Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Lepá janang nia Jesus ka bagat abak, talipokinangan paó, itoili ka laggai puuragatnia.

2Iageti oirangan leú et sipasibabairat simasakit ai nia ka bagat lapé, rataroaké nia ka matat Jesus. Kelé aiitsó nia Jesus bulat kopet ron tonem bagadda ka tubunia, sia sipasibabairat simasakit néné, kuanangan ka matat simasakit, "Buí imakarat bagam, sirou! Aiappeán poí jom Taikamanua."

3Tápoi ai sia piga pá sedda, tai guru paamianda tai Jahudi. Kelé araarep sikuat Jesus néné, kuaddangan ka bagat paatuatda, "Aipaloloian Taikamanua sirimanua néné!"

4Tápoi ka sia geti Jesus, ai lé iaagai sipinaatudda néné. Iageti kuanangan ka matadda, "Angoi kisé kopet kataí nia sipinaatumui ka kam?

5Apa lé poi simalabbei ka bagamui takukua ka matania, 'Atuappéakéan jom', elé, 'Rióaké ekeu, nupuenung?'

6Tápoi kineneiget kupatoilá nia ka matamui, bulé nuitsó kam nia, kababara nia gege ka tubut Togat Manusia ka polak néné, masiappéaké jo." Iageti kuanangan ka matat simasakit, Jesus, "Suruaké ekeu, bairat lapénu, nutoili!"

7Iageti tusurunangan leú et simasakit néné, toili nia ka lalepnia.

8Kelé araitsó nia sirimanua simigi sibabara néné, bara lotóra, umun'akérangan Taikamanua. Aikauan poí Taikamanua gege simakopé ron, ka tubudda sirimanua.

9Lepá tui-tui nia Jesus sedda. Ai nia mueenung, itsónangan sara sipuukú pajá, sipuoni si Mateus, ai nia mukukuddu ka kantor pajánia. Iageti kuanangan ka matania, Jesus, "Konan, nutut aku!" Iageti puriónangan leú et si Mateus, einangan leú et masitut Jesus.

10Ai sia mukokom ka lalep Mateus, oi sia sabagei sipuukú pajá, samba leú et sia oniakenenda sirimanua simigi, sikataí paraboat, raei pataddé mukom ka tubut Jesus sambat ka sipasiuluinia.

11Kelé araitsó nia tai Parise sibabara néné, nou-nourangan sipasiului Jesus, pelé nga-nganda, "Angoi ka sia kai gurumui, ioobá pataddé mukom ka tubudda sipuukú pajá samba ka tubudda sirimanua sikataí paraboat?"

12Tápoi aiaarep Jesus, sikuadda néné. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, "Simaron tubu geti, bulat tá te anai kaura sia tai dokter, sarat sia simaoringen lé.

13Gelai peité kam kolobat tiboiet sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Katet baga lé kuobá, tá tarimeu buluakenen.' Kaooiku néné poí, tá masisogai sia sikua tubuna sirimanua simaerú paraboat, tápoi sia kasitsit'akenen lé."

14Lepá oi sia sipasiului Johannes Sipasiraraú ka tubut Jesus, kuaddangan ka matania, "Sarat kai lé kodda sambamai tai Parise mupupuaso; tápoi ka sia geti sipasiuluinu, tá ai sia mupupuaso?"

15Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kipa poi sipinaatumui ka kam? Mateú leú pá rapureu-reu baga ka sia siooi mupunen putalimogat, ké ai peilé nia ka talagadda ka sia simanteu siputatalimou? Kupaatu tá! Tápoi ké geti aiailingan tetrenia itualá simanteu siputatalimou néné ka talagadda, iapeí pupuasoddangan.

16Tá poí anai sia sitakkop'aké komang simabau, ka komang simaburú. Aipoí ititiktik lé tubunia ka sia komang simabau sitakkop'akenen nenda, iageti miong'akénangan komang simaburú, mabiritnangan leú et, oto bailiu kokkopé liot biritnia.

17Kisedda leú et, tá te anai sia sibaliuaké suat anggur sibau ka bagat lalaisú kulit simamumúmú. Aipoí, tá te isosoppi imakakataí samba ipupukpuk nia nenda lalaisú kulit simamumúmú, mapilinangan leú et suat anggur. Buítá ka bagat lalaisú kulit simabau leú et itubabaliuaké suat anggur sibau, bulé imariu-riu erúnia ka ruania."

18Ai peilé ipatitiboaké sia sipasiului Johannes Sipasiraraú, Jesus, oi sara sibajá garejadda tai Jahudi, murappo ka matania, maniddou, pelé nga-ngania, "Simaruei peilé ailangó nia togakku sinanalep. Tápoi kenanen kisedda, konan lé nurapeaké kabeinu ka tubunia, bulé ipurimanua mitsá."

19Iageti einangan leú et Jesus sambadda sipasiuluinia, ratut nia.

20Ka enungan, ai mitsá sara sinanalep sipasioorik besíra tainanalep, kalulut sarat bara lé simaingot tubunia. Pulu rua ngarurangan burúnia aiorik besínia néné. Iageti legreakénangan tubunia ka tei-tei Jesus, ikulumi irape simajai saraubat Jesus. Alepáan poí aipaatu nia, "Kurape lé saraubánia, ale besíku." Oto rapenangan simajai saraubat Jesus.

21(9:20)

22Iageti pitsanangan tei-teinia Jesus, iitsó sinanalep néné, kuanangan ka matania, Jesus, "Kau imaom bagam, rogai! Matonem poí bagam ka tubukku, ale ekeu!" Oto iangan leú et jamnia, ale-aimale besínia.

23Kelé aisegé Jesus, ka lalep bajá gareja, itsónangan sia sipasinanauaké pipiau pureuregat baga, samba bulat maigi sia, tenan gaú lepá nga-nganda.

24Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Belaaké kam sangamberimui! Aipoí tá amatei nia toga néné; ai lé nia memerep." Iageti gágatiddangan nia Jesus, sangamberidda.

25Kelé arabela, gurú nia ka sia Jesus ka bilit toga, rapenangan kabeinia. Iageti tusurunangan leú et toga sinanalep nenda.

26Oto mara-ratnangan leú et katuareman néné, ka sangaliot laggai.

27Lepá tui nia Jesus sedda. Ka tengan enungan, oi sia rua simapeset mata, masitut Jesus. Pugereirangan leú et, pelé nga-nganda, "Ale Togat Dapit, kau imakaté bagam ka tubumai!"

28Kelé aitugurú Jesus ka lalep, oirangan leú et ruadda simapeset mata néné, ka tubut Jesus. Nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Matonem leú bagamui ioi kualeaké kam?" Iageti kuaddangan ka matat Jesus, "Matonem bagamai, Tuhan."

29Iageti rapenangan matadda Jesus, kuanangan ka matadda, "Matonem poí bagamui ka tubukku, tá isoppi ibara kiddiyet bagamui."

30Iageti makoinongnangan leú et matadda. Lepá aséakénangan sia Jesus, bulé buí rapoiliat nia ka sabagei.

31Tápoi amei lé sia masipaarep katuareman sigalai Jesus néné, ka sangaliot laggai.

32Kappluna lé aratui-tui ruadda simapeset mata néné, oi sia mitsá sipasitataroaké sara simaoú-oú, sipinasaileu ketsat sikataí, ka matat Jesus.

33Iageti usiakénangan sanitu ka tubunia, Jesus. Iangan leú et jamnia, oi aipanibo mitsá. Oto bulat kisei lé ka bagadda sirimanua simigi; pat bela nga-nganda masikua, "Bulat beri peité itsómai nia sibabara kelé néné ka Israel!"

34Tápoi arakua geti ka sia tai Parise, "Utéra saketsat sikataí lé amasikau gege ka tubut Jesus, aioi aiusiaké nenda ketsat sikataí."

35Iageti pugejeknangan Jesus, isenei sangamberi laggai sabeu samba laggai sigoisó, mungantoman ka uma parurukat, masipaarep Katuareman Simaerú, masikolouaké pagalaiat Purimataat Taikamanua. Aleakénangan leú sia sipasioorik sene ngamata besí, samba kataí tubu kalulut oringen sikataí siorikda.

36Kelé aiitsó sia Jesus, makaténangan bagania ka tubudda, kalulut maingo samba masulei lé poí tubudda, kéan lé poí biri-biri taipuukuket lé sia.

37Kuanangan ka matat Sipasiuluinia, Jesus, "Buat siureman maigi, tápoi goisó lé sia sipasimomonei.

38Oto tiddou kam ka sibakkat mone, bulé ikoiniaké sia sipasimomonei buat siuremannia." <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran