te Rimata Sipaarau.

24Einangan tá itataddaaké galajetnia Jesus, aisogaakéan si Johannes ka tubudda tai Israel, bulé rabauaké paatuatda, bulé turaú sia.

25Samba kei ikappluaké galajetnia si Johannes, aikuangan ka tubudda sirimanua, 'Kasonia aku néné nukukua kam? Tá te aku néné ngenaetmui. Sarat néné lé repdemenmui, kurukku oi nia ka sia; aipoí beringan masirugut sipatunia tá mateú aku.'

26Ale kam Sasaraina sapunuteteu Abraham, samba leú et kam sangamberimui sené simasurú ka arat Taikamanua! Aiakéan ka sita katuareman nenda;

27aipoí ka sia sikukuddu ka Jerusalem sambat sia sautéra, tá airaagai, nia nenda sipaarau. Tá raagai kolou nia sinurat'akenenda tai nabi, kenanen senen gogoi Sabbat rabatsa nia, pat ukum'akérangan Jesus. Tápoi kalulut gagalaiakéra kelé nenda, puailinangan sangamberi siniblaakenenda tai nabi.

28Kenanen tá arasese apa pá ka tubunia sele, bulé imateú tuukum'aké nia ukuman simateiakenen, aratiddou peilé ka tubut Pilatus bulé itumateiaké.

29Samba kelé ailepá aragalaiaké sangamberinia sitususurat ka Buko Sipunenan pagalaiat tubunia, gorosot'akérangan tubunia simamatei ka loiná siliktenga, lepá galak'akérangan nia ka bagat ratei.

30Tápoi lepá suruakénangan nia mitsá Taikamanua.

31Lepá piga ngagogoi pá burúnia patoilánangan tubunia ka tubudda sieei sambadda baradda ka Galilea ka Jerusalem. Sia nenda te kineneiget aibailiu sipasimumuneng'aké pagalaiat tubunia ka tubudda bangsa Israel.

32Oto kai kakai kineneiget kusegéaké kai Katuareman Simaerú ka tubumui: Apa sitonéakenen Taikamanua ka tubudda taikebbukatta,

33aigalaiakéan ka tubutta, aisuruaké mitsá Jesus ka simamatei. Aipoí ka bagat Buko Mazmur sikarua, ai atusurat'aké kisé, 'Ekeu te Togakku, ka gogoi néné aibailiuan aku Ukkuinu.'

34Aisuruakéan nia mitsá Taikamanua ka simamatei. Oto kineneiget táan inananam mitsá kamamatei ka bagat ratei. Pagalaiat néné leú et, ai atusurat'aké kisé, 'Kuaaké ka tubum palelengan simaliná, bulat tubut muaaili, kelé sipinatonéku ka tubut Dapid.'

35Ka ruang bagei leú et ai leú aikua, 'Tá nuooreaké paguguletnu simatopit néné ianau ka ratei.'

36Ailangóan nia si Dapid, samba aturateiakén nia sambadda taikebbukatta, lepat aragalai sangamberi sikuat Taikamanua galaiakenenda. Tubut Dapid simamatei leú et aianauan, oto atatáan sangamberinia.

37Tápoi ka sia geti Jesus, sisuruakenen Taikamanua mitsá ka simamatei, tá aianau nia pat tatá.

38Oto ale kam Sasaraina, kau nuagai kam nia, sibara ka tubut Jesus néné te aitusegéaké ka tubumui katuareman pagalaiat katuappekat jo. Samba bulé nuagai kam nia, sangamberi simatonem baga, tubebelaaké ka sangamberi jo sitaioi iposa surukat Taikamanua siaket Mose.

39(13:38)

40Oto kau nulelek'aké kam nia sipulelelek, bulé buí ipuaili kelé ka sikuatda tai nabi kisé,

41'Lelek'aké kam sipulelelek, ale kam néné siobá masipaloloi! Nukikiseiaké te kam, lepá matei kam! Aipoí kineneiget aikugagalaiaké sara galajet sitaimatonem bagamui, kenanen baí ai sia sipasikokolouaké ka tubumui.'"

42Kelé arakaddiuaké uma paniddogat tai Paulus sambat tai Barnabas, tiddourangan ka tubuda bulé raoi mitsá ka gogoi Sabbat sibabara, bulé rariu-riuaké rakolouaké nia ka matadda pagalaiat sibabara nenda.

43Kelé arabela ka uma paniddogat, bulat maigi sia tai Jahudi sambat tai bangsa bagei sieei muarat aratda tai Jahudi, amei masitut sia. Pangantruddangan leú et sia tai apostel, bulé mariu-riu rakaroni baga panguruat katet bagat Taikamanua.

44Oto ka gogoi Sabbat sibabara, bulat malegre sangamberidda sikukuddu ka kota, amei masiarep tiboiet Tuhan.

45Kelé araitsó nia tai Jahudi sirimanua simigi néné, matutunangan bagadda simakopé. Paloloirangan leú et si Paulus samba saggangiddangan sangamberi sikuania.

46Tápoi bulat amakopé lé gegedda tai Paulus sambat tai Barnabas rakua nia bulat simakolou. Pelé nganganda, "Kirénangan buitá ka tubumui lé bokí itusegéaké tiboiet Taikamanua néné. Tápoi kalulut taiobámui nia masisiló, oto kam'an lé saramui amasiteúaké taimateúmui masisiló purimanuaiat sipulelelek sambat sitaitatatá. Kineneiget kukakaddiuakéan lé kai kam, kuei kai ka tubudda bangsa bagei.

47Aipoí néné lé aikua Taikamanua ka tubumai: Aikua si Tuhan, 'Akusaú-saúan kam bailiu sitoroji bangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, bulé nubaraaké kam puaragat ka sangaliot polak.'"

48Oto kelé araarep nia néné sabangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi, bulat angká lé bagadda simakopé, oto umun'akérangan leú et tiboiet Tuhan. Sambat sia siteúakenen Taikamanua masiikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá, tonem leú et ka sia bagadda.

49Beri leú et ka sia tiboiet Taikamanua mararatnangan ka senen kudduat ka sangaliot laggai nenda.

50Tápoi sia siabeu tiboi tubu sambat tainanalep sibara ka rubeiat simabuak tiboi tubu simalotó ka tubut Taikamanua, arapatubbuji leú et bagadda ka sia tai Jahudi. Tútúakérangan pasaggangan ka tubudda tai Paulus sambat tai Barnabas, sambat usiakérangan sia ruadda ka laggai nenda.

51Iageti só-sóakérangan abu ka reredda aiiraitsó, kelé sara toggaiat, iageti tui sia raei ka laggai Ikonium.

52Oto bulat simakopé angkat bagadda lé sipasiului ka Antiokia, samba sia leú et aisopsop'an ka tubudda Ketsat Sipunenan. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran