Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

1Ale kam sangamberimui Sasarainamai ka Roma simanuntut bagat Taikamanua, sambat sinogai Taikamanua bailiu sikaumania. Aipauddet'an samba aipiliyan aku Taikamanua kelé sara sikokoiakenen bailiu sipaarep Katuareman Simaerú.

2Aipoí Katuareman Simaerú néné, aipatonéan Taikamanua barania ka siburú peilé ka sikuadda tai nabinia kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan.

3Katuareman Simaerú néné, iate siorak pagalaiat Togat Taikamanua, iaté Tuhanta Jesus Kristus. Siripot ka pusirimanuaat, nia néné punuteteu Dapid lé,

4tápoi siripot ka putaikamanuaat geti, nia néné iaté Togat Taikamanua. Aimatoilá néné, iaté ka gegenia simaron ka katusuruatnia ka simamatei.

5Samba nia leú te aiaké kaku panguruat aibailiu aku apostel, kapasiaabeuakéku onin Kristus, palulukkungan sia sangamberi bangsa ramatonem baga samba ramareddet.

6Oto sené oniakenen sangamberi bangsa, iaté kam leú et sikukuddu ka Roma; aipoí kam leú et ka kam, aisogaian kam Taikamanua, bulé ibailiu kam sapaamian Jesus Kristus.

7Iaté lulunia akugalai suratku néné ka tubumui. Bulé ipanukani samba ibujai kam Taikamanua Ukkuita samba Tuhanta Jesus Kristus.

8Boikí ka onin Jesus Kristus, kukua surá ka tubut Taikamanua, kalulumui sangamberimui; aipoí sangamberi sirimanua ka polak néné, araarep'an putotonem bagamui simakopé ka tubut Kristus.

9Mariu-riu lé kurepdem kam ka paniddogatku. Ai lé isasaksiaké Taikamanua pusisibulatnia sikuakku néné. Taikamanua nenda te pasikelietku bulat sibara ka muinet paatuatku masipaarep Katuareman Simaerú pagalaiat Togania.

10Bulat akutiddouan simakopé ka tubut Taikamanua, bulé iobaáaké kuoi kineneiget kubalou kam.

11Aipoí bulat aian kukikiddiy simakopé, tapaaili kam bulé ioi kuaké ka kam panguruat Ketsat Sipunenan, imaron pupaatuananmui.

12Kukukua kelé néné geti, kalulut amakeréan atamatonem kam baga ka tubut Jesus Kristus, bailiu oi tapasopo kam katubu.

13Ale kam Sasaraina! Bulé nuagai kam nia, bulat amakopéan akubesíaké kubalou kam, tápoi sarat ai lé pasailaatnia. Beri ka talagamui leú et ka kam, aikuoobá ibara buania sigalaiakenenku, kelé aipubua ka sigalaiakenenku ka talagada ka sia taú sipuoni tai Jahudi, ka kudduat bagei.

14Aipoí ai galaiakenenku ka tubudda sangamberi bangsa; siagai arat samba ka tubudda sitaiagai arat, sipusisikola samba sitaipusisikola peilé.

15Iaté lulunia kubebesíaké kusegé'aké Katuareman Simaerú néné ka tubumui ka kam leú et sikukuddu ka Roma.

16Bulat matonem bagakku simakopé ka tubut Katuareman Simaerú néné, kalulut katuareman néné, iaté sara gege sibara ka Taikamanua, masipaarau sangambaridda simatonem baga; siboikí iaté, tai Jahudi, lepá sabangsa bageian.

17Aipoí kalulut Katuareman Simaerú, patoilánangan nia Taikamanua, kipa aipaerú aioi aipatabbra mitsá sirimanua ka tubut Taikamanua; enungnia geti, iaté tukatonemi Taikamanua barania ka panandaatnia, pat aili ka kalepakatnia. Bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Simatonem baga ka tubut Taikamanua, pat erú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua, nia té muririmanua!"

18Aipatoiláan Taikamanua golúnia ka manua, ka tubut sangamberinia jo samba pukakataíra sirimanua, aipoí kalulut jot sirimanua lé isasaila sirimanua raagai nganturat masikolouaké bulat simakolou, pagalaiat tubut Taikamanua.

19Aponia siooi raagai sirimanua pagalaiat tubut Taikamanua, amakolouan ka bagat paatuatda sirimanua, aipoí bulat tubut Taikamanuangan aipatoila nia ka tubudda sirimanua.

20Ka panandaatnia peilé aibaraaké polak néné Taikamanua, pagalaiat putubuat Taikamanua sitaimatotoilá, iaté pagalaiat tubunia siripot pu-Tataikamanuania, samba gegenia simatom, amoian araagainia sirimanua iaté ka sangamberi sibaraakenennia. Oto táan anai enunganda sirimanua masikaróaké tubudda ka seledda.

21Araagaian nia sirimanua ka sia Taikamanua, tápoi bulat beri hormatidda nia siripot pu-Tataikamanua nia, sambat bulat beri kuadda surá ka tubunia. Tápoi bagei lé rapaaatu, samba paatuatda amagep-gep'an.

22Arakuangan tubudda simasiku paatuat, oto sitaiagai paatuat lé.

23Tá Taikamanua simatom rapaniniddogi, tápoi tularat simakeré ka tarimeu simamateiet lé, iaté sirimanua, umá, tarimeu siepat rere, samba tarimeu sipulalatá.

24Oto kalulut néné, oreakénangan sia Taikamanua ragalai siobat bagadda sikataí, pat galaiakérangan sikataí ka pasasambadda.

25Taikamanua bulat sibulatnia, siliyrangan nia ka tubut tá sibulatnia. Tá ka tubut Sipasibabaraaké, tápoi ka tubut sibaraakenen lé rapaniniddou samba rapasisikeli. Oto sipasibabaraaké lé siripokatnia tuuumun'aké teret buru-burú! Amen.

26Kalulut gagalaiakéra nia sirimanua kelé néné, oreakénangan sia Taikamanua ratut'aké pubobot-bot akkulára kasit-sit'akenen. Táan ka tubudda taimanteu iaalá bagadda tainanalep, tápoi ka tubuddangan lé pasasambadda tainanalep.

27Ka sia taimanteu leú et, kisedda leú et ragagalaiaké, táan ka siripokatnia rapaalei ka tubudda tainanalep, tápoi ka tubuddangan lé pasasambadda taimanteu iaalá bagadda. Ka tubudda pasasambadda taimanteu lé rababaraaké paaleiat pakailaat ka tubudda pasasambadda taimanteu, pat silórangan palumunan siripot sigalaiakenenda sikataí.

28Kalulut tá anai kaura nia ka sia sirimanua raagai Taikamanua, oreakénangan nia Taikamanua imakataí pupaatuananda, pat galaiakérangan sitaimateú ragalaiaké.

29Asut'an pupaatuananda sangamberi sikataí, sitaimaroipo, pualagat baga, asut'an paatuatda simabuté, orot mata, pupaatuanan obat pamatei, obat palabá, pataju, samba obat masisiliaké jo. Raobá masitiboi sirimanua,

30raobá masipakatai oninda sabagei, mabuak paatuatda, tá raagai arat, simalagá baga ka tubut Taikamanua, samba masaliu kuananenda. Raagai masigaba enungan sibau ragalaiaké sikataí. Raobá masilawan saeppudda;

31tá raobá rasese'aké sikuadda sabagei, tá matopit sia muarat, sambat tá anai ka tubudda arat puririmanua siripot kapasasamba sirimanua.

32Ai lé raaagai, siripot surukat Taikamanua, sangamberi sirimanua sigalaiaké kelé néné, buítá tuorak'aké ka tubunia ukuman simateiakenen. Tápoi kenanen kisedda, ai leú ragagalaiaké kelé néné, elé momoi takua, beri sia leú et, ai lé ioobá bagadda ragalaiaké nia sabagei. <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran