Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

1Ale kam sangamberimui Sasarainamai, sapaamian Taikamanua ka sangaliot polak! Kusegéaké salamku ka tubumui, iaté aku sipuoni si Jakobus, pagugulet Taikamanua samba leú pagugulet Tuhan Jesus Kristus.

2Ale kam sasaraina! Kau ikua ka bagamui puuktunganmui lé, ké marei-rei ioi pasisiboat ka tubumui.

3Aipoí kelé siagaimui leú, ké mariu-riu baí tonem bagamui ka tubut Tuhan, kenanen moi pasisiboat ka tubumui, bailiu bara ka kam puoom baga.

4Oto bulat pasikeli kam, bulé puoom bagamui néné memei makokopé ipuurau, pat bulat sut pueerúmui samba táan anai apa pá ka kam simagulai.

5Ké ai baí ka talagamui simagulai sikut paatuat, buítá ratiddou pusisikut paatuat néné ka tubut Taikamanua, tá isoppi ikau ka sia Taikamanua pusisikut paatuat néné. Aipoí senen tubut sirimanua, ikakau Taikamanua ka tubudda siripot aggai bagania samba punununtut bagania.

6Tápoi ka sia sipaniddogi nia, buítá bulat matonem bagadda ka tubunia; buí iparua bagadda. Aipoí ka sia simarua baga makeré lé galai tubudda kelé onut koat, kaipa lé ikau nia rusa, einangan leú et.

7Sia kelé néné, tá mamumuiné pupaatuananda; tá momoi rateúaké aponia pá, galaiakenenda. Oto kalulut néné, tá leú te anai lulunia ikaroni baga apa pá sibabara kai Tuhan.

8(1:7)

9Tai Kariten simagebá, buítá imangká bagadda, ké ibuak'aké sia Taikamanua.

10Kisedda leú te ka sia tai Kariten simakayo, buítá leú et mangká bagadda ké iparepé sia Taikamanua. Aipoí ka sia simakayo, tatatá lé sia, kelé bobotsoket turu-turu.

11Kelé imaoloi sulu, malajúnangan leú et turu-turu néné, iageti belénangan leú et ka sia bobotsoketnia, oto tatá leú et laingenia. Oto kisedda leú te ka sia simakayo néné, tatatá lé sia ka tetret airaeenung'aké pukayoatda.

12Mauktuk te sia simaom baga masiorik pasisiboat. Aipoí ké moi iom'aké nia sangamberinia pasisiboat sioriknia, silónangan upania, iaté purimanuaiat sitaitatatá, siripot sitonéakenen Taikamanua ka tubudda simanuntu baga ka tubut Taikamanua.

13Ké ai sia sara siorak pasisiboat kelé nenda, buí ikua, "Sibara ka tubut Taikamanua lé pasisiboat néné," Aipoí ka sia Taikamanua tá momoi isibo nia pukakataí, samba tá ikakau pasisiboat ka tubudda kasei pá.

14Ioorak geti sia ka sia pasisiboat, ké maré-ré sia ka sipinaatudda, kelé siripot obaket pubobot-bot akkulára sikataí.

15Oto, ké ratut'aké baí siripot obaket pubobot-bot akkulára néné, tú-tú jodda. Iageti ké asegéan aipuurau jodda néné, bara kamateiatda.

16Buí rapataju kam, ale Sasarainangku, kilibet bagakku!

17Ka manua lé kabaraiat panguruat simaerú, sambat hadia simasut pueerú, igorosot'aké nia Taikamanua, sipasibabaraaké sangamberinia pató ka manua. Ka sia Taikamanua néné, tá isisiliy burú, samba tá ibabaraaké apa pá pugep-geman.

18Ka teú bagat Taikamanua lé, aibailiuaké sita néné tatogania, kalulut tiboietnia pubulanan. Aigalaiaké nia geti kelé néné, Taikamanua, bulé ibailiu sita siabeu, ka tubut sangamberi makluk sibaraakenennia bagei.

19Repdem kam sikuakku néné, ale kam Sasaraina kilibet bagakku! Sangamberimui, buítá maruei nutongiaké kam talingamui masiarepi tiboiet; tápoi kau mamoile mutitiboat, samba buí imaruei ibara golúmui.

20Aipoí sirimanua simagolú, tá babara simaerú sigalaira siangkáaké bagat Taikamanua.

21Oto galak'aké kam galai tubu simalolit samba sikataí. Tápoi kau lé nusiló kam tiboiet néné siurep'akenen Taikamanua ka bagat paatuatmui, ka repet paatuat. Aipoí tiboiet nenda, ai gegenia ipaarau kam.

22Kau nugalaiaké kam nia sangamberi siarepmui sikuat Taikamanua, buí sarat arep lé lepá, buí ibailiu kam sipataju tubuna.

23Aipoí sia sipasiaarep tiboiet Taikamanua, tápoi tá ragagalaiaké, bulat makeré lé sia kelé sara sirimanua sipasitotoro tubunia ka totoro.

24Kelé itui-tui ka totoro lepat ituneaké tubunia, kalipoginangan leú et kipa putubuatnia.

25Ka sia geti Surukat Taikamanua, bulat masut pueerúnia, samba ai gegenia masiujaaké sirimanua. Oto sia sipasigegelai samba sipasilelelek'aké bulat sipulelelek samba sipasigagalaiaké sikuat surukat néné, tápoi tá sarat arep, lepá kalipoginangan nia, sia té ipanunukani Taikamanua ka sangamberi galajetda.

26Ké ai sia sikua ka paatuatna matopit sia muarat, tápoi tá raagai masijago jalaira ka titiboat, oto arapataju lé tubudda, bailiu musisiboboi lé ukut bagadda muarat.

27Oniakenen geti putotopit muarat bulat simamurni samba sipulelelek ka matat Ukkui Taikamanua, iaté néné: masirop'aké tatoga sipululusaí samba siputatáina, masirop'aké tailumang siorik gejat baga, samba masijago tubu buí ipakataí sia siobat bagat polak néné. <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran