Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1Ka sara gogoi, talagat punga-ngantoman nia Jesus masisegéaké Katuareman Simaerú ka tubudda siparururú ka Uman Taikamanua, eirangan leú et tai Imam sabeu, sambat tai guru paamian samba leú et tai bajára tai Jahudi ka tubut Jesus.

2Kuaddangan ka matat Jesus, "Kua peité ka tubumai, kaipa pubakkanannia aioi anugalaiaké nia sangamberinia néné? Kasei amasiaké hak néné ka tubum?"

3Iageti kuanangan nia ka sia ka matadda, Jesus, "Aku kaku leú et, kuobá kunou-nou kam. Kua peité kam ka kam ka tubukku,

4kasei ka hak ka sia ipasiraraú si Johannes? Ka hak Taikamanua, elé ka hakra sirimanua?"

5Oto patibojiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ké takua baí, 'Ka hak Taikamanua,' kuanangan ka tubutta, 'Ké kisedda baí nia, angoi tá imatotonem bagamui ka tubunia?'

6Tápoi mitsá, ké takua baí, 'Sibara ka sirimanua lé haknia,' baijukrangan sita bukkú sangamberi sirimanua, aipoí bulat matonem bagadda punanabi nia si Johannes."

7Iageti kuaddangan ka matania, "Tá kuagai kai."

8Oto kuanangan nia ka sia ka matadda, Jesus, "Ké kisedda baí nia, aku kaku leú et, tá leú et kukukua ka matamui, kasei ka hak kugagalaiaké sangamberinia néné."

9Iageti tiboinangan ka tubudda Jesus, pasikat néné, "Ai sara sipasiuuremi sangamata monen anggurnia. Lepá sewaakénangan nia ka tubudda piga pá sipuukú mone, iageti tui nia ka laggai bagei, kuddu nia sedda simaburú.

10Kelé aiaili tetrenia pasimoneiat buat anggur, koiniakénangan paguguletnia sibakkat mone néné ka tubudda sipuukú mone, masialá rubeiatnia ka sia. Tápoi arabóbó lé sia sipuukú mone, lepá kuanangan ka matania itoili sitá abbinen.

11Lepá koiniakénangan mitsá sara paguguletnia sabagei; tápoi beri leú et nia ka sia arabóbó samba arapaloloi leú et nia sipuukú mone, lepá kuanangan ka matania itoili sitá abbinen.

12Iageti koiniakénangan mitsá paguguletnia sikatelunia. Tápoi arapabóboki leú et nia ka sia, sipuukú mone, lepá ribbaiakérangan leú et nia ka tei-tei irip mone.

13Kalepakatnia, kuanangan nia sibakkat mone néné, 'Kipangan lé pá kugagalai? Eddangan nia togakku simanuntut bagakkungan lé kukokoiniaké. Tá isoppi rahormati nia!'

14Tápoi itsóra lé nia ka sia sipuukú mone, togat sibakkat mone néné, patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, 'Nia té néné sipasiikep'ake. Tamateiaké kam nia, bulé taikep'aké kam ikep'akenennia.'

15Iageti girit'akérangan nia ka tei-tei irip mone, lepá mateiakérangan nia." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ké toili baí nia ka sia sibakkat mone néné, kipa ipaeerú ka tubudda ka sia sipuukú mone néné?

16Tá isoppi iei masipamatei sia sipuukú mone néné, lepá kaunangan mone néné ka tubudda sipuukú mone sabagei." Kelé araarepnia, kuaddangan ka matat Jesus, "Kupaatu tá!"

17Iageti kinerenangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ké kisedda baí nia, aponia katukolobat tiboiet ka Buko Sipunenan néné? 'Bukkú siribbaiakenenda tai tukang, aibailiuan nia bukkú bongen inan arigi.'

18Sangamberi sibebelé ka uddut bukkú néné, gatsá; samba kasei sisak-sak bukkú néné, bubu bailiu abu."

19Oto kelé aiagai tubudda ka sia tai guru paamian sambat tai imam sabeu sia lé isasailú pasikat Jesus néné, gelairangan ralabá nia ka tetret nenda leú et, tápoi malotó le sia ka sirimanua simigi.

20Oto gabaddangan tetre simaerú. Iageti bulaganiddangan sirimanua, bulé rakau tubudda kelé simaliná paatuat, lepá koiniakérangan sia raei masigaba selet tubut Jesus, rapanounogi nia, bulé ioi rasegéaké nia ka kabei gubernur.

21Pelé nga-nganda ka sia sibulaganidda néné ka tubut Jesus, "Guru, ai lé kuaagai kai sangamberinia sikuam, bulat sineseatnia. Samba ai lé kuaagai kai bulat tai gigígínu nugelaiaké siobat bagat Taikamanua ka sirimanua, aipoí kekeu, bulat tá nurarasei sirimanuania.

22Oto kalulut néné, sibo pei nukua ka matamai, siripot ka surukatta, momoi leú pá tabaya pajá kai Kaisar, elé tá?"

23Tápoi ai lé iaagai Jesus patajuatda néné ka tubunia. Kalulut néné kuanangan ka matadda,

24"Patoilá peité kam ka matakku bulagat sangaperak. Kasei tularat elé kasei oni néné?" Iageti alegiddangan nia, "Kai Kaisar!"

25Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, apa sipuoni kai Kaisar, kaumuian nia kai Kaisar, samba apa sipuoni ka Taikamanua, kaumuian nia ka Taikamanua."

26Oto toilá ka matat siberikabaga tá anai arasese beri sara selet tubut Jesus. Bailiu amumengmeng'an lé sia kalulut kisei ka bagadda masiarep alegiatnia.

27Iageti ei sia piga pá sibara ka mungkuatra tai Saduki masiailiaké Jesus. (Sia néné, iaté mungkuat sitaikatonemi katususurutda sirimanua simamatei.) Nou-nourangan nia, pelé nga-nganda,

28"Guru, siripot sinurat'akenen Mose ka sita: Ké ilangó baí sara simanteu sitá tuppai tubu, buítá italimouaké babaliunia néné sarainania, bulé ibara tuppai tubut silalangó.

29Oto ai sia pitu sipusasaraina. Putalimounangan sikebbukat, lepá langónangan nia tá abara tuppai tubunia.

30Lepá putalimounangan ka babaliunia ka sia sarainania sikarua, tápoi lepá langónangan nia, tá leú et abara tuppai tubunia.

31Oto kisedda leú te ka sia amuaili ka sarainania sikatelunia, sarat kiseddangan, aili ka sarainania sikapitunia.

32Lepá langónangan leú et nia ka sia sinanalep.

33Ka gogoi katusuruat tubu simamatei, kasei ka talagadda sipitu sipusasaraina néné, masipalalalep'aké nia sinanalep néné? Aipoí kapitudda, sarat arapalalep'akéan nia."

34Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Sia sipuririmanua kineneiget lé mutatalimou,

35tápoi ka sia geti simateú tusuruaké ka simamatei, samba sipasiiikep'aké purimanuaiat ka gogoi sibabara, táan mutatalimou sia.

36Aipoí sia néné, kelé samalaikangan lé sia, samba táan mamatei sia. Tatogat Taikamanuangan lé sia, kalulut atusuruakéan poí sia ka kamateiat.

37Beri leú poí ka sia kai Mose, bulat makolou aikua nia katususurudda mitsá sirimanua simamatei. Ka sisurat'akenennia masikolouaké pagalaiat puo sipujujuluu aikua, si Tuhan néné, iaté 'Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, sambat Taikamanuan Jakob.'

38Oto kolou ka sia Taikamanua néné, tá Taikamanuanda simamatei! Tápoi Taikamanuanda lé sipuririmanua! Aipoí ka matat Taikamanua, sangamberi sirimanua, sipuririmanua lé."

39Iageti ai sia piga pá amasikua ka matat Jesus, "Bulat maerú alegiatnu, Guru."

40Kalulut néné, taimarónnangan bagadda mitsá masipaiseki apa pá ka tubut Jesus.

41Iageti nou-nounangan sia sipasiuluinia Jesus, "Kipa iooi itukua Rimata Sipaarau néné, punuteteu Dapid?

42Tápoi beringan nia ka sia si Dapid ai aikua ka Mazmur, 'Aikua si Tuhan Taikamanua ka tubut Rimata Sipaarau aku: Uddet'aké ekeu kai kattoetku,

43teret kalaakéku sia saggaknu.'

44Oto ké beringan si Dapid aioniakéan nia Rimata Sipaarau néné, 'si Tuhan', kipangan lé itukukua nia ka sia néné punuteteu Dapid?"

45Talagat aarepidda nia ipanibo Jesus, kuanangan ka matadda ka sia sipasiuluinia,

46"Suk-suk kam tubumui ka tubudda tai guru paamian. Raobá poí muenung sibara saraubá simananta, samba bulat raobá rahormati sia ka pasar. Ka kudduatra siabeu tiboi tubu lé raeei muuddet ka uma paniddogat samba ka punen.

47Masipajo tailumang lé ragagalai, samba masiparauragi bibiletra. Oto bulé ralabbú galai tubudda sikataí, panantaddangan leú et paniddogatra! Kalulut néné, bulat masané ukuman siloketra!" <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran