Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 16 : 31 >> 

TMV: Tidak cukup baginya untuk berdosa seperti Raja Yerobeam. Raja Ahab melakukan yang lebih jahat lagi; baginda mengahwini Izebel, puteri Raja Etbaal dari Sidon, dan Raja Ahab juga menyembah Baal.


AYT: Seolah-olah ringan baginya untuk hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat, lalu dia mengambil Izebel, anak perempuan Etbaal, raja Sidon, sebagai istrinya, lalu pergi dan melayani kepada Baal serta menyembah kepadanya.

TB: Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya.

TL: Maka sesungguhnya seolah-olah ini perkara kecil jua ia menurut segala dosa Yerobeam bin Nebat, maka ditambahinya pula dengan mengambil Izebel, anak Et-Baal, raja orang Sidoni, akan isterinya, lalu ia berbuat bakti kepada Baal dan menyembah sujud kepadanya.

MILT: Dan terjadilah seolah-olah hal itu merupakan perkara ringan padahal ia berjalan dalam dosa-dosa Yerobeam anak Nebat, lalu ia juga mengambil Izebel, putri Etbaal, raja Sidon, menjadi istrinya sehingga dia pergi beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya.

Shellabear 2010: Seakan-akan hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat adalah perkara ringan, ia memperistri pula Izebel binti Etbaal, raja Sidon, lalu pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Seakan-akan hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat adalah perkara ringan, ia memperistri pula Izebel binti Etbaal, raja Sidon, lalu pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya.

KSKK: Nyatalah bahwa contoh-contoh dosa Yerobeam belum cukup bagi dia; ia bahkan mengawini Izebel, putri Etbaal, raja Sidon. Demikianlah ia berbakti kepada Baal dan menyembah dia.

VMD: Tampaknya belum cukup baginya untuk melakukan dosa yang sama seperti yang diperbuat Yerobeam, anak Nebat. Ia juga mengawini Izebel anak Etbaal, raja Sidon, kemudian menyembah dan memuja Baal.

BIS: Belum cukup juga baginya hidup berdosa seperti Raja Yerobeam, ia malah mengawini Izebel anak Raja Etbaal dari Sidon, dan ia beribadat kepada Baal.

FAYH: Seolah-olah masih kurang kejahatannya, ia pun menikah dengan Izebel, putri Raja Etbaal dari Sidon, sehingga mulailah masa penyembahan kepada Baal.

ENDE: Jang terketjil ialah, bahwasanja ia mendjalankan dosa Jerobe'am bin Nebat itu: ia mengambil Izebel, puteri Etba'al, radja orang2 Sidon, akan isterinja dan pergi berbakti kepada Ba'al serta bersembah-sudjud kepadanja.

Shellabear 1912: Adapun seolah-olah hal ia menurut segala dosa Yerobeam bin Nebat itu menjadi perkara yang sedikit diambilnya pula Izebel binti Etbaal, raja orang Sidon, akan istrinya lalu pergi membuat ibadat kepada Baal serta menyembah dia.

Leydekker Draft: Maja djadi, ('adakah ringan perinja berdjalan turut dawsa-dawsa Jerobszam 'anakh laki-laki Nebath?) bahuwa 'ija lagi ber`isterij 'Izebel 'anakh parampuwan 'Etbaszal Radja 'awrang TSidawnij, dan 'ija pergi berbowat bakhti pada Baszal, dan sudjud menjombah padanja.

AVB: Seolah-olah kehidupannya dalam dosa-dosa Yerobeam anak Nebat itu perkara yang ringan sahaja, dia juga memperisteri Izebel, anak Etbaal, raja Sidon, lalu pergi beribadat kepada Baal dan sujud menyembahnya.


TB ITL: Seakan-akan belum cukup <07043> ia hidup <01980> dalam dosa-dosa <02403> Yerobeam <03379> bin <01121> Nebat <05028>, maka ia mengambil <03947> pula Izebel <0348>, anak <01323> Etbaal <0856>, raja <04428> orang Sidon <06722>, menjadi isterinya <0802>, sehingga ia pergi <01980> beribadah <05647> kepada Baal <01168> dan sujud menyembah <07812> kepadanya. [<01961>]


Jawa: Anggone lumampah ing sajroning dosa-dosane Sang Prabu Yerobeam bin Nebat iku kaya-kaya durung cukup, mulane banjur mundhut garwa Sang Putri Izebel, putrane putri Sang Prabu Etbaal ratu ing Sidon, satemah panjenengane nuli ngabekti marang Baal kalawan disujudi lan disembah.

Jawa 1994: Yèn mung kaya dosané Raja Yérobéam kuwi durung apa-apa, merga Akhab iya nggarwa Izébèl, putriné Raja Ètbaal saka Sidon, malah banjur nyembah marang Baal.

Sunda: Anjeunna mah kawas tacan ngaraos cukup ku midamel dosa cara kalakuan Yarobam, da nepi ka geureuhaan ka Isebel putra Raja Etbaal raja nagara Sidon sarta ngabakti ka Dewa Baal.

Madura: Dusana banne pera’ cara dusana Yerobeyam; Ahab jareya la’-mala’ araji Izebel pottrana Rato Etba’al dhari Sidon, sarta nyemba ka Ba’al.

Bali: Ida ngardi dosa langkungan ring Ida Sang Prabu Yerobeam. Nanging langkungan malih ring punika, ida marabian sareng Ida Isebel, okan Ida Sang Prabu Etbaal saking Sidon, tur nyungsung Dewa Baal.

Bugis: Dé’topa nagenne ri aléna tuwo madosa pada-pada Arung Yérobéam, mala napubainéi Izebél ana’na Arung Etbaal polé ri Sidon, sibawa massompai lao ri Baal.

Makasar: Tenapa nasukku’ nasa’ring doraka sangkammaya nagaukanga Yerobeam, ia ba’lalo nabuntingi Izebel ana’na Karaeng Etbaal battu ri Sidon, siagang assambayangi mae ri Baal.

Toraja: Iatu unturu’ kasalanna Yerobeam, anakna Nebat, maringnganpa, apa natompoi pole, belanna umpobaine Izebel, anakna Etbaal, datu to Sidon, sia male umpengkaolai Baal sia tukku umpenombai.

Karo: La iakapna cukup dosana bagi dosa Raja Jerobeam saja, emaka iempoina Isebel, anak Raja Etbaal i Sidon nari, jenari isembahna Baal.

Simalungun: Maotiktu ope nini uhurni na mardalan bani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat ai. Ibuat ma si Isebel, boru ni si Et-Baal, raja ni halak Sidon bahen parinangonni; laho do ia homa mambalosi baal, anjaha marsombah hujai.

Toba: Hira na maotikku dope di rohana na niihutihutna angka dosa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat. Lam dibuat dope si Izebel, boru ni si Etbaal, raja ni halak Sidon, bahen jolmana; laho ibana huhut mangoloi Baal dohot marsomba tusi.


NETBible: As if following in the sinful footsteps of Jeroboam son of Nebat were not bad enough, he married Jezebel the daughter of King Ethbaal of the Sidonians. Then he worshiped and bowed to Baal.

NASB: It came about, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he married Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and went to serve Baal and worshiped him.

HCSB: Then, as if following the sin of Jeroboam son of Nebat were a trivial matter, he married Jezebel, the daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and then proceeded to serve Baal and worship him.

LEB: It wasn’t enough that he committed the same sins as Jeroboam (Nebat’s son). He also married Jezebel, daughter of King Ethbaal of Sidon. Ahab then served and worshiped Baal.

NIV: He not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam son of Nebat, but he also married Jezebel daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and began to serve Baal and worship him.

ESV: And as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, he took for his wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and went and served Baal and worshiped him.

NRSV: And as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam son of Nebat, he took as his wife Jezebel daughter of King Ethbaal of the Sidonians, and went and served Baal, and worshiped him.

REB: As if it were not enough for him to follow the sinful ways of Jeroboam son of Nebat, he took as his wife Jezebel daughter of King Ethbaal of Sidon, and went and served Baal; he prostrated himself before him

NKJV: And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took as wife Jezebel the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians; and he went and served Baal and worshiped him.

KJV: And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Zidonians, and went and served Baal, and worshipped him.

AMP: As if it had been a light thing for Ahab to walk in the sins of Jeroboam son of Nebat, he took for a wife Jezebel daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and served Baal and worshiped him.

NLT: And as though it were not enough to live like Jeroboam, he married Jezebel, the daughter of King Ethbaal of the Sidonians, and he began to worship Baal.

GNB: It was not enough for him to sin like King Jeroboam; he went further and married Jezebel, the daughter of King Ethbaal of Sidon, and worshiped Baal.

ERV: It was not enough for Ahab to commit the same sins that Jeroboam, son of Nebat, had done. Ahab also married Jezebel, daughter of King Ethbaal of Sidon. Then Ahab began to serve and worship Baal.

BBE: And as if copying the evil ways of Jeroboam, the son of Nebat, was a small thing for him, he took as his wife Jezebel, daughter of Ethbaal, king of Zidon, and became a servant and worshipper of Baal.

MSG: It wasn't enough for him to copy the sins of Jeroboam son of Nebat; no, he went all out, first by marrying Jezebel daughter of Ethbaal king of the Sidonians, and then by serving and worshiping the god Baal.

CEV: He acted just like Jeroboam. Even worse, he married Jezebel the daughter of King Ethbaal of Sidon and started worshiping Baal.

CEVUK: He acted just like Jeroboam. Even worse, he married Jezebel the daughter of King Ethbaal of Sidon and started worshipping Baal.

GWV: It wasn’t enough that he committed the same sins as Jeroboam (Nebat’s son). He also married Jezebel, daughter of King Ethbaal of Sidon. Ahab then served and worshiped Baal.


NET [draft] ITL: As if following <01961> in the sinful <02403> footsteps <01980> of Jeroboam <03379> son <01121> of Nebat <05028> were not bad enough, he married <0802> <03947> Jezebel <0348> the daughter <01323> of King <04428> Ethbaal <0856> of the Sidonians <06722>. Then he worshiped <05647> <01980> and bowed <07812> to Baal <01168>. <<  1 Raja-raja 16 : 31 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran