Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 7 : 6 >> 

TMV: Tetapi sekarang kita bebas daripada kuasa Taurat, kerana kita sudah mati terhadap Taurat yang dahulu menguasai kita. Kita tidak lagi mengabdikan diri dengan cara lama menurut hukum yang tertulis. Tetapi sekarang kita mengabdikan diri menurut cara baru yang ditunjukkan oleh Roh Allah.


AYT: Akan tetapi, sekarang kita telah dibebaskan dari Hukum Taurat, telah mati terhadap apa yang dahulu membelenggu kita supaya sekarang kita tidak lagi melayani di bawah hukum lama yang tertulis, tetapi dalam hidup baru oleh Roh.

TB: Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat.

TL: tetapi sekarang kita sudah terlepas daripada hukum Taurat itu, sedang kita sudah mati lepas daripada hukum itu, yang di dalamnya kita terpegang, sehingga kita berbuat ibadat baharu yang rohani, bukannya ibadat lama yang menurut sebagaimana rukun sahaja.

MILT: Namun sekarang, kita telah dibebaskan dari torat dengan mati terhadap apa yang dahulu kita pernah ditahannya, sehingga kita melayani dalam pembaruan Roh, dan bukan dalam kekolotan tulisan.

Shellabear 2010: Sekarang kita sudah terlepas dari hukum Taurat karena kita telah mati bagi hukum itu, yang dahulu mengikat kita. Dengan demikian, kita dapat beribadah dengan cara baru berdasarkan Ruh, bukan dengan cara lama berdasarkan hukum yang tertulis.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sekarang kita sudah terlepas dari hukum Taurat karena kita telah mati bagi hukum itu, yang dahulu mengikat kita. Dengan demikian, kita dapat beribadah dengan cara baru berdasarkan Ruh, bukan dengan cara lama berdasarkan hukum yang tertulis.

Shellabear 2000: Sekarang kita sudah terlepas dari hukum Taurat karena kita telah mati bagi hukum itu, yang dahulu mengikat kita. Dengan demikian, kita dapat beribadah dengan cara baru berdasarkan Ruh, bukan dengan cara lama berdasarkan hukum yang tertulis.

KSZI: Tetapi sekarang, kita telah mati kepada apa yang membelenggu kita dahulu, maka kita telah dibebaskan daripada hukum untuk berkhidmat dalam cara baru Roh, tidak lagi dalam cara lama yang berasaskan peraturan bersurat.

KSKK: Tetapi kita telah mati terhadap hal yang mengurung kita sebagai tawanan; kita telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak lagi mengikuti suatu hukum yang tertulis, yang adalah hukum yang lama; sekarang bersama Roh kita berada dalam hukum yang baru.

WBTC Draft: Dahulu hukum itu mengikat kita seperti tawanan, tetapi diri kita yang lama telah mati dan kita dibebaskan dari hukum Taurat itu. Jadi, sekarang kita melayani Allah dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang lama, dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Sekarang kita melayani Allah dengan cara yang baru bersama Roh.

VMD: Dahulu hukum itu mengikat kita seperti tawanan, tetapi diri kita yang lama telah mati dan kita dibebaskan dari hukum Taurat itu. Jadi, sekarang kita melayani Allah dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang lama, dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Sekarang kita melayani Allah dengan cara yang baru bersama Roh.

AMD: Kita diikat seperti tahanan oleh Hukum Taurat. Tetapi sekarang, kita sudah dibebaskan dari Hukum Taurat. Kita tidak lagi menuruti hukum lama yang tertulis, melainkan hidup baru dari Roh.

TSI: Dulu kita terikat kepada Hukum Taurat seperti dalam ikatan pernikahan. Tetapi sekarang kita dibebaskan dari Hukum Taurat karena kita sudah menganggap diri kita mati. Jadi bukan lagi ikatan Hukum Taurat itu yang mengatur kita! Tetapi sekarang kita melayani Allah dengan cara baru menurut Roh Kudus— bukan dengan cara lama menurut peraturan-peraturan yang tertulis.

BIS: Tetapi sekarang kita tidak lagi terikat pada hukum agama Yahudi. Kita sudah mati terhadap hukum yang dahulunya menguasai kita. Kita tidak lagi mengabdi dengan cara yang lama, menurut hukum yang tertulis. Sekarang kita mengabdi menurut cara baru yang ditunjukkan oleh Roh Allah kepada kita.

BSD: Tetapi, sekarang Allah sudah membebaskan kita dari hukum agama yang dahulu menguasai kita sehingga kita seperti orang tahanan. Terhadap hukum agama, kita seperti orang yang sudah mati sehingga tidak dapat disuruh menuruti kehendaknya. Kita tidak lagi mengikuti cara-cara hidup yang lama yang ditentukan oleh hukum agama, tetapi kita menuruti cara hidup yang baru yang ditunjukkan oleh Roh Allah.

FAYH: Tetapi sekarang Saudara tidak perlu kuatir tentang hukum-hukum dan upacara-upacara Yahudi, karena Saudara "mati" pada waktu Saudara berada dalam cengkeramannya. Sekarang Saudara sungguh-sungguh dapat melayani Allah, bukan dengan cara lama yang mengharuskan Saudara menaati peraturan secara otomatis, melainkan dengan cara baru, yaitu dengan segenap hati dan jiwa Saudara.

ENDE: Akan tetapi sekarang kita sudah bebas dari hukum, sebab kita telah mati terhadap jang mengurung kita, sehingga kita mengabdi dalam hidup baru menurut roh, dan tidak lagi dalam kekolotan huruf.

Shellabear 1912: Maka sekarang kita sudah terlepas dari pada hukum taurit itu, yang didalamnya kita terikat dahulu, sehingga kita berbuat 'ibadat baharu yang rohani, bukannya 'ibadat lama yang menurut perkataan saja.

Klinkert 1879: Tetapi sakarang kita telah dilepaskan daripada hoekoem, karena mati kita bagai dia, jang menahankan kita, sahingga sakarang kita berboewat bakti dalam kabeharoean roh, boekan dalam kalamaan aksara.

Klinkert 1863: Tetapi sakarang kita soedah dilepasken dari toret, karna kita soedah mati bagi perkara jang doeloe kita teriket sama dia, sopaja kita berboewat bakti dengan perkara {Rom 2:29; 2Ko 3:6} roh jang baroe, dan boekan dengan perkara kalakoean jang lama.

Melayu Baba: Ttapi skarang kita sudah lpas deri-pada hukum-taurit, sbab kita sudah mati k-pada itu hukum-taurit yang di dalam-nya kita dhulu sudah terikat; sampaikan kita buat perhamba'an bharu yang rohani, bukan perhamba'an lama yang ikut surat.

Ambon Draft: Tetapi sakarang kami su-dah terlepas deri pada Taw-rat, sedang kami sudah mati padanja itu, dalam jang mana kami sudah tinggal terikat, itupawn, sopaja kami deper-hamba di dalam roch jang baharu, dan bukan di dalam huruf jang lama.

Keasberry 1853: Tutapi skarang kita tulah tururielah deripada tauret, kurna iya itu sapurti matilah yang tumpat kita turikat; supaya kita burbuat bahkti dungan hal roh yang bahru, dan bukannya dungan hal klakuan yang lama.

Keasberry 1866: Tŭtapi skarang kita tŭlah tŭrurielah deripada tauret, sŭbab kita tŭlah mati kapada tŭmpat kita tŭlah tŭrikat itu, supaya kita bŭrbuat bakti dŭngan hal Roh yang bahru, dan bukannya dŭngan hal hurof yang lama itu.

Leydekker Draft: Tetapi sakarang kamij sudah deluputkan deri pada sjarixet Tawrat, sedang kamij sudah mati lepas deri pada dija 'itu, jang 'awlehnja kamij 'adalah terkurong: sahingga kamij 'ini berbowat xibadet dalam kabaharuwan rohh, dan bukan dalam kalama`an hhuruf.

AVB: Tetapi sekarang, kita telah mati kepada apa yang membelenggu kita dahulu, maka kita telah dibebaskan daripada hukum untuk berkhidmat dalam cara baru Roh, tidak lagi dalam cara lama yang berasaskan peraturan bersurat.

Iban: Tang diatu kitai udah dilepaska ari Adat, mati ari utai ti udah nanchang kitai suba, ngambika kitai enda agi nyadi ulun Adat ti lama udah ditulis, tang nitihka jalai ti baru ti diberi Roh Kudus.


TB ITL: Tetapi <1161> sekarang <3570> kita telah dibebaskan <2673> dari <575> hukum Taurat <3551>, sebab kita telah mati <599> bagi dia, yang mengurung kita <2722>, sehingga <5620> kita <2248> sekarang melayani <1398> dalam <1722> keadaan baru <2538> menurut Roh <4151> dan <2532> bukan <3756> dalam keadaan lama <3821> menurut huruf hukum Taurat <1121>. [<1722> <3739>]


Jawa: ananging saiki kita wus kauwalake saka ing angger-anggering Toret, awit kita wus padha mati tumrap kang maune ngunjara kita, satemah saiki kita leladi ana ing kaanan kang anyar, manut ing Roh, ora ana ing kaanan lawas manut ing sastrane angger-anggering Toret.

Jawa 2006: Nanging saiki kita wis kauwalaké saka ing angger-anggering Torèt, awit kita wis padha mati tumrap kang mauné ngunjara kita, satemah saiki kita leladi ana ing kaanan kang anyar, manut ing Roh, ora ana ing kaanan lawas manut ing tulisané angger-anggering Torèt.

Jawa 1994: Nanging saiki kita wis bébas saka pamengkuné Torèt, sebab kita wis padha mati mungguhing Torèt, sing biyèn nancang kita. Kita wis ora padha ngabekti manut cara sing lawas, yakuwi manut angger-angger sing wujud tulisan; nanging saiki kita padha ngabekti nganggo cara anyar, manut panuntuné Sang Roh Suci.

Jawa-Suriname: Nanging wujuté saiki kowé wis dipedot sangka ranténé wèt-wèt sing mbanda kowé kuwi. Kanggo wèt-wèt kuwi saiki kowé wis mati. Saiki kowé nuruti kekarepané Gusti Allah nganggo dalan sing anyar, nganggo pitulungané Roh Sutyi. Dalan sing lawas, miturut wèt-wèté nabi Moses, wis ditinggal.

Sunda: Tapi ayeuna mah urang geus leupas tina eta Hukum Agama Yahudi, geus maot tina eta hukum anu tadina ngawasaan. Carana urang ayeuna ngawula, henteu cara ngawula kana hukum anu ditulis tea. Ayeuna mah ngawula ku cara anu anyar, nurutkeun pituduh Roh Allah.

Sunda Formal: Tapi ayeuna mah, urang teh geus dibebaskeun tina hukum Toret. Jadi, pikeun Toret anu sakitu ngabeungkeutna teh, urang geus paeh. Ku kituna, urang geus lugina enggoning ngabakti ka Allah. Lain ngabakti nurutkeun cara anu heubeul, sakumaha sacerewelena uni Toret, tapi ku cara hirup nu anyar kalawan panuyun Ruh.

Madura: Namong samangken sampeyan sareng kaula sadaja ta’ wajib pole atoro’ ka hokomma agama Yahudi. Sampeyan sareng kaula sadaja ampon mate ka hokom se lamba’ ngobasae sampeyan sareng kaula sadaja. Sampeyan sareng kaula ta’ ngabdi noro’ atoran hokom se laju se etoles. Samangken sampeyan sareng kaula ngabdi menorot cara se anyar se eduduwagi Errohna Allah ka sampeyan sareng kaula sadaja.

Bauzi: Lahana etei nim Kristus amu eloho di lam im laha vi tau elohona ozohomu ame Musat lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam iba simtedi ootedume iho vi meedam bak lam Alat ab modi vaitoham bak. Alat iba neha, “Im im vamdesu meedam damat modem bak,” lahame ozahit deeli gagu vadam bak lam iho ba ame lab toedume fi hasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam iba ootedume iho vi meedam bak labet iba labi gagodam vabak. Labihàmu im etei nim fa gàhàdi Alam Aha Nutabe Neàna labe iba modi vizi teudehe labe iho gi Alat Aba Aho ozoho bak laba uledi ab meedamam bak.

Bali: Nanging sane mangkin iraga sampun bebas saking kuasan Pidabdab Torate punika, santukan iraga sampun padem marep ring Pidabdab Torate sane sampun mangkeng iraga. Iraga tan kantun malih mabakti ninutin pamargine sane lawas, inggih punika ninutin Pidabdab Torat sane matulis, nanging sane mangkin iraga mabakti ninutin margi sane anyar paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Tapi toh itah dia hindai injarat huang hukum agama Yehudi. Itah jari matei taharep hukum je bihin manguasa itah. Itah dia tinai manempo dengan cara je usang, manumon hukum je inyurat. Toh itah manempo manumon cara je taheta je imparahan awi Roh Hatalla akan itah.

Sasak: Laguq mangkin ite sampun tebẽbasang lẽman Hukum Taurat. Ite sampun ninggal umaq hukum saq laẽq nguasein ite. Ite ndẽq malik ngelayanin menurut hukum saq tetulis nike. Mangkin ite ngelayanin dalem keadaan saq baru dalem Roh Allah.

Bugis: Iyakiya makkekkuwangngé dé’na tatassiyo ri hukkunna agama Yahudié. Purani maté lao ri hukkung-hukkung iya makuwasaiyékki riyolo. Dé’na tassompa sibawa cara-cara maittaé, situru hukkung-hukkung iya tarokié. Makkekkuwangngé massompaki situru cara baru iya nappaitangngé Rohna Allataala lao ri idi.

Makasar: Mingka kamma-kamma anne ta’lappasa’ maki’ battu ri hukkung-hukkung agama Yahudia. Sanrapang mate maki’ mae ri hukkung-hukkung makoasaya riolo mae ri batangkalenta. Tenamo nasangkamma riolo bateta anynyomba mae ri hukkunga, iamintu anynyomba situru’ hukkung-hukkung tattulisika. Passangalinna kamma-kamma anne niberuimi bateta anynyomba, iamintu situru’ apa Napangngajarranga RohNa Allata’ala mae ri katte.

Toraja: Apa totemo tilendokmiki’ dio mai tu Sukaran aluk, anna mangkamiki’ mate tilendok dio mai atoran iato, tu ussalungkuki’ taurunganni mengkaola unnolai lalan ba’ru, tu pengkaolan Penaa, tangia unnolai lalan dolo, tu pengkaolan sura’.

Duri: Apa ia tee too mangkamiki' mate tadila'paran jio mai atoran agama. Te'damo tasusi jolona mengkaunan lako atoran to diuki', apa mengkaunanmiki' lako Puang Allataala situru' cara baru to napakitanki' Roh Allataala.

Gorontalo: Bo masatiya Allahuta'ala ma lopobebasi olanto lonto hukum u omo-omolu hemolihuta olanto, tunggulo masatiya ito mowali moibadati ode Allahuta'ala wolo tutumula bohu moturuti mao Roh lo Allahuta'ala wawu ito dila hepoibadatiya wolo tutumula u omo-omolu moturuti mao hukum u hetulade to buku.

Gorontalo 2006: Bo botia ito diilalo leia̒awade tobutoo̒ agama lo Yahudi. Ito mailate duo̒lo butoo̒ u muloololio mai motolo kawasa olanto. Ito diilalo momaya wolo dudelo udeedelo, modudua̒ butoo̒ u tulatuladu. Botia ito momaya modudua̒ dudelo bohu upilopo tuhata mai lo Rohullah to olanto.

Balantak: Kasee koini'i, kita sianmo gunta-guntang na ukum Torat. Kita nolapusmo na ukum men mbaripian mungguntang i kita. Kita sianmo balimang bona Tumpu koi men mbaripian, koi ukum Torat men nitulis. Koini'i kita isian tutuo' men u'uru men siso'kononna Alus Molinas na ko'onta'.

Bambam: Sapo' tentomai tä'ungkia' tisäke' lako Pepaondonganna Musa. Aka matengkia' sola Kristus nasuhum sitäntängammakia' ätoham ia too, moi anna nakuasaikia' yolona. Tä'ungkia' untuhu'i indo ätoham tisuha' illaam Pepaondonganna Musa susi indo yolona. Sapo' tentomai lalam bakahunna' taola, umpalako pa'elo'na Puang Allataala sola pantettena Penaba Maseho.

Kaili Da'a: Tapi we'i-we'i kita nikabasakamo nggari Atura-atura agama to nompo'u kita bopia, sabana kita ewa namate nosanggani-nggani ante Kristus. Jadi kita da'a mana nantuki jala nokolu. Kita mana mekou ri ja'i Alatala ante mantuki Atura-atura agama to nitulisi. Tapi we'i-we'i kita nantuki jala to nabou, kita nekou ri ja'i Alatala ante petulungi nggari ja'i Nosana to Nagasa.

Mongondow: Ta'e tana'a ing kita diaídon no'itogot kon hukum in agama Yahudi. Kita aim bidon minatoi kon hukum inta kolipod nongawasa ko'i naton. Kita in diaí bidon mobantung naí cara tungkuḷ intua, inta pinodudui kon hukum inta pinais. Ta'e tana'a kita im mobantungbií podudui in cara mobagu inta sinunduí in Roho i Allah ko'i naton.

Aralle: Ampo' dinoa, lahpa'mingkea' di hao mai di Atohanna Musa ang mantokeiingke dolu. Puhamingkea' mate yaling di Puang Yesus Kristus lambi' damingkea' untuhu'i yato lalang masae ungngolai atohang ang tiuki', ampo' dinoa untuhu'imingkea' Puang Alataala ungngolai lalang bakahu yaling di kakuasaanna Inaha Maserona.

Napu: Agayana ide-ide, tekabahamoke hangko i Aturana Musa au motakake hangkoya lawi matemoke hihimbela hai Kerisitu. Mewali, barapoke moula rara au hae; barapoke moula atura-atura au teuki bona mengkoruke i Pue Ala. Ide-ide moulamoke rara au wou; mengkoruke i Pue Ala anti kuasana Inao Malelaha.

Sangir: Arawe tempo ini i kitẹ tawe lai naikị su torat'u Yahudi. I kitẹ seng nate su ral᷊ungu toratẹ̌ kụ nạung kal᷊amona mạngawasa si kitẹ. I kitẹ seng tawe mẹ̌tatahamawu kere kakakoạ u nạung, tuhụ toratẹ̌ kụ mạbawohẹ. Tempo ini i kitẹ e mẹ̌tẹ̌tahamawu tuhụ kakakoạ e wuhu ilẹ̌ahạ u Rohkẹ̌ u Ruata e si kitẹ.

Taa: Pei si’i-si’i kita tamo nakuasang mporenta i Musa apa tempo kita mate sindara pei i Kerisitu, tempo etu kita tilapamo yako ri kuasa mporenta etu. Wali see naka si’i-si’i tempo kita mangika palaong i mPue Allah, kita tamo mangalulu porenta to ratulis ewa to kita mangika tempo ruyu. Si’isi’i kita mangalulu jaya to bou mangika palaong i mPue, etu semo mangalulu to nato’oka i Nosa Mapasing kita.

Rote: Tehu besak ia, agama Yahudi hoholo-lalanen ta koasa ita so'on. Ita ta tunga ala sulak hoholo-lalane palaa ka so'on. Besak ia ita tunga Manetualain Dula Dale na natu'du ita eno beu ka so.

Galela: Ngaroko iqomaka o bobita o Gikimoino panakoka de bilasu paaka, duma ngone o orasi manena upa he magena paaka kali. Sababu nako o bobita ngone inapareta kawa, so maro posone de o bobita magenano inapalakoka. So ngone asa o bobita o Gikimoino paaka ma ngale nanga sininga itiai Unaka, o ngeko iqoqoma magena he pamote kawa. De nako o Gikimoi powileleani gena, o orasi manena aku o ngeko qamomuane moi pamote de potemo, "O Jou Awi Gurumi ai sininga ma rabaka, so Una magegena waaka ai sininga itiai Unaka."

Yali, Angguruk: Musa wene fam aben tuk hag teg ane apma weregma nininggik hele warehon hag toho welatukukmu Kristus men war atukukon ariyen seleg atisi. Seleg atisimu Musa wene haharehon apma wereg lit turuk latukuk ane embeselug nunubabut keron fam Allah amingmingangge roho Ahime fanowon Apma welamuhuk.

Tabaru: Ma ma 'orasi ne'ena ngone 'inasipidili 'o besesongo ge'ena ma paretaka. Ngone ma gou-goungu koinaparetanowau 'o besesongo ge'ena. Ma 'orasi ne'ena ngone powileleani ma Jo'oungu ma Dutu de nanga 'ahu ma sungi moteke 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'inasidumutokau ngoneno, so moteke ko 'o besesongokawa gee 'isilefo-lefoku.

Karo: Tapi genduari kita nggo bebas i bas Undang-undang e nari, sabap adi inehen arah segi hubungenta ras Undang-undang si mpenjaraken kita e kita nggo mate. Erkiteken si e pendahinta man Dibata lanai bo sidalanken alu perukuren si dekah, eme erpalasken kepatuhen nandangi aturen-aturen si tersurat saja nge ngenca, tapi dahin Dibata e si dalanken alu sikap si mbaru, eme kap alu pusuh si ersuruh.

Simalungun: Tapi sonari domma sirang hita humbani titah in, matei bani sipanjolomi hita hinan, ase pambalosi hita ibagas habayuon ni Tonduy in, ulang be ibagas haburukon ni surat ni titah in.

Toba: Alai nunga disirang hita sian patik i, jala naung mate do hita di na maniop hita nasailaon, asa pangoloi hita marpangalaho na imbaru di bagasan Tondi, unang be marpangalaho na buruk di bagasan hata ni patik i.

Dairi: Tapi ukum bagèndari, oda nè ngo kita terrèkèt ipas pati-patiin i. Janah sienggo matè ngo kita ipas pati-patiin siperlebbè simenggemgem kita i kin. Jadi oda nèngè ngo kita tunduk bagèndari mi pati-patiin sitersurat bagè siperlebbè i, tapi tunduk mi cara rembaru ngo kita, imo sinipeddahken Tendi Dèbata banta.

Minangkabau: Tapi nan kiniko, kito indak takabek lai dek paratuaran agamo Yahudi. Kito lah mati taradok paratuaran tu, nan dawulunyo lah manguwasoi diri kito. Kito indak lai ba ibadaik jo caro nan lamo, manuruik paratuaran nan tasurek. Tapi kiniko kito ba ibadaik manuruik caro nan baru, nan lah ditunjuakkan dek Roh Allah kabake kito.

Nias: Ba hiza, iada'e lõ tofesu ita ba huku agama Yahudi. No mate ita ba huku andrõ samatõrõ ya'ita mbõrõta. Tebai sa'ae mõi ita enoni ba lala si no ara, molo'õ huku nisura. Mõi ita enoni iada'e ba lala si bohou ni'oroma'õ Geheha Lowalangi khõda.

Mentawai: Tápoi kineneiget geti, táan ai sita tuaappra ka tubut surukat aratda tai Jahudi. Amateian sita ka surukat sikup-kup'aké sita siburú. Puaaratta néné, táan kelé enung puaarat siburú, siripot ka sitususurat ka surukat. Tápoi puaaratta geti kineneiget, siripot enungan sibauan lé tagagalaiaké kam, siripot sinaúsaú Ketsat Sipunenan ka tubutta.

Lampung: Kidang tano ram mak lagi teikok jama hukum agama Yahudi. Ram radu mati tehadap hukum sai tumbai nguasai ram. Ram mak lagi ngabdi jama cara sai saka, nutuk hukum sai tetulis. Tano ram ngabdi nutuk cara ampai sai ditunjukko ulih Ruh Allah jama ram.

Aceh: Teuma jinoenyoe tanyoe hana le teuikat bak huköm agama Yahudi. Tanyoe ka maté ateueh huköm nyang yoh watée ilée jikuasa tanyoe. Tanyoe hana le meungabdi ngon cara nyang awai, meunurot huköm nyang teutuléh. Jinoenyoe tanyoe meungabdi meunurot cara barô nyang jitunyok lé Roh Allah ubak geutanyoe.

Mamasa: Sapo temo ta'miki' nalumbangngi Pepa'guruanna Musa. Annu sirapammiki' mate dio mai atoran iatoo napolalan lappa'miki', moi anna nalumbangngiki' yolona. Ta'miki' unturu' atoran tiuki' illalan Pepa'guruanna Musa susi yolona. Sapo lalan bakarumo taola umpalako pa'kuanna Puang Allata'alla situru' pa'tettena Penawa Masero.

Berik: Namwer Hukumu jam nwinyen nem sanbakfe, aam temawer nei nemsa tere Kristusfar, ane nei nes mes aftabunnu Hukumminiwer. Ane Mafnana Uwa Sanbagirmanaiserem Jei baabeta nes mes golmini, ane nei nele ibirmi nemsa damtana awelna Uwa Sanbagirmanaiserem nejama gweyibefe. Nei gamjon nejama onsobiyen Hukumu gwananmana aa jes ne tulistababilim.

Manggarai: Maik te ho’on ga, ité poli célad oné mai wintuk Taurat, ai ité poli matad latang te wintuk hitut udeng ité. Wiga te ho’on ité keturu weru lorong Nai Nggeluk agu toé keturu manga lorong curup de wintuk Taurat.

Sabu: Tapulara pa awe nadhe adho ke di do akke ri, ri uku aigama Yahudi ri. Alla ke di pemade panaja nga uku do pa uru he do pereda ko pa di. Adho ke di do pa wawa-ai nga do pake ko ne loro jhara do dui ne, do pedute uku do hure do bhuke ne. Pa awe nadhe do pedute ke ri di ne loro jhara do wowiu ne do pejhujhe ri Henga Deo ne pa di.

Kupang: Dolu kotong musti bekin iko atoran. Ma sakarang atoran sonde kaná lai sang kotong, te kotong su lapás buang kotong pung idop lama. Iko jalan lama pung mau, na, Musa pung atoran yang ada tatulis dalam Tulisan Barisi ada ika sang kotong. Ma iko jalan baru pung mau, na, kotong su bebas dari itu atoran. Te Tuhan pung Roh yang ator sang kotong na! Andia ko, sakarang kotong karjá kasi sang Tuhan sa.

Abun: Sarewo su ré, men sombok kadit ye Yahudi bi sukduno-i ne it. Suga nyim ne sukduno ne jom men krat, wo su ré ben sato men kwop kadit re. Men sombok kadit sukduno ne, subere men jammo os be tepsu sukdu gato Yefun Allah Gen kadum nai men re. Sane men yo jammo ye Yahudi bi sukduno-i gato Musa krom ne o nde, wo men jammo sukduno gato Yefun Allah Gen kadum nai men ne sor.

Meyah: Tina ebeibeyaif bera mimif munsuwa jeska hukum Musa insa koma ojgomu. Koma erek mimif manggos jefeda hukum insa koma ongga onoskotu mimif erek tentara egens ongga oskotu rusnok deika guru. Ebeibeyaif mimif munougif gu hukum Musa ongga ensis insa koma jeskaseda misma mudou ongga ebsi komowa ahah Allah eiteij deika guru. Tina mimif mugif gu Allah oisouska Efena Ebsi ongga ofij mimif ojgomuja.

Uma: Aga hewa toe lau, tebahaka-tamo ngkai Atura Pue' to mpohoo'-ta ri'ulu toe, apa' mate-tamo hangkaa–ngkania hante Kristus. Jadi', uma-tapa mpotuku' ohea to hae: uma-tapa mpotuku' atura–atura to te'uki'. Hewa toe lau mpotuku' ohea to bo'u-tamo: mpotuku'-ta konoa Alata'ala ngkai baraka' Inoha' Tomoroli'.

Yawa: Weramu soamo Ananyao Musa mpaya wansai to ti mo wansaokokaisy akatoe ramu, weye wamamo maisyare wangkakai Kristus atavon. Arono wusyinoe Ananyao Musa mamo wamo rarijat mavabe, weramu unanuijo wanyine inta raneka wansai, omamo Anawayo Vambunin mo wansaugav indamu wamo Amisye arijat.


NETBible: But now we have been released from the law, because we have died to what controlled us, so that we may serve in the new life of the Spirit and not under the old written code.

NASB: But now we have been released from the Law, having died to that by which we were bound, so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter.

HCSB: But now we have been released from the law, since we have died to what held us, so that we may serve in the new way of the Spirit and not in the old letter of the law.

LEB: But now we have been released from the law, [because we] have died [to that] by which we were bound, so that we may serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter [of the law].

NIV: But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code.

ESV: But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve not under the old written code but in the new life of the Spirit.

NRSV: But now we are discharged from the law, dead to that which held us captive, so that we are slaves not under the old written code but in the new life of the Spirit.

REB: But now, having died to that which held us bound, we are released from the law, to serve God in a new way, the way of the spirit in contrast to the old way of a written code.

NKJV: But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter.

KJV: But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not [in] the oldness of the letter.

AMP: But now we are discharged from the Law {and} have terminated all intercourse with it, having died to what once restrained {and} held us captive. So now we serve not under [obedience to] the old code of written regulations, but [under obedience to the promptings] of the Spirit in newness [of life].

NLT: But now we have been released from the law, for we died with Christ, and we are no longer captive to its power. Now we can really serve God, not in the old way by obeying the letter of the law, but in the new way, by the Spirit.

GNB: Now, however, we are free from the Law, because we died to that which once held us prisoners. No longer do we serve in the old way of a written law, but in the new way of the Spirit.

ERV: In the past the law held us as prisoners, but our old selves died, and we were made free from the law. So now we serve God in a new way, not in the old way, with the written rules. Now we serve God in the new way, with the Spirit.

EVD: In the past, the law held us like prisoners. But our old selves died and we were made free from the law. So now we serve God in a new way, not in the old way with the written rules. Now we serve God in the new way with the Spirit.

BBE: But now we are free from the law, having been made dead to that which had power over us; so that we are servants in the new way of the spirit, not in the old way of the letter.

MSG: But now that we're no longer shackled to that domineering mate of sin, and out from under all those oppressive regulations and fine print, we're free to live a new life in the freedom of God.

Phillips NT: But now that we stand clear of the Law, the claims which existed are dissolved by our "death", and we are free to serve God not in the old obedience to the letter of the Law, but in a new way, in the Spirit.

DEIBLER: But now we are freed {free} from having to obey all the Jewish rituals—it is as though we have died. The result is that now we are not controlled by those rituals {those rituals do not control us now}. So we serve God, not by having to obey those rituals, which is the old way, but in the new way, as God’s Spirit helps us to serve him.

GULLAH: Bot now we free fom de Law. Cause we done dead wid Christ an de Law wa nyuse fa keep we all tie op like prisona, dat Law ain got no mo powa oba we. We ain saab God een de ole way, wa dey been write down een de Law fa tell we wa fa do. Now we da saab God een de nyew way dat God Holy Sperit da hep we lib.

CEV: But the Law no longer rules over us. We are like dead people, and it cannot have any power over us. Now we can serve God in a new way by obeying his Spirit, and not in the old way by obeying the written Law.

CEVUK: But the Law no longer rules over us. We are like dead people, and it cannot have any power over us. Now we can serve God in a new way by obeying his Spirit, and not in the old way by obeying the written Law.

GWV: But now we have died to those laws that bound us. God has broken their effect on us so that we are serving in a new spiritual way, not in an old way dictated by written words.


NET [draft] ITL: But <1161> now <3570> we have been released <2673> from <575> the law <3551>, because we have died <599> to <1722> what <3739> controlled <2722> us, so that <5620> we <2248> may serve <1398> in <1722> the new life <2538> of the Spirit <4151> and <2532> not <3756> under the old <3821> written code <1121>. <<  Roma 7 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran