Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SB2010]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 : 21 >> 

Shellabear 2010: "Celakalah engkau, hai Khorazim! Celakalah engkau, hai Baitsaida! Karena seandainya mukjizat yang terjadi di antaramu terjadi juga di Tirus dan Sidon, maka sudah sejak lama penduduk kota itu bertobat serta berkabung dengan memakai kain karung dan duduk dalam debu.


AYT: “Celakalah kamu, Khorazim! Celakalah kamu, Betsaida! Sebab, jika mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di antara kamu juga terjadi di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertobat dengan berpakaian kabung dan abu.

TB: "Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.

TL: "Celakalah engkau, hai Khorazin! Celakalah engkau, hai Baitsaida! Karena jikalau di dalam Tsur dan Sidon sudah jadi segala mujizat seperti yang sudah berlaku di dalam kamu, tak dapat tiada sudah lama ia bertobat serta berkainkan karung dan berabu.

MILT: "Celaka bagimu Khorazin! Celaka bagimu Betsaida! Sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu.

KS (Revisi Shellabear 2011): "Celakalah engkau, hai Khorazim! Celakalah engkau, hai Baitsaida! Karena seandainya mukjizat yang terjadi di antaramu terjadi juga di Tirus dan Sidon, maka sudah sejak lama penduduk kota itu bertobat serta berkabung dengan memakai kain karung dan duduk dalam debu.

Shellabear 2000: “Celakalah engkau, hai Khorazim! Celakalah engkau, hai Bait Saida! Karena seandainya mukjizat yang terjadi di antaramu terjadi juga di Tirus dan Sidon, maka sudah sejak lama penduduk kota itu bertobat serta berkabung dengan memakai kain karung dan duduk dalam debu.

KSZI: &lsquo;Malangnya kamu, hai Korazin! Malangnya kamu, hai Baitsaida! Sekiranya mukjizat-mukjizat yang Kulakukan di kalanganmu itu Kulakukan di Tirus dan Sidon, tentu sudah lama orang di situ bertaubat, dengan memakai kain guni dan membubuh abu di kepala.

KSKK: "Celakalah kamu, hai Khorazim dan Betsaida! Seandainya mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu.

WBTC Draft: Ia berkata, "Celakalah engkau, Khorazin. Celakalah engkau, Betsaida. Sebab jika mukjizat-mukjizat yang terjadi di antara kamu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertobat. Mereka akan memakai kain kabung dan menaruh abu di kepalanya sebagai tanda pertobatan."

VMD: Ia berkata, “Celakalah engkau Khorazin. Celakalah engkau, Betsaida. Jika mukjizat-mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kamu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertobat dan insaf akan kesalahan mereka. Mereka akan duduk memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala sebagai tanda pertobatan.

AMD: Ia berkata, “Celakalah kamu, orang-orang Khorazim! Celakalah kamu, orang-orang Betsaida! Jika mukjizat-mukjizat yang Kulakukan itu terjadi di Tirus dan Sidon, mereka pasti sudah lama bertobat dan insaf akan dosa-dosa mereka. Mereka akan memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala mereka sebagai tanda pertobatan.

TSI: Dia berkata, “Celakalah kalian, orang-orang Khorazim! Celakalah kalian, orang-orang Betsaida! Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena seandainya keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga pada jaman dulu di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak lama mereka sungguh-sungguh bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka.

BIS: "Celaka kamu, Korazim! Dan celaka juga kamu, Betsaida! Seandainya keajaiban-keajaiban yang dibuat di tengah-tengahmu sudah dilakukan di Tirus dan Sidon, pasti orang-orang di sana sudah lama bertobat dari dosa-dosa mereka dan memakai pakaian berkabung serta menaruh abu ke atas kepala.

TMV: "Alangkah malangnya kamu, hai Korazin! Alangkah malangnya kamu, hai Betsaida! Jika mukjizat-mukjizat yang dilakukan di kalangan kamu itu Aku lakukan di Tirus dan Sidon, penduduk di sana pasti sudah lama bertaubat daripada dosa mereka, lalu mengenakan kain guni dan menaruh abu di kepala.

BSD: “Celaka sekali kamu, hai orang-orang yang tinggal di kota Khorazim dan di kota Betsaida! Seandainya keajaiban yang diadakan di kotamu diadakan di kota Tirus dan Sidon, pasti orang-orang di sana sudah lama berhenti berbuat dosa dan sudah menyatakan kesedihan mereka di depan umum!

FAYH: "Celakalah engkau, hai Khorazim dan celakalah engkau, hai Betsaida! Karena seandainya mujizat yang Kulakukan di dalammu itu dilakukan di kota Tirus dan Sidon yang jahat, maka penduduknya pasti sudah lama bertobat dengan segala kerendahan hati.

ENDE: Maka bersabdalah Ia: Bertjelakalah engkau, wahai Korazin; bertjelakalah engkau, wahai Betsaida: karena djikalau sekiranja di Tirus dan Sidon sudah berlaku mukdjizat-mukdjizat jang telah diadakan dalam kamu, tentu mereka sudah lama bertobat dengan memakai karung dan berabu.

Shellabear 1912: "Susahlah engkau hai Khorazin! susahlah engkau, hai Bait Saida! karena jikalau dalam Sur dan Sidon sudah jadi mu'jizat seperti yang sudah jadi dalam kamu, niscaya lamalah sudah ia bertobat, dengan memakai kain kadut dan bersiram habu.

Klinkert 1879: Wai atasmoe, hai Chorazin! Wai atasmoe, hai Baitsaida! karena djikalau kiranja dalam negari Soer dan Tsidon di-adakan segala moedjizat, saperti jang di-adakan didalammoe, nistjaja lamalah soedah mareka-itoe bertobat dengan memakai kain karoeng dan haboe.

Klinkert 1863: Tjilaka angkau, hei Korasin! tjilaka angkau, hei Bethsaida! karna kaloe doeloe didalem negari Tiroes dan Sidon djadi itoe kasaktian, jang soedah djadi dalem kamoe, pesti soedah lama dia-orang bertobat dengan pake {2Sa 13:19; 2Ra 6:30; 19:1} kain karong dan haboe.

Melayu Baba: "Susah-lah angkau, hei Kurazin, susah-lah angkau, hei Bait-Saida, kerna jikalau dalam Tur dan Sidon sudah jadi m'ujizat sperti yang sudah jadi dalam kamu, lama-lah itu dua negri sudah pun bertobat dngan pakaian karong dan habu.

Ambon Draft: Tjelaka padamu, h/e Ko-rosin! tjelaka padamu, h/e Bethsa; ida! karana djikalaw di Tirus dan di Sidon sudah-lah djadi segala kowat itu sabagimana sudah djadi di-antara kamu, lama-lama ma-rika itu sudahlah membawa tawbat dengan berpake kajin kadu dan abu.

Keasberry 1853: Kuramlah bagiemu Korazim! kuramlah bagiemu Bethsaida! maka jikalau kiranya, dalam nugri Thor dan Sidon tulah diadakan sagala ajaib yang sapurti diadakan dalammu itu, nuschaya lamalah sudah marika itu burtaubat, dungan mumakie kain karong dan habu.

Keasberry 1866: Karamlah bagiemu Koriezon! Karamlah bagiemu Bethsaida! Maka jikalau kiranya dalam nŭgri Thor dan Sidon tŭlah diadakan sagala ajaib yang spŭrti diadakan dalammu itu, nŭschaya lamalah sudah marika itu bŭrtaubat, dŭngan mŭmakei kain karong dan habu.

Leydekker Draft: Wa`j bagimu hej Korazin, Wa`j bagimu hej Bejt TSajda: karana djikalaw didalam TSur dan TSidawn sudahlah de`adakan segala khowat 'itu jang telah de`adakan didalammu, dihulu kala garang marika 'itu sudahlah membawa tawbat dengan pakej kambelij dan habuw.

AVB: “Malangnya kamu, hai Korazin! Malangnya kamu, hai Betsaida! Sekiranya mukjizat-mukjizat yang dilakukan dalam kalanganmu dilakukan di Tirus dan Sidon, tentu sudah lama orang di situ bertaubat, dengan memakai baju kabung dan membubuh abu di kepala.

Iban: "Tulah meh nuan, Korasin! Tulah meh nuan, Betsaida! Laban enti kereja ajih ti dikereja dalam seduai, udah dikereja di Tire enggau di Sidon, orang dia tentu lama udah nesal ati lalu ngerasukka kain guni, lalu ngerabu diri enggau amau.


TB ITL: "Celakalah <3759> engkau <4671> Khorazim <5523>! Celakalah <3759> engkau <4671> Betsaida <966>! Karena <3754> jika <1487> di <1722> Tirus <5184> dan <2532> di Sidon <4605> terjadi <1096> mujizat-mujizat <1411> yang telah terjadi <1096> di tengah-tengah <1722> kamu <5213>, sudah lama <3819> mereka bertobat <3340> dan <2532> berkabung <1722> <4526>. [<302> <4700>]


Jawa: “Bilai kowe Khorazin, bilai kowe Betsaida, sabab manawa ing Tirus lan ing Sidon iya kalakon ana mukjijat-mukjijat kaya kang wus kalakon ana ing tengah-tengahmu, mesthi wis biyen-biyen anggone mratobat lan manganggo bagor sarta awu.

Jawa 2006: "Bilai kowé Khorazin, bilai kowé Bètsaida, sabab menawa ing Tirus lan ing Sidon iya kalakon ana mukjijat-mukjijat kaya kang wus kalakon ana ing tengah-tengahmu, mesthi wis biyèn-biyèn anggoné padha mratobat lan sedhih banget.

Jawa 1994: Pangandikané: "Cilaka kowé, kutha Khorazim! Lan cilaka uga kowé, kutha Bètsaida! Sebab saupama mujijat-mujijat sing Daktindakaké ana ing tengah-tengahmu kuwi kelakon ana ing kutha Tirus lan Sidon, wong-wong ing kana mesthi wis biyèn-biyèn padha mratobat lan nggetuni dosané.

Jawa-Suriname: Tembungé Gusti Yésus ngéné: “Tyilaka kowé, Korasim! Tyilaka kowé uga, Bètsaida! Awit semunggoné nang kuta Sidon lan Tirus ènèng mujijat kaya sing ènèng nang tengahmu, wong-wong nang kono mesti wis mbiyèn-mbiyèn pada ngakoni salahé lan pada nganggo salin sakah lan usapan awu sirahé kanggo ngétokké kasusahané.

Sunda: "Cilaka maneh Korasin! Cilaka maneh oge, Betsaida! Lamun heug mujijat-mujijat anu ditembongkeun ka maraneh teh ditembongkeunana ka urang Tirus jeung Sidon, tangtu geus lila deui maranehna mah bakal marake baju karung jeung ngawuran awakna ku lebu, nyirikeun tobat tina dosa-dosana.

Sunda Formal: “Cilaka maneh, Korasim! Cilaka maneh, Betsaida! Sabab upama di kota Tirus jeung di Sidon aya nu nyieun mujijat saperti nu geus kasaksian ku maraneh di dieu, tangtu maranehna geus lila tarobat sarta ngarasa prihatin.

Madura: "Calaka’ ba’na, Korazim! Bariya keya ba’na, Betsaida! Ja’ sakenga kaajiban-kaajiban se epabadha e nga’-tengnga’anna ba’na epabadha neng e Tirus ban Sidon, tanto reng-oreng e dhissa’ la abit se atobat dhari sa-dusana ban ngangguy kalambi kasossa’an sarta cethagga epobuwi abu.

Bauzi: Aho nehame la vàlui le vàluidume buteme gagoda. “Aiee! Num debu Korazim lamti num debu Betsaida lamti laham bak behàsu laba azihi Yahudi dam oa, Alat uba ba diamut beodam bake nasi fet àvodi it ozodale. Nehaha bak. Eho etei ubu uho azihi num debu behàsu laba laha di lam na damat ihimo modem biem im feàna meedaha di lam uho aahanàme vedi Eba tuhu vaba aalahigeàmu mouda. Lahana uho nasi Em ehe vab di iube abo Yahudi damat modem vab dam num debu Tirus lamti num debu Sidon lamti azihi dam labe iho aham di iube meedaha im laba vi ozodale. Neha: Ame dam debu behàsu labe iho bisi faina meedàmu Alat gi amu aham di iube dam laba faki beodume ab vàhàdeme seddaham bak. Lahana Eho etei uba lab le meedaha im feàna lam fa ame dam ahamda debu behàsu laba amu le meedameam làhà ame dam labe gi amu di iube Eba tu vuzehi iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedam bak. Labi neo ame bak lam dam giida labe fet aame ozo, ‘Làhà dam lam ibi iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedà?’ laham bak aame ozobohudem bake ame dam labe laha gi amu di iube sue taubuna dusu. Fa ohu fau visoi im ohu laba nom gulada. Labihadam labe Alat ba beoho vaba gi labihasu vekehe bak.

Bali: “Ambate geden sengkalane ane lakar nibenin iba ih kota Korasim. Keto masih ih iba kota Betsaida, ambate geden sengkalane ane lakar nibenin iba! Sawireh yen di kota Tirus muah di kota Sidon kaadakang praciri buka ane suba kaadakang di pantaran ibane, pedas ia suba makelo pada maselselan tur ngutang dosa-dosannyane.

Ngaju: "Calaka keton, Korasim! Tuntang calaka kea ikau Betsaida! Paribasa kare taloh heran je iawi hong marak keton jari iawi hong Tirus tuntang Sidon, pasti kare oloh hete jari tahi hobah bara kare dosan ewen tuntang mahapan pakaian oloh je kapehe atei tagal pampatei hayak mambowor kawo hunjun takoloke.

Sasak: "Celake side kote Korazim! Dait celake ẽndah side kote Betsaida! Seandẽne muqjizat-muqjizat saq tepiaq lẽq taoqde nike sampun tepiaq lẽq Tirus dait Sidon, pasti dengan-dengan lẽq derike sampun ngonẽq betobat lẽman dose-dosene dait ngengadu kelambi dukecite dait toloq awu-awu lẽq atas ulune.

Bugis: "Cilakano iko Korazim! Macilaka tono iko, Bétsaida! Akkalarapanna sining anu makalallaingngé iya naébbué ri tengnga-tengngamu pura napogau’i ri Tirus sibawa Sidon, pasti sining tauwé kuwaro maittana natoba’ polé ri dosa-dosana mennang sibawa paké pakéyang mabbarata enrengngé taroiwi awu ulunna.

Makasar: "Cilaka mako ikau ngaseng tau niaka ammantang lalang ri Korazim! Kammayatompa ikau ngaseng tau niaka ammantang lalang ri Betsaida, cilaka ngaseng tommako! Ebara’ angkana le’ba’ tommi nigaukang anjo gau’-gau’ appakalannasaka ri tangnga-tangnganu ri Tirus siagang Sidon, ma’nassa sallomi le’ba’na toba’ siagang nasassala’ kalenna tau niaka anjoreng.

Toraja: Upu’ allomu, E Khorazim! Sumpu sumandakmu, e Betsaida! Belanna iakenna susinna nalan Tirus na Sidon nanni dadi tu mintu’na tanda mangnga mangka dadi lan lili’mi, tae’ natang masaimo ia namangka mengkatoba’ naumpembungku’ karoro’ sia au.

Duri: Nakua Puang Isa, "Macilaka kamu' to-Khorazim sola to-Betsaida! Buda tanda mejangngaran to mangka kupugauk jio kotami, apa te'dapa mimengkatoba'. Ia kenna la dipugauk joo tanda mejangngaran jio kota Tirus sola kota Sidon, masaimo mengkatoba' tuu lako tau jio, moi na bangsa tangngia to-Yahudi. La mangpakean kamasussan, napessamboran too au de' ulunna, sanga mpenassannii dosana.

Gorontalo: ”Matilopotala timongoli tawu lo kota lo Korazim! Wawu matilopotala olo timongoli tawu lo kota lo Betsaida! Sababu wonu nga'amila mujijat u helowali to hungi mongoli lowali to hungiyo lo kota lo Tirus wawu kota lo Sidon, ma lohihewo tawu teto lohikayini lo kado o peyahuo tuwoto u timongoliyo ma lotobati.

Gorontalo 2006: "Matopotala timongoli, Korajim! Wau matopotala olo timongoli, Betsaida! Humayaalio totoonulalo moo̒linggolabu u pilohutu tohuungi mongoli mapilohutu to Tirus wau Sidon, yi tantu tau-tauwalo mola teto malohiheo lolilihu lonto duduu-sawaalo limongolio wau helomake boo̒ lomilate wau helo podutu peaahuo̒ to lunggongi mongolio.

Balantak: Taeni Yesus, “Silaka' i kuu mian na kota Khorazim, ka' silaka' i kuu mian na kota Betsaida! Gause kalu upa kosamba' men niwawaumo na libutanmuu uga' isian niwawau na kota Tirus tia kota Sidon, mbaka' sabole mianna kota iya'a nanau'mo noko ponsosolimo ka' nangkadaraimo gau'na i raaya'a men ba'idek, ka' mopakean kasiongo'an, ka' momokela awu na wawona takala'na i raaya'a. Kasee i kuu sian.

Bambam: "La tilakakoa' iko ingganna issinna kota Korazim anna kota Betsaida aka mokakoa' muondo' gau' kadakemu. Aka indo tanda memängä-mängä kupadadi illaam alla'-alla'mua', kela kupadadi diom kota Tirus anna Sidon, la masäem untihokonganna gau' kadakena hupatau dio, lambi' ma'poheba bahata anna umpaponnoi täiabu ulunna aka ussosso gau'na.

Kaili Da'a: Niulina, "Umba komi, pue ngata Khorazim! Mandasa mpu'umo komi banepia! Pade mandasa mpu'umo komi to neto'o ri ngata Betsaida! Sabana ane rapana kabaraka-kabaraka to nikawiaku ri ngata komi etu kukawia ri ngata Tirus bo Sidon, natantu nasaemo ira tau-tau da'a to Yahudi kana majea nggari silaka ira. Nasaemo ira kana mopakea karu pade mombadika sowu ri balengga ira ewa tandaina nanjoso raramo ira mompekiri powia ira to naja'ana.

Mongondow: (Ki Yesus noguman.) Koboditodon ikow Khorazim! Koboditodon ikow Betsaida! Sin aka intau in Tirus bo Sidon in noko'ontong kon soáḷ mita inta mokoherang inta ain nobalí kon yuá-yuák monimu, yo no'onggotdon mosia in nogogai nogaid kon dosa mita monia takin nomaké in ḷambung kinopatoian.

Aralle: Naoatee, "Tilakakoa' Bohto Khorazim! Tilakakoa' Bohto Betsaida! Aka' ke la inang aha toine' dahi di hao di Bohto Tirus anna Sidon yato tanda ang mepusa'-pusa' ang puha dahi yaling di alla'-alla'mua', ya' la masaente' mengkatoba' lambi' umpekaya' kahung sibaha ulluläng täi hapu bää'na tandana unsohso yato kasalaanna.

Napu: Nauli Yesu: "Marugikau to Korasim hai to Betsaida! Ngkaya mpuu tanda kuasa au Kubabehi i boeami, agayana bara mpuukau menoso hangko i dosami. Ane rapana tanda kuasa iti Kubabehi i lalu kota Tirus hai Sidon, kemahaemohe menoso hangko i dosanda, nauri barahe to Yahudi. Kemangalamohe waru ngkasusa rapohampi, hai watanda raawui, tanda katebalikinami lalunda.

Sangir: "Kạěngkěhang i kamene Korazim! Dingangu kaěngkěhang lai i kamene, Betsaida! U kamagengu kal᷊awọu tanda makạl᷊aherang nikoạe seng nariadi sutal᷊oarang kamene su Tirus dingangu Sidon, ute angkeěnge taumata apan sene sembem marěngụ němpẹ̌tobatẹ̌ bọu kal᷊awọu rosan sire ringangu němpẹ̌lutu mase němpanawuh'u awu su těmbọ i sire.

Taa: Wali i Yesu manganto’o, “Kasesa danurata ngkomi to yako ri kota Korasim! Kasesa danurata ngkomi to yako ri kota Betsaida! Apa komi taa majea nempo mangkita palaong to taa rapobiasa. Pei pobuuka kota Tirus pasi Sidon tempo owi. Kota etu maja’a kojo lengko ntaunya. Pei ane rapanya tempo owi etu Aku bara mangika palaong to taa rapobiasa nja’u kota etu, ane rapanya ewa see, tau ri kota etu majoli kojo damajea. Sira damamposunsuka kain karu pasi mangkaku awu pei mansambuetaka nto’u wawo mbo’onya apa soso kojo raya nsira mampobuuka dosanya. Ewa wetu ane rapanya tau etu mangkita palaong to inika ngKu.

Rote: "Soe ba'eneu kota Korasi no hataholi nala! Ma soe ba'eneu kota Betsaida no hataholi nala boe. Leo uni ka, manda'di beuk fo nanataok neme emi tala'da ndia, nanatao basak neme Tirus no Sidon soona, tao leo bee o hataholi manai naa la, ala tuka tei-sale dale basa doo ka leme sala-singo nala mai so, ma ala pake bua papake fafaluk, boema ala tao afu neu langa nala lain.

Galela: Una wotemo, "O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o Khorazimka de o Betsaidaka ma bi nyawa. To ngini nia dokuka o nonako ihahairani igogou idala taakaka, duma ngini niholusi nia dorouno nimatoba de nimatoduba. So tosiade nakoso o nonako ihahairani magena taaka o Tirus ma dokuka de o Sidon ma dokuka, de igogou iqomaka ona magena, ngaroko o Yahudika ma nyawa yasowo, duma asa manga dorouno imatoba de imatodubaka, sidago lo o baju koloko o karong imasitibaku de o gaapo isihaja manga saheku, maro o beleso ma nonako moi.

Yali, Angguruk: "Hit Korazim hinap, hinindi anggin amag! Hit Betsaida hinap, hinindi anggin amag! Hit ouk warukon fano atikip hag toho Tirus inap men Sidon inap men oho fanowap eneplepma it arimano atam inindi anggar atepma fesi lahaplep.

Tabaru: "Niotorouoka ngini 'o Korazim ma nyawa de 'o Betsaida ma nyawa! Sababu nako 'o no-nako 'ihera-herangi 'isoka nginioka ne'ena la 'idadiokau 'o Tirusoka de 'o Sidonioka, tanu 'ona ma do'ingou yotoba 'o sowono yodiai de yomasinoa 'o balisa ma pakeangi de manga mumuoka 'o kakawo yodonoaku.

Karo: Nina Jesus, "Cilaka me kam o Korasin! Cilaka me kam o Betsaida! Bicara i Tirus ras i Sidon min ndai ibahan tanda-tanda sengget si nggo ibahan i tengah-tengahndu, nggo min ndai jera kalak si i je.

Simalungun: “Bursik ma ho Korasin! Bursik ma ho Betsaida! Ai ambit i huta Tirus pakon Sidon ipamasa hagogohon songon na masa bannima, seng tarbahen lang mubah do uhur ni sidea, marhiou guni anjaha hundul bani abuan.

Toba: Marjea ma ho, Korasin! Marjea ma ho, Betsaida! Ai aut di huta Tirus dohot Sidon dipamasa hagogoon angka na masa di hamu, ndang tarbahen so paubaonna rohana uju i, marabithon goni, hundul di orbuk!

Dairi: "Merjaya mo kono alè Korazim bang kono alè Betsaida! Ukum i kuta Tirus dekket Sidon kin ibaing tanda kelengangen i, bakunè pè peselsel ngo kalak idi janah mertobat ibas dosa-dosana nai, janah memakè pakèen tanda bonek janah memaing abu mi babontakal.

Minangkabau: "Cilakolah angkau, Korazim! Cilako pulolah angkau, Betsaida! Santano sagalo mukjizat nan dipabuwek di tangah-tangah angkau ko, dipabuwek pulo di Tirus jo di Sidon, lah musti sajak dek sari lah urang-urang nan disinan tu bi batobaik, inyo ka bi malakekkan baju tando basadiah ati, sarato ka bi malatakkan abu di ateh kapalonyo.

Nias: "Alai ndra'ugõ Khorazi! Ba alai ndra'ugõ Betisa'ida! Na tandra sahõlihõli dõdõ andrõ nifalua khõmi, tefalua ba Diro ba ba Zidona, no ara lafake nukha satua ba lahawui awu hõgõra awõ mbotora, ba wangoroma wa no lafalalini gera'erara!

Mentawai: Kuanangan ka matadda, "Mateimuian te kam tai Korasim! Kisedda leú et kam tai Betsaida, bulat mateimuian leú te ka kam! Aipoí, ké ka laggai Tirus samba ka laggai Sidon baí itugalaiaké kerek kelé sigalaiakenen ka talagamui ka kam néné, bulat táan taagai burú arapupurúpú, samba araparagat abu ka utéra, rabauaké paatuatda.

Lampung: "Celaka niku, Korazim! Rik celaka juga niku, Betsaida! Seandaini keajaiban-keajaiban sai disani di tengah-tengahmu radu dilakuko di Tirus rik Sidon, pasti jelma-jelma di disan radu saka betubat jak dusa-dusa tian rik makai kawai bekabung rik ngepikko hambua di atas ulu.

Aceh: "Cilaka gata, Korazim! Dan cilaka teuma gata, he Betsaida! Sangkira jih buet-buet nyang ajaéb ka geupeubuet lamkawan gata nyan pih ka teupeubuet di Tirus dan Sidon, pasti ureuëng-ureuëng nyang na nibak teumpat nyan ka treb that meutobat nibak desya-desya jihnyan dan jingui peukayan meuduka cita dan geuboh abée di ateueh ulée.

Mamasa: “La sanggangkoa' to Khorazim anna kota Betsaida annu kela dadi dioi Tirus anna Sidon tanda memangnga-mangnga mangka dadi illalan alla'-alla'mua' masaemo anna mengkatoba' tau dio, lambisan ma'pakean barata annu umpenassanni gau'na.

Berik: Yesus kakalmer balbabili, "Aamei ijeya nwinirim Korasimwer ane Betsaidawer, galap kabwaksusu unggwandusaiserem gase etamwemini ibe. Ai bwembwema Ames eyebili im kotanabe, jengga aamei etam-etamawer ijama tikweyan." Ane Yesus ga enggam syesyawulu, "Bwembwema Ai jes Agam eyebilirim im kotanabe, afa Ai fwater bwembwema jeiserem jep jam Agam eyebilim kotana Tirus ane Sidon je, afa ga gam jes gemerserem, gam jega angtane jepmanaiserem ga aa ge tikwebil etam-etama jelemanaiserem jewer, jei ga waakenaiserem ga jes ne eyebil. Ane jei ga jam ge nwinbene fene ga enggala gane kabwabil, niw fene galserem, ane sona ga jelem dukap ne bunulnswel, jega angtane nafsi ga sege towaswebili jeiba mesam ge tikwebili etam-etamawer."

Manggarai: “Copél hau Korazim! Copél hau Bétsaida! Ai émé oné Tirus agu Sidon, manga pandé tanda lenget situt poli mangad oné bahi-réha méu, médésg teserd agu walud.

Sabu: "Apa nga kerewe ke tu au Korasim! Mina harre lema ke tu au Betsida! Kita unu pala he ne lua-lua madalae do alla petao ri ya he pa telora mu, do tao pa Tirus nga Sidon do tatu ke ne ddau-ddau pa ni ta mala ke ro ne alla pepake bhara tada menyaha jhe luna awu pa wokolo ro.

Kupang: Yesus togor bilang, “Bosong orang Korasin deng orang Betsaida dong! Awas, é! Nanti bosong calaka! Beta su bekin tanda heran macam-macam di bosong pung batang idong, ma bosong sonde mau parcaya sang Tuhan Allah. Padahal bosong ni orang Yahudi, yang mangaku kanál sang Tuhan. Ma andekata itu tanda-tanda heran yang Beta bekin di bosong pung kampong, su jadi lebe dolo di kota Tirus deng kota Sidon, tantu bagini lama orang di situ dong su tobat memang, deng su kasi tenga dong pung sala-sala ko iko sang Tuhan. Deng dong ju tantu pake pakean duka, deng taro abu di atas kapala ko jadi tanda bilang, dong ada manyasal deng dong pung sala-sala. Padahal orang Tirus deng orang Sidon ni, bukan orang Yahudi yang mangaku kanál sang Tuhan.

Abun: Yefun Yesus kiket án do, "Ji ben ye gato i mo kota Korazim si kota Betsaida ne ge re, Ji syun semda titi wé kadit nje mone dom, sarewo yé yo kwet kadit sukibit gato yé ben ne nde. Sane bere Yefun Allah ben sukye nai nje mo kota we ne, we Ji do ben suk mwa gato ben yé yeket mo kota Tirus si kota Sidon yo, bergan sor, ete yé mone kwet kadit sukibit gato yé ben ne kekro, orete án it san gato te, ete án krer bofuf mo án su subere yé jam do, án kwet kadit sukibit ne it.

Meyah: Ofa agot gu rua oida, "Mar okum eteb emah keingg iwa iwa ongga ingker gij kota Korazim jera kota Betsaida si. Iwa idou ah keingg rot rusnok ongga ringker gij kota Tirus jera Sidon sis eteb fob. Rua bera erek rusnok ongga rufogog doska. Tina erek rusnok gij kota egeka koma rik mar onswos sis fob erek iwa ik Didif duntunggom gij mona ebeibeyaif tein, beda rua rimeesa joug rot rerin mar ongga oska si. Noba rua rimergi meisoufa ongga oska noba raha mongkoru esij ribirfaga efeji jeskaseda rurocunc rot rudou ongga okumkum rot rerin mar ongga oska si.

Uma: Na'uli' Yesus: "Silaka-koi to Korazim pai' to Betsaida! Wori' moto-mi tanda mekoncehi kubabehi hi ngata-ni, aga uma oa'-koi medea ngkai jeko'-ni. Ane rapa'-na tanda mekoncehi toe rababehi hi rala ngata Tirus pai' Sidon, ke mahae-ramo-rana medea ngkai jeko'-ra, nau' bela-ra to Yahudi. Ke mpo'ala' karu'-ramo rapohea, pai' mpohawui' woto-ra hante awu, tanda kasoho' nono-ra.

Yawa: Po raura pare, “Kakaije nde munijo Korazin nai, muno kakaije nde munijo Betsaida nai tavon! Syo anapaporainyo manuije rarorono wasai to, weramu wasakinavo wapa ayao kakaije raije ramu. Ranivara Syo anapaporainye umawe raroron no munijo Sidon muno Tirus yai ratire, indati vatano marane ratuije nao wanave muno manimaumbe awa ayao kakaije rai ti usakinavo rai.


NETBible: “Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! If the miracles done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

NASB: "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles had occurred in Tyre and Sidon which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

HCSB: "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented in sackcloth and ashes long ago!

LEB: Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

NIV: "Woe to you, Korazin! Woe to you, Bethsaida! If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

ESV: "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

NRSV: "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the deeds of power done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

REB: “Alas for you, Chorazin!” he said. “Alas for you, Bethsaida! If the miracles performed in you had taken place in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

NKJV: "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

KJV: Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

AMP: Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented in sackcloth and ashes [and their hearts would have been changed].

NLT: "What horrors await you, Korazin and Bethsaida! For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon, their people would have sat in deep repentance long ago, clothed in sackcloth and throwing ashes on their heads to show their remorse.

GNB: “How terrible it will be for you, Chorazin! How terrible for you too, Bethsaida! If the miracles which were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, the people there would have long ago put on sackcloth and sprinkled ashes on themselves, to show that they had turned from their sins!

ERV: Jesus said, “It will be bad for you Chorazin! It will be bad for you Bethsaida! I did many miracles in you. If these same miracles had happened in Tyre and Sidon, the people there would have changed their lives a long time ago. They would have worn sackcloth and put ashes on themselves to show that they were sorry for their sins.

EVD: Jesus said, “It will be bad for you Chorazin. It will be bad for you Bethsaida. I did many miracles in you. If those same miracles had happened in Tyre and Sidon, then those people in Tyre and Sidon would have changed their lives a long time ago. Those people would have worn sackcloth and put ashes on themselves to show that they were sorry for their sins.

BBE: Unhappy are you, Chorazin! Unhappy are you, Beth-saida! For if the works of power which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have been turned from their sins in days gone by, clothing themselves in haircloth and putting dust on their heads.

MSG: "Doom to you, Chorazin! Doom, Bethsaida! If Tyre and Sidon had seen half of the powerful miracles you have seen, they would have been on their knees in a minute.

Phillips NT: Alas for you, Bethsaida! For if Tyre and Sidon had seen the demonstrations of God's power which you have seen they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

DEIBLER: “You people who live in Chorazin city [MTY] and you people who live in Bethsaida city [MTY] will suffer terribly in hell!I did greatmiraclesin your cities, but you did not turn from your sinful behavior. If the miracles that I performed in your cities had been done in the ancient cities of Tyre and Sidon, the wicked people who lived there long ago would have sat in ashes, wearing coarse cloth to show that they were sorry for their sins.

GULLAH: E say, “E gwine be a haad time fa oona wa lib een Chorazin an een Bethsaida! Cause ef de people wa lib een Tyre an Sidon been see dem miracle wa A beena do fa oona, dey been gwine change dey sinful way. Dey been gwine weah croka sack an rub ashesh pon dey head an seddown fa leh ebrybody know dey done change dey way!

CEV: You people of Chorazin are in for trouble! You people of Bethsaida are in for trouble too! If the miracles that took place in your towns had happened in Tyre and Sidon, the people there would have turned to God long ago. They would have dressed in sackcloth and put ashes on their heads.

CEVUK: You people of Chorazin are in for trouble! You people of Bethsaida are in for trouble too! If the miracles that took place in your towns had happened in Tyre and Sidon, the people there would have turned to God long ago. They would have dressed in sackcloth and put ashes on their heads.

GWV: "How horrible it will be for you, Chorazin! How horrible it will be for you, Bethsaida! If the miracles worked in you had been worked in Tyre and Sidon, they would have changed the way they thought and acted long ago in sackcloth and ashes.


NET [draft] ITL: “Woe <3759> to you <4671>, Chorazin <5523>! Woe <3759> to you <4671>, Bethsaida <966>! If <1487> the miracles <1411> done <1096> in <1722> you <5213> had been done <1096> in <1722> Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605>, they would have repented <3340> long ago in <1722> sackcloth <4526> and <2532> ashes <4700>. <<  Matius 11 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran