Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Wali i Yesu pasi anaguruNya mapone muni ri bangka panewa mangawote rano rata nja’u kota to nakaroo nsira.

2Wali ojo kadongka nsira nja’u ria, sira mana’u yako ri bangka. Yako etu ma’i sawei mba’a tau mangkenika i Yesu ngkai to malulu koronya. Ngkai etu nalempa nsira ri wawo lima-lima. Wali tempo i Yesu mangkita sira, Ia mangansani sira mansarumaka kojo Ia. Wali see naka Ia manganto’oka tau to malulu koronya, Ia manganto’o, “A’ingKu, pakasanang rayamu, apa dosamu roomo ralapas yau.”

3Wali tempo i Yesu manganto’o gombo etu re’e bara sawei mba’a tau to mampoguru porenta i Musa, sira mangandonge. Wali sira mampobuuka, “Gete, tau si’i ojo mampoanika i Pue Allah!”

4Wali i Yesu mangansani pampobuuka nsira etu, see naka Ia manganto’o, “Maka pei komi mangampobuuka anu to maja’a etu?”

5Panewa i Yesu manganto’oka wo’u sira, “Kamonsonya ane manganto’oka ngkai to malulu koronya si’i, ‘Dosamu roomo ralapas yau,’ sewaju kasulinya pei manganto’oka ia, ‘Pakore pei palinja.’ Naka pei sewaju kasulinya apa paka taa mawali ane tau to manganto’o gombo etu pei tare kuasanya damangika palaong to nato’o etu.

6Wali Aku semo to rapokau yako ndate saruga danapoanaka nto lino see maya rato’oka Wiyaa nto Lino. Wali monso pu’u Aku re’e kuasa ri lino damangalapas dosa ntau. Pasi palaong to maya mampakanasaka komi kuasangKu etu, etu semo Aku damampakatao muni ngkai si’i.” Wali yako etu i Yesu manganto’oka ngkai malulu koronya, “Pakore pei okotaka lima-limamu pei pawolili muni ri banuamu.”

7Wali ngkai etu makore pei mawolili muni njo’u banuanya!

8Wali tempo tau boros mangkita palaong to etu, sira ipu kojo rayanya. Pasi sira mangabarong i Pue Allah apa Ia roomo mangawaika resi samba’a to lino kuasa to ewa wetu kabaenya.

9Wali yako etu i Yesu pasi anaguruNya polas yako ri kota etu, sira malinja mbiti. Ri raya mpalinjaNya, i Yesu mangkita aku, i Matius, matunda mapalaong ri banua biasa napangabayar ntau asele, apa tempo etu aku to pantagi asele semo. Wali Yesu mangansale aku, to’oNya, “Yau lulu Aku damawali anagurungKu.” Wali aku mansaka makore pei mayoko mangalulu i Yesu.

10Yako etu kami yau njo’u banuangku damangkoni. Wali tempo kami mangkoni etu, ma’i seja boros tau to pantagi asele seja sewaju ewa aku. Pasi ma’i seja tau to yusa to nato’oka seja ntau “tau madosa,” sira ma’i mangkoni sindara-ndara pei i Yesu pasi kami to anaguruNya.

11Wali re’e bara sawei mba’a to Yahudi to aliran Parisi, sira mangkita palaong to etu yako ri sambali banua. Wali sira manganto’oka kami to anaguru i Yesu, “Maka pei guru ngkomi mangkoni sindara-ndara pei tau to pantagi asele pasi tau to yusa to madosa seja?”

12Wali ojo pangandonge i Yesu gombo nsira manto’o maja’a tau etu, Ia mangaligi sira, Ia manganto’o, “Si’a tau to taa masaki mamporani dokter, pei tau to mangansani ia masaki, tau etu semo to rani nasawang ndokter.

13Wali tau madosa to nuto’o ngkomi etu, sira ewa tau to masaki to mamporani dokter. Pei ane komi, komi mampobuuka komi nempo taa rasawang taa mawei, apa komi madota kojo mangika pampue singkonong ewa porenta i mPue Allah. Pei gombo ngkomi ngena mampakanasaka Aku komi taa kojo mamporayang sa’e. Wali to tao-tao komi mampobuuka kojo pasi mampobatuangika gombo to ratulis ri raya ntuntu i mPue Allah to manganto’o, ‘Si’a pampue to mampakasanang rayangKu. Pamporayang semo.’ Wali pobuuka kojo batuanginya ayat to etu apa ewa wetu seja Aku. Apa Aku ma’i si’a ma’i mangansale tau to mampobuuka taa sala. Aku ma’i mangansale tau madosa see sira damajea. See naka Aku mangkoni sindara-ndara pei tau madosa etu.”

14Wali yako etu re’e anaguru i Yohanes to Pombaptis to mampago i Yesu pei mampotanaka resi Ia, manganto’o, to’onya, “To Yahudi to aliran Parisi, pasi kami seja, kami mandudu mangorop mangalulu ada mami. Wali maka pei anaguru to si Komi taa mangorop?”

15Wali i Yesu mangansono gombo etu, Ia rani sira mangansani taa masipato anaguruNya mangorop tempo Ia tiroowa re’e resi sira, wali Ia manganto’o rapa mangkonong to langkai to darapaporongo pasi mangkonong galung ngkai etu Wali Ia mangamporapaka anaguruNya ewa galung nto langkai to darapaporongo etu. Ia manganto’o, “Wimba, ane re’e roa mpaporongo, ane galung nto langkai to darapaporongo sira tiroowa mampakasanang sindara-ndara pei ia ri roa etu, wimba galunginya etu bara mangorop, bara taa? Taa kojo saba masanang! Pei ane tongo-tongonya sira mampakasanang etu, panewa kodi majoli rata bali ngkai to darapaporongo etu pei mangkeni yau ia, tempo etu semo panewa galunginya damangorop saba masusa raya nsira. Wali ewa see seja anagurungKu. Apa darata temponya Aku danakeni yau nu balingKu yako ri oyo nu anagurungKu etu, wali tempo etu semo sira damangorop.”

16Wali yako etu i Yesu rani sira mangansani taa matao ane ada nto Yahudi to masae pei ojo radugangika wo’u anu to bou to Ia mampotundeka. See naka Ia mamporapaka wo’u, Ia manganto’o, “Ane re’e pake to masae pei masia yau, pake etu kita taa mangantampolika kain to bou. Apa ane kain to bou etu ratampolika, tempo darapangantatap pake etu, panampolnya etu mawali kodi. Wali panampol etu mangarebus bana nu pake to masae etu wali pake etu damasia wo’u. See naka taa matao mampake kain to bou ane mantampol pake to masae.

17Pasi kita seja ane re’e tule to bou, kita ne’e mampoyali la’u raya mpela binatang to masaem, apa ane la’u raya mpela binatang to masaem, tamo maya mone apa mako’om pelanya etu. Wali tempo tule etu mawali yua, senoanya mawali tipunto, wali maputu, masia yau pela binatang etu. Wali tule etu roo manja’at yau pasi pela binatang seja mawali maja’a yau. See naka matao ane tule to bou kita mampoyali la’u raya mpela binatang to bou seja see taa manja’at yau tule pasi taa seja maja’a yau pela etu.”

18Wali tongo-tongonya i Yesu manganto’o gombo etu, ma’i samba’a tau tu’a nto Yahudi, ia ma’i mambokotu ri tango i Yesu mampue mampakabae Ia. Ia manganto’o, “Re’e samba’a anangku to we’a to owo napura nosanya. Pei kuporapika resi Komi yau damampotaka ia panewa ia datuwu muni.”

19Wali ojo pangandonge i Yesu gombo ntau etu, Ia makore pei yau mangalulu ia. Pasi anaguruNya yau seja.

20Wali ri raya mpalinja nsira etu re’e samba’a tau we’a to mampago i Yesu yako ri payuNya panewa ia mampotaka ri wii mpake i Yesu. Tau we’a etu sampuyumo pei dua nto’u tare pandoonya mansabe wuya.

21Wali ia mampobuuka, “Nempo aku ojo mampotaka pakeNya, aku damatao muni.”

22Wali tempo ia mampotaka pake i Yesu etu, i Yesu mangandolika tangoNya pei mangkita ia. Ia manganto’o, “A’ingKu, pakasanang rayamu. Apa korom mansarumaka Aku, see naka korom matao muni.” Wali tempo etu semo panyaki etu mansaka mandoo, wali tau we’a etu matao muni.

23Yako etu rata i Yesu pasi kami to anaguruNya nja’u banua ntau tu’a nto Yahudi. Wali i Yesu masua ri raya banua etu pei mangkita boros tau. Re’e tau to mangantingko suling mangalulu ada nsira pasi re’e tau to yusa to marotai kojo.

24Wali i Yesu manganto’oka tau boros etu, to’oNya, “Piyai komi samparia. Ana etu taa mate, ia ojo yore.” Pei tau boros etu ojo mampogeleka pasi mangkaengas Ia.

25Roo see tau boros etu rapaposuwu yau yako ri banua panewa i Yesu masua ri songi to nakare’e ana we’a to namatemo. Roo see Ia mangoko pale nu ana etu panewa ana etu mambangu.

26Wali yako etu, kareba mangkonong palaong to nawali etu natikareba-reba juku ri lipu etu.

27Wali i Yesu polas wo’u yako nja’u ria. Pasi tempo Ia polas etu re’e dua mba’a tau to buta to mangalulu Ia. Tau dua etu sakaboo manganto’oka i Yesu, “O Wiyaa i Makole Daud, porayang kami!”

28Wali rata nja’u banua, i Yesu masua ri raya banua etu panewa masua seja tau dua to buta mangampago Ia. Wali Ia mampotanaka resi sira dua, Ia manganto’o, “Wimba, komi dua bara mangaya Aku re’e kuasa mampakatao muni komi?” Wali sira dua mangansono, “Iya Pue, kami mangaya.”

29Wali i Yesu mampotaka mata ntau dua etu pei manganto’o, “Powalimo palaong to singkonong pei pangaya ngkomi.”

30Wali tau dua etu mansaka mangkita rao. Roo see i Yesu mampatiendoka kojo sira dua, to’oNya, “Ne’e kojo ragagangika sa’e mangkonong palaong to mawali si’i.”

31Pei sira dua taa naaya patiendo i Yesu etu. Tempo sira mayoko muni yako nja’u ria, sira mampakarebaka resi tau juku ri lipu etu mangkonong Ia.

32Wali tempo tau dua etu mayoko yako ri banua, re’e wo’u sawei mba’a tau to yusa to mangangkenika i Yesu tau to bea. Naka pei ngkai etu bea apa naika measa to mamposuak ia.

33Wali i Yesu mangarubak measa etu, panewa roo see ngkai etu maya magombo. Wali tau boros to mangkita palaong to etu, sira ipu kojo raya nsira. Sira manganto’o, “Gete! Tempo ruyu tawa re’e palaong to ewa si’i to nakita ntau ri tana Israel si’i.” Ewa wetu nato’o ntau boros.

34Pei to Yahudi to aliran Parisi, sira manganto’o, “Yako kuasa i ngKepala Measa semo naka pei Ia nakurang mangarubak measa yako resi tau.”

35Wali yako etu i Yesu yau malinja-linja njo’u samparia kota-kota pasi kampu-kampu nja’u ria. Ri raya mpalinjaNya etu Ia mampotundeka tau ri banua-banua to napampotunde nsira. Ia mampakarebaka sira kareba matao mangkonong ewa wimba i Pue Allah damawali Makole nto lino. Pasi Ia mampakatao muni samparia tau to masaki pasi to mayu’u wukunya, nempo panyaki to kesaa to re’e resi sira.

36Wali boros kojo tau mampago Ia. Pei tempo Ia mangkita tau boros etu, Ia mamporayang kojo sira apa sira ewa domba to tare to pangkampanginya. Sira masusa pasi pura karoso ndayanya apa tare tau to mangararmaka sira.

37Wali see naka Ia manganto’oka kami to anaguruNya, “Tau boros to tawa rapotundeka si’i maya raporapaka ewa pae to matasam to tawa rapota. Boros kojo pae to matasam pei taa boros tau to mampota.

38Wali porapika resi i Pue Allah anu Pue nu mpae etu see Ia damampokauka tau yau damamota see re’e tau to damampotunde tau boros etu.”Download Audio MP3 (Matius 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran