Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

1Ka sara gogoi maigi sia sipuukú pajá samba sia oniakenen siberikabaga sikataí paraboat, amei masiarep'aké ngantoman Jesus.

2Kalulut néné pungúngukiddangan nia tai Parise sambat tai guru paamian. Pelé nga-nganda ka tubunia, "Bulat isisiló lé bagei sia sirimanua sikataí paraboat; sarapei bagei amukom sia sambadda!"

3Oto kalulut néné, tiboinangan ka matadda Jesus, pasikat néné,

4"Ké ai baí sia ka talagamui sibara sangotu ngamuneng biri-biri, lepá limai sangamuneng, kipa ipaeerú? Tá isoppi ikaddiuaké biri-biri sisiba ngapulu siba ngamuneng ka simatangeu, iei masigaba simalilimai teret sesena nia.

5Ké aisesengan baí biri-birinia simalilimai, bulat simakopé angkat bagania lé, pat bairatnangan nia,

6iageti toiliakénangan nia. Lepá einangan leú et masisogai saaleinia sambat pabébéakenennia lalep, pelé nga-ngania ka tubudda, 'Kau tapuangká kam baga sambatta, aipoí akusesengan mitsá biri-birikku, simalilimai!'

7Oto kisedda leú te ka manua, bulat puangkakat baga sabeu, kalulut katubabau nia paatuat sara sirimanua, belé peilé ka sia sisiba ngapulu siba, simaroipo baga, aipoí táan leú maperlu rabauaké paatuatda."

8"Elé ké ai baí sara sinanalep sibara bulagat pulu ngaperak iginia, lepá limai sangaperak, kipa ipaeerú? Tá isoppi itunam alito, lepá sabuínangan bagat lalep, masigaba ka senen kudduat, teret sesena nia.

9Kelé aisese nia bulagat simalilimai nenda, sogainangan saaleinia sambat pabébéakenennia lalep, pelé nga-ngania ka tubudda, 'Bulat simakopé angkat bagakku lé, akusese nia mitsá bulagatku simalilimai. Oto konan kam tapuangká kam baga!'

10Kukua ka matam! Kisedda te kopet angkat bagadda ka sia samalaika ké bara sara sirimanua sibauaké paatuatna."

11Iageti kuanangan nia mitsá Jesus ka matadda, "Ai sara ukkui sibara rua tatoga simanteu.

12Oto kuanangan ka sia togania sisulé, ka matat ukkuinia, 'Akéan lé kaku kineneiget, bibiletta sipuoni rubeiatku kaku, Ukkui.' Iageti rubeinangan pukayoatnia ka ruadda tatogania néné.

13Piga ngagogoi pá burúnia, pasakinangan nia bibilet rubeiatnia ka sia, lepá tui-tui nia ka laggai simareunan. Sedda pasapprunangan bulagatnia, musitá galai.

14Kasappurat bulagatnia, aiipó aibara pulajeat ka laggai nenda, oto taddaakénangan iorik pulalaje.

15Iageti einangan leú et mugalai ka tubut sara taikalaggaiat sedda, sipasikokoiniaké nia ka mone masijago sakkoilónia.

16Oto kopet lajenia, repdemnangan masikom kan sakkoiló bulé imaektek. Tápoi kenanen kipa kopet lajenia, beri sia sara sikau kannia.

17Kalepakatnia, bara olei bagania, kuanangan, 'Kapei ka sia sipugagalai ka ukkuiku, sipususukkra lé kanda, tápoi aku geti kaku sené mamateian lé aku laje!

18Oto totoilingan lé aku, kuei ka ukkuiku, kukua ka matania: Amajongan aku Ukkui, ka tubut Taikamanua sambat ka tubum.

19Táan mateú tuoniaké aku togam. Addeakéan lé aku kelé paguguletnu, Ukkui.'

20Iageti toilinangan leú et ka ukkuinia. Tápoi areu peilé nia ka lalep, aiitsóan nia ukkuinia. Oto ka sou bagania, pabalaunangan leú et ukkuinia, iailiaké togania. Kelé aiaili nia, lakkaiakénangan leú et nia, lepá sigguknangan nia.

21Iageti kuanangan ka matat ukkuinia toga néné, 'Amajongan aku Ukkui, ka tubut Taikamanua sambat ka tubum. Táan mateú nuaddeaké aku togam.'

22Oto sogainangan sapaguguletnia Ukkui néné, kuanangan ka matadda, 'Olaaké nuei! Nualá leppei simakopé erú, lepá buluk'akénungan nia ka tubunia. Lepá mitsá usuakénungan sip-sip ka singongaínia, samba kaunungan sipatunia.

23Lepá jájámuian ibatta togat jaui simamómó. Tapukom kam samba tapuangká kam baga.

24Aipoí amateian nia togakku néné, tápoi kineneiget amurimanuangan nia mitsá; amalimaian nia, tápoi kineneiget atusesengan nia mitsá.' Iageti taddaakérangan nia mupunen.

25Ka tetret nenda, ka sia togania sikebbukat, ai nia ka mone. Oto kelé aitoili, iaailingan lé lalep, arepnangan nga-ngan pipiau samba nga-ngan turú.

26Iageti sogainangan sara paguguletnia, nou-nounangan sia pelé nga-ngania ka tubudda, 'Aponia sibabara ka lalep?'

27Aleginangan nia pagugulet, 'Atoilingan nia bagim! Oto koiniakénangan sia ukkuinu, Tuan, rajájá togat jaui simamómó, aipoí aisesengan nia mitsá togania ka ron tubu!'

28Oto pugolúnangan leú et togania sikebbukat néné, pat taiobánangan tugurú ka bagat lalep. Iageti belanangan leú et ukkuinia, nánánangan nia, itugurú ka bagat lalep.

29Tápoi kuana lé nia ka matat ukkuinia, 'Bulat táan tagai burúnia kumomoaké tubukku mugalai, Ukkui, samba bulat beri siddotku sikuam. Aponiangan anuaké kaku? Beringan sangamuneng kambing tápei anuaké kaku, bulé ioi kupuangká kai baga saaleiku!

30Kelé aitoili togam sipasappru pukayoatnu ka tainanalep simaolop tubu, bulat tá amauju anujájá ibania, togat jaui simamómó!'

31Iageti kuanangan ka matania ukkuinia, 'Sirou, kekeu, mariu-riu lé nukuddu sené ka tubukku. Oto sangamberi pukayoatku, ekeu leú et sibakkat nia.

32Oto mateú lé tapupunen samba tapuangká kam baga, aipoí amateian nia bagim, tápoi kineneiget, amurimanuangan nia mitsá; amalimaian nia, tápoi kineneiget atusesengan nia mitsá.'" <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran