Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

1Tápoi kineneiget geti, táan tuukum'aké sia sipatatabbra ka tubut Jesus Kristus.

2Aipoí surukat siaket Ketsat Sipunenan sipatabbraaké sita ka tubut Jesus Kristus, aibelaakéan aku kaku ka surukat sibaraaké jo sambat kamateiat.

3Oto apa sitaiooi igalaiaké surukat, amoian aigalaiaké nia Taikamanua; kalulut sirimanua simagulai tubu lé poí sita néné. Aikalaakéan Taikamanua geget jo, iaté pubobotbot akkulá ka sirimanua, ka pasikokoiniakéna Togania, aipusirimanua tubunia, keré kelé ka tubut sirimanua sijo, bulé iposa jotta.

4Aigalaiaké nia geti kelé néné Taikamanua, bulé teú bagania sipatoilánia ka surukatda tai Jahudi, momoi ituenung'aké ka tubutta siparaboat'aké siripot teú bagat Ketsat Sipunenan; tá ka tubudda sirimanua siparaboat'aké siripot pubobot-bot akkulá ka sirimanua.

5Oto sia siparaboat'aké siripot pubobot-bot akkulá, sarat obaket pubobot-bot akkulá lé te rapaaatu. Tápoi sia geti siparaboat'aké siripot obaket bagat Ketsat Sipunenan, sarat siobat bagat Ketsat Sipunenan lé rapaaatu.

6Iageti mitsá, ké aisop-sop'an ka tubumui siripot pubobot-bot akkulá, kamateiat'an lé te babara ka tubumui. Tápoi ké geti aisop-sop'an ka tubumui Ketsat Sipunenan, iapeité silómuian purimanuaiat samba paabanan ka tubut Taikamanua.

7Aipoí pasasaggak lé sia ka tubut Taikamanua sangamberi sisop-sop katubu pubobot-bot akkulá, kalulut taimareddetda ka surukat Taikamanua; kirénangan lé poí sitaimareddet ka surukat Taikamanua lé nia néné.

8Oto bulat tá te maangká bagat Taikamanua ka tubudda sipupaparaboat siripot obaket pubobot-bot akkulá.

9Tápoi kam geti ka kam, tá anai kam mupaparaboat siripot obaket pubobot-bot akkulá; tápoi ai lé kam mupaparaboat siripot obaket bagat Ketsat Sipunenan, ké baí bulat Ketsat Sipunenan'an amugalai ka tubumui. Oto tá te ibabakkati sia Kristus, ké tá baí rabakkati Ketsat Kristus.

10Tápoi ké geti aimukukuddu Kristus ka tubumui, bailiu kenanen baí mamatei kam kalulut jo, akénangan purimanuaiat ka tubumui Ketsat Sipunenan, kalulut kaeerú nia mitsá patabbaratmui ka tubut Taikamanua.

11Oto ké aian baí nia mukukuddu ka tubumui Ketsat Sipunenan, iaté Ketsat sipasisusuruaké mitsá Kristus ka kamateiat, bailiu nia sipasisusuruaké mitsá Kristus ka kamateiat leú te, masisusuruaké tubumui ka kam simamateiet néné. Ketsatnia sikukuddu ka tubumui te masigagalaiaké néné.

12Iaté lulunia ale kam Sasaraina, ai tanggung jawabta; tápoi tanggung jawabta néné, tá siripot obaket bagat pubobot-bot akkuláta, tá tatutut'aké kam siobat bagania.

13Aipoí ké nuparaboat'aké kam kelé siripot pubobot-bot akkulára sirimanua, oto mateimuian te. Tápoi ké geti kalulut geget Ketsat Sipunenan riu-riu numateiaké kam geget jo sigalaiakenenmui; oto iapeité purimanuamuian.

14Tatogat Taikamanua te sia sipinalulut Ketsat Sipunenan.

15Aipoí Ketsat Sipunenan siaket Taikamanua ka tubumui, tá masikau kam pagugulet sipuririmanua sarat mulotó. Tápoi Ketsat Sipunenan néné te aibailiuaké kam tatogat Taikamanua. Samba kalulut geget Ketsat Sipunenan, oi takua kam ka tubut Taikamanua, "Ukkui, elé, ale Ukkuimai!"

16Ruadda néné, Ketsat Sipunenan sambat ketsatta masibubulat'aké, sita néné iaté tatogat Taikamanua.

17Oto ké amuoningan sita tatogania, oto sita néné, bailiu sipasiiikep'aké panukanan, sinarek'akenen Taikamanua ka tatogania. Keré sita kelé Kristus, tapasisiló kam sinarek'akenen Taikamanua ka sita. Aipoí ké makeré tapangorik kam Kristus, latsat'akénangan leú te sita ka sita Taikamanua sambat nia.

18Siripot sipinaatukku baí nia kaku, sangamberi paoreat siorikta kineneiget, bulat tápei iaaili takireki beunannia pulatsanan akenen Taikamanua ka tubutta.

19Sangaliot polak ai lé range-ngenaaké tubudda kangelei baga iaili tetrenia ipatoilá sia tatogania Taikamanua.

20Aipoí aiore'akéan Taikamanua imamúmú polak néné; tápoi tá sibara ka teú bagat polak néné, bulat oore'akéna lé nia Taikamanua. Tápoi kenanen kisedda, ai leú te sibailiu karoniatta;

21iaté ka sara tetre, belaakénangan leú et sangamberi sibaraakenennia Taikamanua ka kabeira sisubuaké nia, bailiu silónangan leú et puujaat sambat pulatsanan sambadda tatogat Taikamanua.

22Kelé siagaita leú, teret kineneiget muhoi-hoi lé ragagalai sangamberi sibaraakenennia, kalulut rapangorik, kéan lé saina sipususulé.

23Tá sarat sangaliat polak sambat manua muhohoi-hoi, tápoi beri leú et sita ka sita, ai sita muhohoi-hoi ka paatuatta ka baga. Atasilóan tedda kam Ketsat Sipunenan kelé panguruat Taikamanua siboikí ka tubutta, ibelaaké sangamuinet tubutta, ibailiu sita tatogania.

24Kalulut kakaronitta nia baga, arauakénangan sita Taikamanua. Tápoi ké baí kuanenta karonietta baga amatoiláan nia ka matatta, táan te taooniaké nia karoniet. Aipoí kasoniangan lé masikakaroni baga, ké araitsóan baí tubunia karonietda?

25Tápoi ké takaroni kam baga sitaiitsokettta peilé, tá isoppi tangena kam nia ka om baga.

26Kisedda leú te ioi ka sia Ketsat Sipunenan, masirop'aké sita, ké bara gulai tonem bagatta ka tubut Taikamanua. Aipoí ka sita néné, tá taagai kam kipa tapaeerú kam maniddou ka tubut Taikamanua. Ketsat Sipunenan lé memei ka tubut Taikamanua maniddou punu tubutta, bulat sibara ka ngelei bagania, pat tá momoi tatiboi kam nia.

27Oto Taikamanua siagai bagat pupaatuanan sirimanua, iagai siripot siobat bagat Ketsat Sipunenan. Ketsat Sipunenan lé poí amaniddou ka tubut Taikamanua, punu tubudda sapaamian Taikamanua, siripot sipasesese ka teú bagat Taikamanua.

28Kelé siagaita, Taikamanua lé masiaatur sangamberinia, masibaraaké katuerukatda simanuntu baga ka tubunia, elé katuerukatda sia sinogainia siripot ka sinaatunia ka sia.

29Sia sipiliy Taikamanua néné leú, aian aikau Taikamanua katukuanan tubudda, barania ka panandaatnia peilé, iaté bulé ibailiu sia simakeré ka tubut Togania, iaté Jesus Kristus. Oto toga néné, bailiu siboikí ka talagadda sangamberi sasarainania.

30Kisedda te igagalai Taikamanua ipasogaji sia sibara katukuanan tubu, barania ka panandaatnia peilé, iageti sia sinogai néné, paerúnangan leú et mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Oto sia sipaerúna patabbaratda mitsá Taikamanua, ikep'akérangan pulatsanan Taikamanua.

31Oto kipangan lé takukua kam kineneiget pagalaiat sangamberinia néné? Ké aipaaleian sita Taikamanua, kaseian lé maró baga masilawan sita?

32Beringan bulat bakkat Togania tá aibaijí, tápoi aibuluaké lé nia punu tubutta sangamberitta; oto kipangan pá tá iaaké sangamberinia pabage-bagei ka tubutta?

33Kaseian lé masijo-joaké sita, ké bulat tubut Taikamanuangan amasikua tatat seletta?

34Ele kipa, taleú ai sia sigelai masijoaké sita? Ai Jesus Kristus sirop'aké sita! Nia né te amatei, elé nia né té aisuruaké Taikamanua ka simamatei; oto aian nia kisé ka betbet Taikamanua ka kudduat sipulubeunan.

35Kaseian lé masikekeraaké Kristus ipununtuki sita baga? Momoi leú pá ikeraaké nia pureuregat baga, elé pugejaat baga, elé paoreat, elé pulajeat, elé pugebakat, elé kalotóakenen, elé kamateiat?

36Kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Ai lé kai ka tei ailiggou kamateiat, kalulut ekeu. Rakakau lé kai kelé biri-biri jájaket."

37Taá! Sangamberinia siorikta néné, tasisiló kam kamanangan sibulatnia sibara ka tubut Kristus sipununtuki sita baga.

38Aipoí bulat ai lé kukakatonemi baga, ka sangaliot polak néné, kamateiat pá nia, elé purimanuaiat; elé malaika pá nia, elé simagege, elé kalotóakenen pá nia kineneiget, elé kalotóakenen ka gogoi sibabara; elé apa páonia bagei oniakenen simagege,

39elé apa páonia sikukuddu ka manua, elé sikukuddu ka polak, elé apa pá onia bagei, sangamberinia néné, tá momoi rasaila ipukateki sita baga Taikamanua, sipatoilánia ka tubut Tuhanta Jesus Kristus. <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran