Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 24 : 40 >> 

TB: Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku.


AYT: Jawab tuanku, ‘TUHAN, yang di hadapan-Nya aku berjalan, akan mengutus malaikat-Nya untuk menyertai dan membuat perjalananmu berhasil sehingga kamu akan mengambilkan seorang istri untuk anakku dari tengah-tengah kaumku dan dari keluarga ayahku.

TL: Maka katanya kepada hamba: Bahwa Tuhan, yang di hadapan hadiratnya juga aku telah berjalan, Ia itu kelak akan menyuruhkan malaekat bersama-sama dengan dikau serta Iapun akan menghasilkan perjalananmu itu, supaya engkau mengambilkan anakku seorang isteri dari pada kaum keluargaku dan dari dalam rumah bapaku.

MILT: Dan dia berkata kepadaku: TUHAN (YAHWEH - 03068), yang di hadapan-Nya aku menjalani kehidupan, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, dan engkau akan mengambil untuk anak laki-lakiku, seorang istri dari kaum keluargaku dan dari rumah ayahku.

Shellabear 2010: Katanya kepadaku, ‘ALLAH, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri bagi anakku dari kaumku dan dari keluarga ayahku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Katanya kepadaku, 'ALLAH, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri bagi anakku dari kaumku dan dari keluarga ayahku.

KSKK: Dan jawabannya ialah: 'Tuhan, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya untuk bersamamu, dan akan membuat perjalananmu berhasil. Engkau akan memilih seorang istri bagi anakku dari kaum keluargaku dan dari rumah ayahku.

VMD: Tuanku berkata kepadaku, ‘Aku melayani TUHAN, dan Dia akan mengirim malaikat-Nya dengan engkau dan menolong engkau. Engkau akan mendapat seorang istri untuk anakku di tengah-tengah bangsaku di sana.

BIS: Lalu jawabnya, 'TUHAN yang selalu kutaati, akan mengutus malaikat-Nya untuk menolong supaya tugasmu berhasil. Engkau akan menemukan istri bagi anakku dari antara kaumku sendiri, yaitu dari sanak saudara ayahku.

TMV: Dia menjawab, ‘TUHAN yang sentiasa kutaati akan mengutus malaikat-Nya untuk menolongmu supaya tugasmu berjaya. Kamu akan mendapatkan isteri untuk anakku daripada puakku sendiri, antara saudara mara bapaku.

FAYH: Ia menjawab, 'Pasti ada yang mau; karena TUHANku, yang di hadapan-Nya aku berjalan, akan mengutus malaikat-Nya pergi bersama-sama dengan engkau dan membuat tugasmu berhasil. Ya, carilah seorang gadis di antara kaum kerabatku, dari keluarga saudaraku.

ENDE: Ia lalu berkata kepadaku: 'Jahwe - dihadapanNja aku selalu berdjalan - akan mengutus malaikatNja sertamu dan membuat perdjalananmu berhasil baik, supaja engkau memilih bagi anakku isteri dari kerabatku, dari rumah bapaku.

Shellabear 1912: Maka katanya kepadaku bahwa Allah yang aku menurut jalannya itu ialah akan menyuruhkan malaikatnya bersama-sama dengan dikau serta ia pun akan menghasilkan perjalananmu itu dan engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri daripada kamu keluargaku dan dari dalam rumah bapaku.

Leydekker Draft: Maka 'ija sudah bersabda kapada bejta: Huwa, jang 'aku sudah berdjalan kahadapannja, kalakh menjuroh Mal`aknja sertamu, dan 'akan ber`ontongkan djalanmu; sopaja kaw`ambil sawatu 'isterij bagi 'anakhku laki-laki deri pada bangsaku, dan deri pada rumah bapaku.

AVB: Katanya kepadaku, ‘TUHAN, yang di hadirat-Nya aku menjalani hidupku, akan mengutus malaikat-Nya menyertai kamu dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga kamu dapat mengambil seorang isteri bagi anakku daripada kaumku dan daripada keluarga ayahku.


TB ITL: Tetapi katanya <0559> kepadaku <0413>: TUHAN <03068>, yang <0834> di hadapan-Nya <06440> aku hidup <01980>, akan mengutus <07971> malaikat-Nya <04397> menyertai <0854> engkau, dan akan membuat <06743> <00> perjalananmu <01870> berhasil <00> <06743>, sehingga engkau akan mengambil <03947> bagi anakku <01121> seorang isteri <0802> dari kaumku <04940> dan dari rumah <01004> ayahku <01>.


Jawa: Pangandikanipun dhateng kula malih: Sang Yehuwah kang tansah dakbekteni iku bakal ngutus malaekate nyarengi lakumu, temah kelakon anakku kokgolekake jodho saka kula-wargaku lan saka omahe bapakku.

Jawa 1994: Ngandikanipun, ‘Gusti Allah sing dakbektèni bakal ngutus malaékaté ngirid lakumu lan mberkahi kowé, temah kowé bakal olèh gawé. Kowé bakal nggawa jodhoné anakku saka ing antarané sanak-sedulurku.

Sunda: Waler juragan: ‘PANGERAN, anu dibakti ku kami, baris ngutus malaikat-Na nuyun jeung nulung ka maneh, sangkan gawe maneh hasil. Tangtu maneh bakal manggih eta pijodoeun anak kami ti rerehan bapa kami, ti lebah wargi-wargina.

Madura: Lora kaula adhabu sapaneka, ‘PANGERAN se esemba sengko’ molae lamba’ tanto ngotos malaekadda epakon nolonge ba’na sopaja ba’na ahasela nyareyagi bine tang ana’, paraban dhari tang bangsa, iya areya la-balana tang eppa’.

Bali: Nanging pangandikan danene ring titiang sapuniki: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa ane sungsung icang lakar ngutus malaekat Idane buat marengin cai, tur lakar ngranayang pajalan caine sida karya. Cai lakar maan anak luh pabuat pianak icange, uli pantaran palelintihan icange, wiadin pakurenan bapan icange.

Bugis: Nanappébali, ‘PUWANG iya tuli uturusiyé, suroi matu malaéka’-Na untu’ mattulung kuwammengngi musiduppa akkattamu. Namulolongeng matu bainé untu’ ana’ku polé ri yelle’na appakku muto, iyanaritu polé ri sumpulolona ambo’ku.

Makasar: Appialimi angkana, ‘Batara sangnging kuturukia, Iami lassuroi battu malaeka’Na untu’ antulungko sollanna akkulle a’jari tugasa’nu. Lanugappai sitau baine untu’ la’jari bainenna anakku, ia battua ri alla’na bija pammanakang kalengku, iamintu battua ri bijanna manggeku.

Toraja: Nakuami lako kaleku: Iato PUANG kupengkaolaimo, tu la ussua malaeka’Na la musolan sia Ia duka la umpamaupa’ kalingkammu, ammu alanni baine tu anakku dio mai to’ pa’rapuangku sia dio mai banuanna ambe’ku.

Karo: Ijabapna nina, 'TUHAN si kusembah i bas geluhku, Ia si nuruh malekat ras kam gelah sangap kam i bas tugasndu. Idatndu nge pagi diberu man anakku i bas bangsangku nari, eme i bas keluarga bapangku nari.

Simalungun: Nini ma dompak ahu, ?Jahowa na hubalosi, Ia do marsuruh malekatni mangkasomani ho ampa manumpak langkahmu, laho mambuat boru bani anakkin humbani hasomanku samarga hun rumah ni bapa.

Toba: Jadi ninna ibana mandok ahu: Sai suruon ni Jahowa, na hupaolooloi i suruanna mandongani ho manumpak langkam, asa dialap ho jolma ni anakki sian donganku dohot sian bagas ni damang.


NETBible: He answered, ‘The Lord, before whom I have walked, will send his angel with you. He will make your journey a success and you will find a wife for my son from among my relatives, from my father’s family.

NASB: "He said to me, ‘The LORD, before whom I have walked, will send His angel with you to make your journey successful, and you will take a wife for my son from my relatives and from my father’s house;

HCSB: He said to me, 'The LORD before whom I have walked will send His angel with you and make your journey a success, and you will take a wife for my son from my family and from my father's household.

LEB: "He answered me, ‘I have been living the way the LORD wants me to. The LORD will send his angel with you to make your trip successful. You will get my son a wife from my relatives and from my father’s family.

NIV: "He replied, ‘The LORD, before whom I have walked, will send his angel with you and make your journey a success, so that you can get a wife for my son from my own clan and from my father’s family.

ESV: But he said to me, 'The LORD, before whom I have walked, will send his angel with you and prosper your way. You shall take a wife for my son from my clan and from my father's house.

NRSV: But he said to me, ‘The LORD, before whom I walk, will send his angel with you and make your way successful. You shall get a wife for my son from my kindred, from my father’s house.

REB: He answered, ‘The LORD, in whose presence I have lived, will send his angel with you and make your journey successful. You are to take a wife for my son from my family and from my father's house;

NKJV: "But he said to me, ‘The LORD, before whom I walk, will send His angel with you and prosper your way; and you shall take a wife for my son from my family and from my father’s house.

KJV: And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father’s house:

AMP: And he said to me, The Lord, in Whose presence I walk [habitually], will send His Angel with you and prosper your way, and you will take a wife for my son from my kindred and from my father's house.

NLT: ‘You will,’ he told me, ‘for the LORD, in whose presence I have walked, will send his angel with you and will make your mission successful. Yes, you must get a wife for my son from among my relatives, from my father’s family.

GNB: He answered, ‘The LORD, whom I have always obeyed, will send his angel with you and give you success. You will get for my son a wife from my own people, from my father's family.

ERV: But my master said to me, ‘I serve the LORD, and he will send his angel with you and help you. You will find a wife for my son among my people there.

BBE: And he said, The Lord, whom I have ever kept before me, will send his angel with you, who will make it possible for you to get a wife for my son from my relations and my father’s house;

MSG: He said, 'GOD before whom I've walked faithfully will send his angel with you and he'll make things work out so that you'll bring back a wife for my son from my family, from the house of my father.

CEV: My master answered, "I have always obeyed the LORD, and he will send his angel to help you find my son a wife from among my own relatives.

CEVUK: My master answered, “I have always obeyed the Lord, and he will send his angel to help you find my son a wife from among my own relatives.

GWV: "He answered me, ‘I have been living the way the LORD wants me to. The LORD will send his angel with you to make your trip successful. You will get my son a wife from my relatives and from my father’s family.


NET [draft] ITL: He answered <0559>, ‘The Lord <03068>, before <06440> whom <0834> I have walked <01980>, will send <07971> his angel <04397> with <0854> you. He will make <06743> your journey <01870> a success <06743> and you will find <03947> a wife <0802> for my son <01121> from among my relatives <04940>, from my father’s <01> family <01004>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kejadian 24 : 40 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran