Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1Iageti paolenangan mitsá tubunia Jesus, iei ka uma parurukat. Sedda ai sara simasakit kabei sangasilá.

2Tápoi sedda leú et, ai sia sipasigagaba selet tubut Jesus, bulé ioi ranganduaké nia. Airatataiko nia, baleú ialeaké simabesí, ka gogoi Sabbat.

3Oto kuanangan nia Jesus ka matat simasakit kabei sangasilá, "Konan murió sené, ka mata."

4Lepá nou-nounangan sia Jesus sikukuddu sedda, "Siripot ka aratta, aponia momoi tagagalai kam ka gogoi Sabbat? Mugalai simaerú, elé mugalai sikataí lé? Masirimanuaaké sirimanua, elé masimateiaké lé tagagalaiaké kam?" Tápoi amumeng-meng lé sia.

5Iageti kinerenangan sia Jesus pak salú, lulut golú sambat sou bagania masiitsó kopet kelat paatuatda. Kuanangan ka matat simasakit, Jesus, "Totoiaké kabeinu." Iageti totoiakénangan kabeinia simasakit, malenangan leú et kabeinia.

6Oto bela sia tai Parise ka uma parurukat, olaakérangan mei ka tubudda simaré-ré ka tubut Herodes, bulé rapatiboji ramateiaké Jesus.

7Iageti tui-tui Jesus sambadda sipasiuluinia, raareuaké tubudda sedda, ei sia ka Paot Galilea. Bulat tá amagulai igidda tai Galilea sieei masitut Jesus. Ai leú sia sabagei sibabara ka Judea,

8sibabara ka Jerusalem, sibabara ka Idumea, samba sibabara ka saigit kabelaiat sulut Jordan, samba leú sibabara ka bet-bet laggai Tirus samba Sidon. Amoi sia sangamberidda masiailiaké Jesus, kalulut aarepra sangamberi sigalaiakenennia.

9Kalulut kopet igidda siooi, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, ratarek'aké abak kudduatnia, buí raokkip nia sirimanua simigi.

10Bulat makopé igidda simabesí aialeaké Jesus, pat paelakrangan tubudda simabesí, kalulut rabesíaké ramalegre ka tubut Jesus, bulé ioi rarape nia.

11Sia sipinasaileu ketsat sikataí, senen raitsó Jesus, rekkuk sia ka matania, pugereirangan masikua, "Ekeu te Togat Taikamanua!"

12Tápoi bulat makopé ron ikeraaké sia sangamberi ketsat sikataí néné Jesus, buí rapoiliat nia ka sabagei, kasonia nia néné.

13Lepá panatranangan Jesus ka leleu, sogainangan leú kasei sia siobat bagania. Iageti eirangan leú et ka tubunia.

14Piliynangan sia ka talagadda, ai sia pulu rua igidda. Kuanangan ka matadda, "Akupiliy kam néné, bulé nuoi kam nupaalei kam aku, kukoiniaké kam mei masipararat Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua.

15Ai leú tuaké ka tubumui gege masiusiaké ketsat sikataí."

16Oninda sipulu rua néné, iaté: Si Simon (sioniakenen nia si Petrus),

17si Jakobus, samba baginia si Johannes, iaté tatogat Sebedeus (sioniakenen nia ruadda néné, si Boanerges, katukolobatnia, "togat leleggu"),

18si Andareas, si Pilipus, si Bartolomeus, si Mateus, si Tomas, si Jakobus togat Alpeus, si Tadeus, si Simon si Patriot,

19sambat si Judas Iskariot sipajo Jesus.

20Lepá toili nia mitsá Jesus ka lalep. Tápoi amei leú sia' mitsá sirimanua simigi rapurut nia, pat taioinangan arapukom sambadda sipasiuluinia.

21Pelé nga-nganda sirimanua ka tubunia, "Bulat ai lé rorónia sirimanua néné!" Oto kelé araarep nia saepput Jesus nga-nganda sirimanua, rakua rorónia, ei sia raalá nia.

22Tápoi arakua geti ka tubunia, ka sia tai guru paamian sibabara ka Jerusalem, "Ai lé ipasasaileu nia si Belsebul! Aipoí utéra paketsa-ketsat sikataí lé amasikau gege ka tubunia, aioi aipasiusiaké ketsat sikataí."

23Iageti sogainangan sirimanua simigi Jesus, tiboinangan piga ngamata pá pasikat ka matadda, pelé nga-ngania, "Kipa te iooi rapausi pasasmbadda ketsat sikataí."

24"Ké maragat sara purimataat, bailiu piga ngarubeiat pá, lepá sarat paaggra lé ragagalai, bulat tá te matotom purimataatnia.

25Kisedda leú et, ké baí sia sikukuddu ka sara lalep tá anai pusaraat, tápoi sarat paaggra lé baí ragagalai pasasambadda, makakataí leú te pulalalepda.

26Oto ké bara leú et ka purimataat Sanitu, kasaragaiatda, elé paaggaratda, tá leú te matotom purimataat nenda, samba tá isosoppi leú et itatatá.

27Tá anai simaró baga mei manangkou ka lalepra simaron tubu, bulé rarau-rauaké bibiletnia, ké tá rakabéaké nia boikí simaron tubu, sibakkat lalep nenda, iapeité ioi irau-rauaké bibiletnia.

28Oto kau nuagai kam néné! Ké ragalai jo sirimanua, elé rapaloloi Taikamanua, momoi peilé ituappéaké jodda.

29Tápoi ké Ketsat Sipunenan'an geti rapaloloi, táan te iagai ituappéaké jodda! Aipoí nga-nga paloloiat nenda, iaté, sipuoni jo simatom."

30(Ikukua kelé néné geti Jesus, kalulut kukuadda ai pasasaileu nia ketsat sikataí.)

31Lepá oi sia sainan Jesus sambat sasarainania. Rió sia ka gerat. Iageti gugluakérangan sabagei, raei masisogai Jesus.

32Ka tetret nenda, bulat maigi sia sipuuuddet ka bet-bet Jesus. Kuaddangan ka matat Jesus, "Ukkui, ai sia sainam sambadda sasarainam, airagagaba ekeu."

33Tápoi alegina lé nia Jesus, ikua ka matadda, "Kasonia sainangku? Kasonia sasarainangku?"

34Iageti kinerenangan sia sipuuuddet ka bébénia, kuanangan ka matadda, "Sia té néné, sainangku samba sasarainangku!

35Aipoí sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua lé, sasarainangku, samaniuku, samba sainangku." <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran