Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1Ma moi ge'ena, 'o Yesus wodotoko de wosihabari ma gu-gudaioka 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno 'o nyawa-nyawaka gee ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woaka, de 'o 'imam ma sae-saeke, de 'o 'agamaka yodoto-dotoko de 'o Yahudioka ma balu-balusu yoboa.

2Yoboano de kayongosekau 'o Yesusika, "Bika nosidemo ngomino! 'Ido'oa so ngona nokadiai 'iodumu ne'ena? Nago'ona nikula 'o pareta?"

3'O Yesus wosango, wongose 'ato, "Ngoi mita tosanosi:

4'O Yohanes Wo'osi-'osiki gu'una kiano 'awi pareta ma ngale 'o nyawa waki'osiki? Ma Jo'oungu ma Dutuno bolo 'o nyawano?"

5So ma rai 'ona yomasikadibangiokasi de yomakadongose 'ato, "Nako ngone pongose 'ato ma Jo'oungu ma Dutuno, dua 'una wongose 'ato, nako koge'ena de 'ido'oa so koniongakuwa 'unaka?

6Ma nako ngone pongose 'ato 'o nyawano, 'o nyawa yoodumu dua 'inariteto. Sababu 'ona yanako 'ato 'o Yohanes ge'ena 'o nabii moi."

7So 'ona yosango yongose 'ato, "Ngomi komianakowa."

8Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "Nako koge'ena de ngoi mita dua kotosidemowa 'ai pareta kiano ngoi tokadiai 'iodumu ne'ena."

9Ge'enaka de 'o Yesus wakidajarita 'o nyawa-nyawaka go'ona, 'o 'ade-'ade naneda: "Naga wimoi 'o 'anggur wotuduku 'o betu moi. De ma bairi ge'ena wosisewa yamuruo naga yoma-manaramika. Ge'enaka de 'una wotagi 'o daeraa 'ireguka, de ge'enaka doka womanoa 'o do'ingo.

10Gee ma 'orasi ya'adono ma 'anggur ma sowoko ya'utuku, de ma raki ma dutu gu'una wosidingoto 'awi ro-riwo gee yoma-manaramika ma ngale ya'ese 'awi bula. Ma yoma-manarama go'ona wiribesana 'o ro-riwo gu'una de wisuloko wolio kawomasomoa.

11So ma raki ma dutu gu'una wosidingotoli 'awi ro-riwo wimoioli, ma 'o ro-riwo gu'una mita wiribesanoli ma de wisimae-maeke yoma-manarama go'ona, deika wisuloko wolio ka 'okia-kiawa wo'asa.

12Ge'enaka de ma raki ma dutu gu'una wosidingotoli 'awi ro-riwo wosigali ma sa'angeu. Ma 'o ro-riwo gu'una mita wiribesanoli yoma-manarama go'ona de wi'umo ma bairi ma dudunika doka.

13So ma raki ma dutu gu'una kawongosekau, 'Ne'ena salingou kokiasi todiai? Ngoi 'asa towisidingoto 'ai ngowaka ma sirete towisiboso-bosono. 'Unaka dua ma raiokau wisigisene.'

14Ma yoma-manarama ma rakioka go'ona gee wimake ma raki ma dutu 'awi ngowaka, de yomakadongose, 'Nu'unau ma warisi ma dutu. Nou powito'oma la ngone podaene to 'una 'awi warisi.'

15So 'ona wi'asa ma raki ge'ena ma dudunika deika wito'oma." Ge'enaka de 'o Yesus wosano, "Nako ma raki ma dutu gu'una woliono, dua 'okia wodiai yoma-manaramika go'ona?

16Ma raiokau dua 'una woboa de wakikokito'omaka yoma-manarama go'ona, de ma bairi ge'ena wokulakau 'o nyawa 'iregu yamanarama." 'O nyawa-nyawa go'ona yo'isenoka de kayongosekau 'o Yesusika, "Ma raiokau ko'uwa!"

17'O Yesus wakilega-lega 'onaka de kawongosekau, "Nako koge'ena, de 'o Buku 'Itebi-tebini ma bo-bulaka ne'ena ma ngale kokia? ''O teto gee kaya'umokou 'o woa yodi-diai, 'idadi ma ba-bangini ma guata!'

18'O nyawa yoodumu gee yoruba ma tetoku ge'ena, 'asa yowederoka. De nago'ona yakitapadu ma teto ge'ena, dua posironga yowederoka koge'ena 'o kakawou."

19'O 'agamaka yodoto-dotoko de 'o 'imam ma sae-saeke yanako 'ato 'o Yesus 'awi 'ade-'ade ge'ena 'onaka 'itaari. Ge'enau so 'ona yomau kage'ena ma 'orasi de witagokou, ma 'ona yakimodongo 'o nyawa yoku-kudaika.

20So 'ona yononu 'o 'orasi yaowa-owa. 'Ona yaki'urubokunu 'o nyawaka la yomadiai 'isoka 'o nyawa ma loa, de yakisuloko 'o nyawa go'ona witaili 'o Yesusika de 'o sa-sano, la 'ona 'idadi wisisarakani ma gubernur 'awi paretaka.

21So ma rai 'o nyawa gee yaki'urubokunokau kayongosekau 'o Yesusika, "'Aba Guru, ngomi mianako 'okia naga gee nongosekau de nosidotokokau ge'ena 'iodumu yadaene. Gee ma 'orasi nodotoko ge'ena konokalesangikawa ngaro nago'ona bato de nodotoko 'itiai ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau 'o nyawaka.

22Sababu ge'ena bika 'Aba, nosidemo ngomino, moteke to ngone nanga 'agama ma besesongo, kaidadi 'o balasitengi pofangu 'o Kaisarika?"

23Ma 'o Yesus wanako to 'ona manga singina ma dorou ge'ena. Sababu ge'ena 'una kawongosekau,

24"Bika niosidumutino 'o pipi 'o saaka 'o ngai moi." So yosidumutino de wongoseli, "Bika nialega! To nagu'una 'awi gambari de 'awi ronga 'isilefoka ge'ena?" 'Ona yosango, "To Kaisar."

25De 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "Nako koge'ena, de niokula 'o Kaisarika 'okia naga gee to Kaisar, de niokula ma Jo'oungu ma Dutuka 'okia naga gee to ma Jo'oungu ma Dutu."

26Ge'enaka dau yoku-kudai manga bionoka 'o Yesus witai-taili go'ona ka moi ma koyodamakewa 'o Yesus 'awi sala de manga sa-sano ge'ena. So kayoriidikau de yoherangi 'o Yesus 'awi sa-sango ge'ena.

27Yamuruo naga 'o Sadukioka yaino 'o Yesusino. 'Ona ge'ena yosidotoko gee moteke to 'ona manga di-dibangi, yongose 'ato 'o nyawa yosonge-songenokau ge'ena koyomomikuawau. 'Ona yosano 'o Yesusika,

28"'Aba Guru, 'o Musa wolefo 'o 'atorangi naneda ma ngale ngone: Nako wimoi wosongene 'ena 'awi ngowaka koi'iwa, ge'ena 'awi dodoto salingou womingaamoko 'o bao-bao gumuna, la wikula 'o ngowaka gee wosonge-songenokau gu'una.

29Naga yatumudiingoka 'o riaka dodoto ma dutu. 'O riakoka wongaamokino 'awi ngowaka koi'iwasi de wosongenokau.

30Ge'enaka de 'awi dadurukoli womingaamoko 'o bao-bao gumuna, 'una mita 'awi ngowaka koi'iwasi de wosongenokau.

31Koge'enali mita 'idadi 'awi daduruku yaruange sigado yatumudiingi.

32Ma do-dogumuku 'o ngeweka gumuna mosongene mita.

33Gee ma 'orasi ya'adono 'o nyawa yosonge-songenokau ma Jo'oungu ma Dutu wakisi'ahuoli, 'o ngeweka gumuna to nago'ona manga wekata? Sababu yatumudiingi go'ona yoodumu mingaamokokau muna."

34'O Yesus wosango, "'O nyawa yongaamoko ge'ena kane'ena 'o duniaka duga,

35ma 'o nyawa-nyawa gee yosongenokau de yadaene yakisimomikoli de yo'ahu 'o Dunia ma Sungioka, 'ona ge'ena koyongaamokuawau.

36'Ona ge'ena 'isoka 'o mala'ekati so koyosonge-songenuawau. 'Ona yosongenokau de yakisimomiki yo'ahuoli 'o Dunia ma Sungioka, sababu 'ona ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi ngowa-ngowaka.

37'O Musa ma sirete wosidemo 'iwai-waiti monga 'ato 'o nyawa yosonge-songene 'asa yakisimomikoli. 'Awi le-lefoka gee 'o 'ubutu 'iluru-lurusu ma jarita wolefo, 'una ma Jo'oungu ma Dutu witesongo 'o Abraham de 'o Ishak de 'o Yakub manga Jou wisuba-suba.

38'Unau ge'ena koyosonge-songenuwa manga Jo'oungu ma Dutu! 'Una 'o nyawa yo'ahu-'ahu manga Jou! De sababu ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu 'o nyawa 'iodumu yo'ahu."

39'O 'agamaka yodoto-dotoko yamuruo naga kayongosekau, "'Aba Guru, 'ani sa-sango yadaene ma sala so kaisureli."

40Sababu ge'ena 'ona koyomoroinuawau 'o kianikia yosano 'o Yesusika.

41'O Yesus wosano 'onaka, "Kokia so 'o nyawa yongose 'ato ma Koana ma Jo'oungu ma Dutu Woiri-iriki gu'una 'awi 'asali 'o Dautino?

42Momongo naga 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'o Mazmuroka 'isilefoku, 'o Dautu ma sirete wongose 'ato, 'Ma Jou wongose 'ai Jouka: Tonigoraka nodadi Koana la nopareta de de ngoi,

43sigado tadiai 'o nyawa nisa-saturuu yo'isene ngonaka.'

44So nako ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-lahaka gu'una 'o Dautu wisi'asoko, 'Jou', kokia 'idadi 'una 'awi 'asali 'o Dautino?"

45'O nyawa-nyawa yosigisene ma gu-gudaioka 'o Yesus wobicara de kawongosekau 'awi do-domoteika,

46"Nimasidi-diai 'o 'agamaka yodoto-dotokika. 'Ona yomaie so yoduaka yokakadagi de manga baju 'ikuru-kurutuku la yakisiie 'o pasarioka. 'Ona yoduaka yogogere 'o go-gogere gee ma bionisa 'idadu 'o lo-lomu ma woaka de 'o rameka.

47'Ona yakisihaga 'o bao-bao de manga woa ya'ora. De yositatoko manga singina ma dorou ge'ena de 'o lahidoa 'ikuru-kurutika! To 'ona manga hukumani dua 'ifoloi 'itubuso!"Download Audio MP3 (Lukas 20):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran