Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1Ma moi ge'ena 'o Yesus waikali 'o lo-lomu ma woaka, de ge'enaka wimake wimoi wi giama ma songona 'isonge-songene.

2Ge'enaka dau yoboano mita 'o nyawa gee yosinonu-nonu 'o Yesus wi sowono la 'idadi wikalaki. So 'ona kawisilega dua nako la wisouru 'o nyawa gu'una Pomaoma-omasa ma Wangeka.

3'O Yesus kawongosekau wi giama ma songona 'isonge-songenika, "Nou, nongoka ma bionoka noma'okode."

4Ge'enaka de 'o Yesus kawosanokau 'onaka, "Moteke to ngone nanga 'agama, 'okia 'idadi padiai Pomaoma-omasa ma Wangeka? 'O barangi ma owa bolo ma dorou? 'O nyawa pakisilaha bolo pakito'oma?" Ma 'ona kayomarii-riidika.

5'O Yesus witu'uduuku wakilega-lega gee wisigi-gilolitino ma de wi singina 'i'ogu sababu 'ona kaifoloi manga singina 'i'opini. Ge'enaka de kawongosekau wi giama 'isonge-songenika, "'Ani giama naboootika." 'O nyawa gu'una wi giama waboooto, de wi giama ge'ena koisongenuawau.

6So ma rai 'o Farisioka yamada ma lo-lomu ma woaka ge'ena, de yomasikadibangi de yamuruo naga gee 'o Herodes wimote-moteke, la 'o Yesus wito'oma.

7'O Yesus de wi do-domoteke yotagi yomatingaka 'o Galilea ma talagaka. De 'o Galilea ma nyawa manga gudai yotagi 'o Yesus wimoteke. Manga gudai mita yoboano 'o Yudeano,

8'o Yerusalemuno, 'o Idumea ma daeraano, 'o Yordan ma songonasa dina ma daeraano, de 'o Tirus de 'o Sidon ma kota ma kakadate-dateoka ma daeraano. 'Ona yoodumu yaino 'o Yesusino, sababu yo'isene 'okia sonaa wokadiaiokau gee.

9'O nyawa go'ona kaifoloi yokudaioka, so ma rai 'o Yesus wosuloko wi do-domoteke widakalari 'o ngo'otiri, 'uwa sigado 'o nyawa go'ona wisibe'eto.

10'O nyawa manga gudai wakisi'aiki, so ma rai yopa-panyake yoodumu yomasikasisu yomau yomasisori 'unaka la 'idadi wi'ao.

11De 'o nyawa gee 'o tokata yakido-dongosamuku wimake 'isinoimi yosubaku wi bionoka de yomapoaka, "Ngona ne'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaka!"

12Ma 'o Yesus ka ma eta ma kowosidabiwa 'o tokata ge'ena 'isikademo 'ato 'una ge'ena nagu'una.

13Ge'enaka de 'o Yesus wosau 'o gigiede, de waki'asoko 'o nyawa gee moteke to 'una wi mau. De 'ona mita yaika 'unaka.

14Wakiiriki yamogiooko de modidi de kawongosekau, "Ngoi tiniiriki la nimoteke ngoi, ma ngale tinisuloko niosidagi 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno,

15de ngini 'asa tinikula 'o kuasa de 'o pareta ma ngale 'o tokata nioginiiki."

16Yamogiooko de modidi gee yakiiri-iriki yodadi su-suloko manga ronga-ronga koneda: 'O Simon, (gee wisironga-ronga mita 'o Petrus),

17'o Yakobus de ma dodoto 'o Yohanes, 'o Zebedeus wi ngowa-ngowaka, ('ona yakisironga 'o Boanerges, ma ngale "'o duturu ma ngowaka"),

18mita 'o Andreas, 'o Filipus, 'o Bartolomeus, 'o Matius, 'o Tomas, 'o Yakobus 'o Alfeus wi ngowaka, 'o Tadeus, 'o Simon 'o Zelot ma nyawa,

19de 'o Yudas Iskariot gee woba-badingaka 'o Yesusika.

20Ge'enaka de 'o Yesus wolio 'o woaka. Ma 'o nyawa manga gudai yoboa yomatoomuoli, sigado 'o Yesus de wi do-domoteke kayo'odomo ma koidadiwa.

21'O nyawa kayongosekau, "'Una witogosangukou!" De gee 'awi 'esa moi yo'isenoka 'o demo ge'ena, de yaika wi'ese.

22'O 'agamaka yodoto-dotoko 'o Yerusalemino yoboano de kayongosekau, "'Una 'o Beelzebul widongosamuku! 'Enau wikulaka 'o kuasa ma ngale woginiiki 'o tokata."

23So 'o Yesus waki'asokino de wakidajarita 'o 'ade-'ade ngai muruo naga. Kawongosekau, "Kokia 'idadi 'o tokata de 'o tokata 'imakaginiiki.

24Nako 'o Koana moi 'awi pareta ma sigoronaka 'o bolu yamo-moi yomatingaka yomaka'aku'uwa, ge'ena dua 'awi pareta ge'ena kaipiakoroka.

25Koge'enali mita nako 'o giabereki moi la koyomarimoiwa, de manga woa ma dodaku yomakadu'uduku ge'ena dua yomakati-tingaoka.

26So nako 'o tokata de to 'ena ma balusu 'imakaparangi, ge'ena dua ma raiokau koito'ingokawa de ma pareta kaitorouoka.

27Komoiwa moi 'idadi yowosanga wimoi wokua-kuata wi woaka de wi harataa ya'ora, nako 'o nyawa gu'una kowipusukuawasi. So salingou wipusuokasi 'asa de ya'ora 'awi harataa ge'ena.

28Bika niosigisene! Nako 'o nyawa yosowono de yobi-bicara yositi-tingoono, ge'ena manga sowono kai'ikirokasi.

29Ma nako yositi-tingoono 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, ge'ena manga sowono koi'ikiruawau. Sababu yositi-tingoono 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, ge'ena 'o sowono kaisi'ado-'adonika."

30('O Yesus koge'ena wongose, sababu naga 'o nyawa yongose 'ato 'o Yesus 'o tokata widongosamuku.)

31Ge'ena 'iduangino de 'o Yesus ma 'esa de wi riaka dodoto yoboa. 'Ona yota-tamaa ma dudunoka, de yosuloko 'o nyawaka 'o Yesus wi'asoko.

32Ma 'orasi ge'ena 'o nyawa manga gudaioka yogogerie 'o Yesus wisibululunino. 'Ona yongose 'unaka, "'Aba, 'ani 'esa de ni riaka dodoto doka ma dudunoka. 'Ona ninonu ngona 'Aba."

33'O Yesus kawosangokau, "Nagumuna to ngoi 'ai 'esa? De nago'ona to ngoi 'ai riaka dodoto?"

34Ge'enaka de wakilega-lega 'o nyawa wisigi-gilolitino gee de kawongosekau, "No'ona to ngoi 'ai 'esa de 'ai riaka dodoto!

35'O nyawa gee ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau yamote-moteke, 'ona ge'ena to ngoi 'ai riaka dodoto, 'ai 'esa biranga de 'ai 'esa."Download Audio MP3 (Markus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran